Violympic Toán tiếng việt lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 – 2021

Đề thi và đáp án Violympic Toán tiếng việt lớp 3 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 – 2021 (ngày mở vòng 19/ 01/ 2020).TUYỂN TẬP 300 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 3 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 200 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 3 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 18 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 3


Liên hệ tư vấn tài liệu ôn thi:


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 VÒNG 7 NĂM 2020 – 2021

HƯỚNG DẪN GIẢI


BÀI THI SỐ 1 – THẾ GIỚI CÔN TRÙNG

Câu 1: Kết quả của phép tính: 555 : 5 là: …111

a/ 11                     b/ 110                            c/ 101                             d/ 111

Chọn d

Câu 2: Cho phép chia 125 : 3 = 41 (dư 2). Số 3 đóng vai trò là:

a/ Số chia             b/ Số bị chia                   c/ Số dư                d/ Thương

Chọn a

Câu 3: Số nào dưới đây khi chia cho 5 có số dư bằng 0?

a/ 121                             b/ 120                            c/ 123                             d/ 122

Hướng dẫn: Số chia cho 5 dư 0 thì số đó có tận cùng là 0 hoặc 5.

Chọn b

Câu 4: Thương của phép chia 303 : 3 là: 101

a/ 110                             b/ 101                            c/ 11                     d/ 103

Chọn b

Câu 5: Có 54 lít nước được rót đầy vào các can 5 lít. Hỏi có thể rót được nhiều nhất vào bao nhiêu can như thế và còn thừa mấy lít nước?

a/ 11 can và còn thừa 4 lít                 b/ 10 can và còn thừa 4 lít

c/ 11 can và còn thừa 3 lít                 d/ 10 can và còn thừa 3 lít

Hướng dẫn

Ta có: 54 : 5 = 10 (dư 4)

Vậy có thể rót được nhiều nhất 10 can như thế và còn thừa 4 lít.

Chọn b

Câu 6: Nam có 24 viên bi, hai lần số viên bi của Nam bằng số viên bi của Quang. Hỏi Quang có nhiều hơn Nam bao nhiêu viên bi?

a/ 20 viên bi                   b/ 24 viên bi                   c/ 48 viên bi                   d/ 12 viên bi

Hướng dẫn

Quang có số viên bi là: 24 x 2 = 48 (viên)

Quang nhiều hơn Nam số viên bi là: 48 – 24 = 24 (viên)

Chọn b

Câu 7: Chọn đáp án đúng trong các đáp án sau:

Cho phép chia 78 : 7. Số dư trong phép chia đã cho là:

a/ 2                       b/ 0                       c/ 1                       d/ 3

Hướng dẫn

Ta có: 78 : 7 = 11 (dư 1)

Chọn c

Câu 8: Kết quả của phép chia: 420 : 0 = …

a/ 420                             b/ 42                     c/ 0                       d/ Không tồn tại

Chọn d

Bài thi số 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM rơi

MÃ 1

Câu 2: Cho biểu thức D = 88 : 8 + 40. Giá trị của biểu thức D là: ………

Điền 51

Câu 3: Cho biểu thức: 50 × 3. Giá trị của biểu thức đã cho là: …..

Điền 150.

Câu 9: Có hai bao chứa gạo, bao thứ nhất chứa 180kg gạo, số gạo ở bao thứ nhất gấp 3 lần số gạo ở bao thứ hai. Hỏi phải lấy bao nhiêu ki-lô-gam gạo ở bao thứ nhất chuyển sang bao thứ hai để số gạo ở hai bao bằng nhau?

Trả lời: ………… kg

Hướng dẫn

Số gạo ở bao thứ hai là: 180 : 3 = 60 (kg)

Tổng số gạo hai bao là: 180 + 60 = 240 (kg)

Để số gạo mỗi bao bằng nhau thì mỗi bao có: 240 : 2 = 120 (kg)

Số gạo phải lấy ở bao thứ nhất chuyển sang bao thứ hai để số gạo ở hai bao bằng nhau là: 120 – 60 = 60 (kg)

Điền: 60

Câu 10: Cho một mảnh giấy hình vuông có cạnh 2dm 5cm. Cắt mảnh giấy thành 25 hình vuông nhỏ giống nhau thì mỗi hình vuông nhỏ có cạnh dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Trả lời: Mỗi cạnh hình vuông đó dài ………..cm.

Hướng dẫn

Đổi: 2dm 5cm = 25cm.

Ta có: 25 = 5 x 5.

Vậy mỗi cạnh hình vuông được chia thành 5 phần.

Cạnh hình vuông nhỏ dài là: 25 : 5 = 5 (cm)

Điền 5

Để xem tiếp các mã đề câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC

Câu 1: Nam có 100 cái nhãn vở. Nam cho Việt 1/4 số nhãn vở của mình. Hỏi Nam đã cho Việt bao nhiêu cái nhãn vở?

A/25 cái                B/100 cái              C/75 cái                D/50 cái

Hướng dẫn

Nam cho Việt số nhãn vở là: 100 : 4 = 25 (cái)

Chọn A

Câu 2: Mẹ có một số bánh. Mẹ cho em 1/7 số bánh thì số bánh của em tăng thêm 13 cái. Hỏi lúc đầu mẹ có bao nhiêu cái bánh?

A/20 cái                B/51 cái                C/91 cái                D/78 cái

Hướng dẫn

Mẹ cho em 1/7 số bánh thì số bánh của em tăng thêm 13 cái nên suy ra 1/7 số bánh của mẹ là 13 cái.

Vậy lúc đầu mẹ có số bánh là: 13 x 7 = 91 (cái)

Chọn C

Câu 3: An có 135 viên bi. Anh cho Bình 1/5 số bi của mình. Hỏi An đã cho Bình bao nhiêu viên bi?

Trả lời: An đã cho Bình số viên bi là: ….

A/108 viên  B/27 viên              C/81 viên              D/28 viên

Hướng dẫn

An đã cho Bình số bi là: 135 : 5 = 27 (viên)

Chọn B

Câu 4: Tìm x biết: x x 7 + 45 = 80

Trả lời: x = ….

A/6             B/5              C/4              D/8

Hướng dẫn

x x 7 + 45 = 80

x x 7            = 80 – 45

x x 7            = 35

x                  = 35 : 7

x                  = 5

Chọn B

Câu 5: Có 25 quả cam chia đều vào các đĩa, mỗi đĩa có 6 quả. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu đĩa mới xếp đủ số cam?

A/6             B/3              C/5              D/4

Hướng dẫn

Ta có: 25 : 6 = 4 (dư 1)

1 quả cũng cần 1 đĩa nên số đĩa ít nhất cần là: 4 + 1 = 5 (đĩa)

Chọn C

Câu 6: Số 83 khi chia cho 4 sẽ dư mấy?

A/3              B/1              C/2              D/4

Câu 7: Một đội công nhân làm đường, ngày đầu tiên làm được 120m đường. Ngày thứ hai làm được nhiều hơn 1/3 quãng đường ngày thứ nhất làm được là 15m. Hỏi ngày thứ hai đội công nhân đã làm được bao nhiêu mét đường?

A/55m                  B/135m                C/25m                  D/40m

Hướng dẫn

Ngày thứ hai làm được số mét là: 120 : 3  + 15 = 55 (m)

Chọn A

Để xem tiếp các mã đề câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


Xem thêm:

+) Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 3 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021:

+) Tuyển tập 200 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 3 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021:

About admin