Violympic Toán Tiếng Việt lớp 4 Vòng 6 năm 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 4 Vòng 6 năm 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM) có giải chi tiết.


TUYỂN TẬP 350 BÀI TOÁN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (có đáp án)

TUYỂN TẬP 200 BÀI TOÁN LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (có đáp án)

TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 – BỒI DƯỠNG HSG MÔN TOÁN 4

TUYỂN TẬP CÁC ĐỀ ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 4 CÁC CẤP NĂM 2020 – 2021

(Có đáp án chi tiết)


  • Tài liệu phù hợp với các bậc PHHS hướng dẫn cho các con học tập tại nhà,
  • Nội dung kiến thức có từ cơ bản đến nâng cao trong mỗi chuyên đề,
  • Tài liệu phù hợp với giáo viên trong quá trình thiết kế bài giảng và dạy học,
  • Tài liệu được thiết kế tích hợp ôn thi các giải Toán trên mạng.

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn, đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ:


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 6 NĂM HỌC 2020 – 2021

(Ngày mở vòng 29/ 12/ 2020)


BÀI 1: Bức tranh bí ẩn


134 = thương của phép chia: 2019 : 15 23 =  Giá trị của x biết: x x 37 = 851
Số tự nhiên nhỏ nhất có 2 chữ số mà tổng các chữ số bằng 9 = 18 374 = 25 x 14 + 24
11424 = Giá trị của x biết: x : 12 = 952 3034 : 37 – 28 = 54
2380 : 68 = 35 10101 = Số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số có dạng ababa
24624 : 54 = 456 67200 = Giá trị của x biết:

x : 60 = 1120

  369 = 41 x 9 648 = 81 x 8
73 = 3285 : 45 2019 = (12670 + 1463) : 7
38 = Giá trị của x biết: 2660 : x = 70 339 x (3 + 5) = 2712

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi 1000 ĐIỂM vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


BÀI 2 – 12 CON GIÁP


Câu 1: Tính:  34 x 32 + 30 = ….1118

Điền 1118

Câu 2: Tìm x, biết: 7280 : x = 65

Trả lời: Giá trị của x là: …

Hướng dẫn

7280 : x = 65

x = 7280 : 65

x = 112

Điền 112

Câu 3: Giá trị của biểu thức 30057 – 33 x 883 là: …

Điền 918

Câu 4: Tính: 0 x 1 x 2 x 3 x … x 2019 x 2020 = …..

Điền 0

Câu 5: Một kho có 8950 lít dầu, người ta cần đựng vào các can 25 lít. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu can loại đó để đựng hết số dầu trong kho?

a/ 358 can                     b/ 357 can                      c/ 375 can             d/ 385 can

Hướng dẫn

8950 lít dầu đựng được vào số can là: : 8950 : 25 = 358 (can)

Chọn a

Câu 6: Tìm số tự nhiên x sao cho:

x x 51 + 2550 = 2601

Trả lời: x = …

Hướng dẫn

x x 51 + 2550 = 2601

x x 51            = 2601 – 2550

x x 51            = 51

x                    = 51 : 51

x                    =1

Điền 1

Câu 7: Số dư của phép chia: 3652 : 37 là: …

Điền 26

Câu 8: Giá trị của biểu thức P = 25623 : 73 + 13752

Trả lời: Giá trị của biểu thức P là: ….

Hướng dẫn

P = 25623 : 73 + 13752 = 351 + 13752 = 14103

Điền 14103


Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi 1000 ĐIỂM vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


Bài 3 – LEO DỐC


  1. Tính nhanh: 125 x 16 = …

Hướng dẫn:

125 x 16 = 125 x 8 x 2 = 1000 x 2 = 2000

Điền: 2000

  1. Một nhóm du lịch ngày thứ nhất đi được 85km. Ngày thứ hai đi được nhiều hơn ngày thứ nhất là 30km. Hỏi trung bình mỗi ngày nhóm đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

Hướng dẫn:

Ngày thứ hai đi được số ki-lô-mét là: 85 + 30 = 115 (m)

Trung bình mỗi ngày nhóm đó đi được số ki-lô-mét là:

(85 + 115) : 2 = 100 (km)

Điền: 100

  1. Một người đem đi chợ 210 quả trứng. Lần đầu bán số trứng lúc đầu. Lần sau bán  số trứng còn lại. Hỏi sau 2 lần bán người đó còn lại bao nhiêu quả trứng?

Hướng dẫn:

Lần đầu bán số trứng là: 210 : 5 = 42 (quả)

Lần sau bán số trứng là: (210 – 42) : 3 = 56 (quả)

Sau hai lần bán người đó còn số trứng là: 210 – (42 + 56) = 112 (quả)

Điền: 112

  1. Hình vuông lớn có cạnh gấp 4 lần hình vuông bé. Hỏi chu vi hình vuông lớn gấp mấy lần chu vi hình vuông bé?

Hướng dẫn:

Gọi cạnh hình vuông bé là a (đv) thì cạnh hình vuông lớn là: 4 x a (đv)

Chu vi hình vuông bé là: 4 x a

Chu vi hình vuông lớn là: 4 x (4 x a) = 4 x chu vi hình vuông bé

Vậy chu vi hình vuông lớn gấp 4 lần chu vi hình vuông bé

Điền: 4

  1. Nhà Mai thu hoặc vụ chiêm được 9 tạ 15kg thóc và vụ mùa thu hoạch được 6 tạ 85kg thóc. Hỏi trung bình mỗi vụ nhà Mai thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Hướng dẫn:

Đổi: 9 tạ 15kg = 915kg; 6 tạ 95kg = 685kg

Trung bình mỗi vụ nhà Mai thu hoạch số thóc là:

(915 + 685) : 2 = 800 (kg) = 8 tạ

Điền: 8

  1. Một đơn vị bộ đội 5 ngày ăn hết 1025kg gạo. Hỏi đơn vị ấy trong 1 tuần ăn hết bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Hướng dẫn:

1 ngày đơn vị ăn hết số ki-lô-gam gạo là: 1025 : 5 = 205 (kg)

Đổi 1 tuần = 7 ngày

1 tuần đơn vị ăn hết số ki-lô-gam gạo là: 7 x 205 = 1435 (kg)

Điền: 1435

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đáp án trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 4 VÒNG 6 NĂM HỌC 2020 – 2021 (1000 ĐIỂM)TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT VÀ TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG (1000 ĐIỂM)


About admin