Violympic Toán tiếng việt lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 – 2021

Đề thi và đáp án Violympic Toán tiếng việt lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 – 2021 (ngày mở vòng 19/ 01/ 2020).TUYỂN TẬP 500 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 5 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (4 đề thi – Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 200 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG CHUYÊN MÔN TOÁN


Liên hệ tư vấn tài liệu ôn thi:


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 7 NĂM 2020 – 2021

HƯỚNG DẪN GIẢI


BÀI THI SỐ 1 – THẾ GIỚI CÔN TRÙNG

Bài thi số 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM rơi

MÃ 1

Câu 1: Tính: 6,57 – 2,1 = ….. (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Điền: 4,47

Câu 2: Đổi: 2dam2 = ….m2.

Điền: 200

Câu 3: Tính:  (Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản a/b)

Điền: 2/3

Câu 4: Tính: 2,43 + 3,5 = … (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Điền: 5,93

Câu 5: Đổi: 2 tấn 512kg = … tấn (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Điền: 2,512

Câu 6: Tính: 2,03 × 2 = …. (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Điền: 4,06

Câu 7: Tìm x: x : 100 = 2,157.

x = 2,157 x 100

x = 215,7

Trả lời: x = ….. (Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Điền: 215,7

Câu 8: Vườn nhà Quang có 200 cây, trong đó có 68 cây xoài và còn lại là cây ổi. Số cây xoài chiếm bao nhiêu phần trăm số cây trong vườn nhà Quang?

Trả lời: ……%

Hướng dẫn

Số cây xoài chiếm số phần trăm số cây trong vườn nhà Quang là:

68 : 200 x 100% = 34 (%)

Điền: 34

Câu 9: Tính: 57,5 : 2,5 = …

Điền 23

Câu 10: Tìm một số biết 20% của nó là 30.

Trả lời: Số cần tìm là: ……….30 : 20 x 100 = 150

Điền 150.

Để xem tiếp các mã đề câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC

Câu 1: Viết số thập phân nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau, trong đó có 2 chữ số ở phần thập phân, hai chữ số ở phần nguyên được viết từ 4 chữ số 4; 3; 2; 0. Vậy kết quả là…….

Điền 20,34

Câu 2: Cho 15 tấn 6kg = …… tạ. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là

Điền 150,06

Câu 4: Số dư của phép chia 48 : 5,6 là: … (thương có hai chữ số ở phần thập phân).

a/ 0,008                b/ 0,08                  c/ 0,8                    d/ 8

Chọn a

Câu 5:  Cho hình vuông ABCD. Chia hình đó thành hai hình chữ nhật AMND và MBCN có tổng chu vi là 240cm. Diện tích hình vuông ABCD là ....cm2

Hướng dẫn

Tổng chu vi hai hình chữ nhật bằng 6 lần cạnh của hình vuông.

Cạnh hình vuông ABCD là: 240 : 6 = 40 (cm)

Diện tích hình vuông ABCD là: 40 x 40 = 1600 (cm2)

Điền 1600

Câu 6: Cho hai số biết số lớn là 1516 và số này lớn hơn trung bình cộng của hai số là 173. Tìm số bé.

Trả lời: Số bé là ……….

Hướng dẫn

Trung bình cộng của hai số là: 1516 – 173 = 1343

Số bé là: 1343 – 173 = 1170

Điền: 1170

Câu 7: Một hộp có 30% số bi màu đỏ, 25% số bi màu vàng, còn lại là  bi màu xanh. Hỏi số bi màu xanh gấp bao nhiêu lần số bi màu đỏ?

a/ 0,75 lần            b/ 1,25 lần            c/ 1,5 lần              d/ 0,45 lần

Hướng dẫn

Phần trăm số bi màu vàng là: 100 – 30 – 25 = 45 (%)

Số bi màu xanh gấp số bi màu đỏ số lần là: 45 : 30 = 1,5 (lần)

Chọn c

Để xem tiếp các mã đề câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


Xem thêm:

+) Tuyển tập 500 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 5 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021:

+) Tuyển tập 200 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 5 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021:

About admin