Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 2 năm 2021 – 2022 (Có hướng dẫn giải)

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 2 năm 2021 – 2022 


ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 2 NĂM 2021-2022 VÒNG 2 (ngày mở vòng 05/ 10/ 2021)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ:

Violympic Toán tiếng việt lớp 5 Vòng 1 năm 20201 - 2022


PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 VÒNG 2 NĂM 2021 – 2022

Nội dung đề Violympic Toán 2 Vòng 2 năm 2021 -2022 có 3 bài thi:

  • BÀI THI SỐ 1: SẮP XẾP
  • BÀI THI SỐ 2: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG
  • BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 2 NĂM 2021 – 2022


Bài 1: Sắp xếp

88 – 71 22 – 21 99 – 80 13 – 13
12 – 10 23 – 20 55 – 41 11 + 9 + 5
34 – 30 45 – 40 6 + 14 + 2 40 – 20 + 7
13 + 7 + 3 77 – 61 56 – 50 67 – 60
5 + 15 + 1 99 – 81 78 – 70 89 – 80
12 + 8 + 4 10 + 0 + 10 100 – 90 22 – 11
33 – 21 44 – 31 10 + 10 + 8 30 – 10 + 6
60 – 40 + 9 66 – 51 10 + 10 + 10 13 + 32 + 54
20 – 10 + 30 10 + 50 + 2 40 – 10 + 20 30 + 1 + 30
58 – 14 + 40 63 + 36 – 11 11 + 33 + 33 19 + 70 – 9
5 + 30 + 40 5 + 20 + 40 29 + 60 – 7 12 + 31 + 35
55 + 44 + 1 90 – 30 + 19 17 + 71 – 2 70 – 10 + 3
60 – 20 + 20 20 + 40 + 4

HƯỚNG DẪN GIẢI

13 – 13 = 0 22 – 21 = 1
12 – 10 = 2 23 – 20 = 3
34 – 30 = 4 45 – 40 = 5
56 – 50 = 6 67 – 60 = 7
78 – 70 = 8 89 – 80 = 9
100 – 90 = 10 22 – 11 =  11
33 – 21 = 12 44 – 31 = 13
55 – 41 = 14 66 – 51 = 15
77 – 61 = 16 88 – 71 = 17
99 – 81 = 18 99 – 80 = 19
10 + 0 + 10 = 20 5 + 15 + 1 = 21
6 + 14 + 2 = 22 13 + 7 + 3 = 23
12 + 8 + 4 = 24 11 + 9 + 5 = 25
30 – 10 + 6 = 26 40 – 20 + 7 = 27
10 + 10 + 8 = 28 60 – 40 + 9 = 29
10 + 10 + 10 = 30 20 – 10 + 30 = 40
40 – 10 + 20 = 50 60 – 20 + 20 = 60
30 + 1 + 30 = 61 10 + 50 + 2 = 62
70 – 10 + 3 = 63 20 + 40 + 4 = 64
5 + 20 + 40 = 65 5 + 30 + 40 = 75
11 + 33 + 33 = 77 12 + 31 + 35 = 78
90 – 30 + 19 = 79 19 + 70 – 9 = 80
29 + 60 – 7 = 82 58 – 14 + 40 = 84
17 + 71 – 2 = 86 63 + 36 – 11 = 88
13 + 32 + 54 = 99 55 + 44 + 1 = 100

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán lớp 2 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Hoặc quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn:

Hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang (0948.228.325)


BÀI 2: CUỘC ĐUA CÚN CƯNG


Câu 1: Chọn đáp án đúng:

Số liền trước của 5 bằng:

a/ 7                       b/ 4                       c/ 6                       d/ 5


Câu 2:

Chục Đơn vị Viết số
6 1 ?

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là:

a/ 16                     b/ 11                     c/ 61                     d/ 66


Câu 3: Chọn đáp án đúng:

Số liền trước của 10 bằng:

a/ 9                       b/ 11                     c/ 12                     d/ 10


Câu 4: Trong phép tính: 67 – 17 = 50. Hiệu là:

a/ 17                     b/ 67                     c/ Không có          d/ 50


Câu 5:

Số hạng Số hạng Tổng
16 23 ?

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là:

a/ 29                     b/ 39                     c/ 17                     d/ 7


Câu 6: An có 2 chục cái kẹo. Nhật có 18 cái kẹo. Nhận xét nào dưới đây đúng?

a/ An có nhiều kẹo hơn Nhật.         b/ Không thể so sánh được số kẹo của hai bạn.

c/ Nhật có nhiều kẹo hơn An             d/ Số kẹo hai bạn bằng nhau.

Hướng dẫn

Đổi: 2 chục = 20

Vì 20 > 18 nên An có nhiều kẹo hơn Nhật


Câu 7:

Chục Đơn vị Đọc số
5 4 ?

Chọn đáp án đúng để điền vào dấu hỏi chấm là:

a/ Bốn năm           b/ Năm tư             c/ Bốn mươi lắm   d/ Năm mươi tư


Câu 8:

Chục Đơn vị Đọc số
6 ? Sáu mươi tư

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là:

a/ 46                     b/ 64                     c/ 6                       d/ 4


Câu 9: Tìm một số biết rằng số đó lớn hơn 23 nhưng nhỏ hơn 25.

a/ 22                     b/ 24                    c/ 26                     d/ 20


Câu 10: Ô màu cam điền số nào?

a/ 100                             b/ 30                     c/ 70                     d/ 90


Câu 11: Chọn đáp án đúng:

Số liền sau của 98 bằng:

a/ 99                     b/ 100                            c/ 97                     d/ 98


Câu 12: Trong phép tính: 67 – 17 = 50. Số 67 là:

a/ Hiệu                  b/ Số hạng            c/ Số bị trừ           d/ Số trừ

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán lớp 2 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Hoặc quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn:

Hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang (0948.228.325)


BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC


Câu 1:

Số liền trước Số đã cho Số liền sau
9 10 11
31 32 33
57 ? 59

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: ……

Điền 58


Câu 2:

Số liền trước Số đã cho Số liền sau
87 88 89
54 55 56
0 ? 2

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: ……

Điền 1


Câu 3:

Số liền trước Số đã cho Số liền sau
10 11 12
25 26 27
? 80 81

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: ……

Điền 79


Câu 4:

Số liền trước Số đã cho Số liền sau
98 99 100
24 25 26
0 1 ?

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: ……

Điền 2


Câu 5:

Số liền trước Số đã cho Số liền sau
50 51 52
29 30 31
74 75 ?

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: ……

Điền 76


Câu 6:

Số liền trước Số đã cho Số liền sau
8 9 10
20 21 22
? 49 50

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: ……

Điền 48


Câu 7:

Chục Đơn vị Đọc số
? 1 Năm mươi mốt

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là:

a/ 1                       b/ 51                     c/ 15                     d/ 5


Câu 8:

Số trị trừ Số trừ Hiệu
? 68 11

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là:

a/ 75                     b/ 57                     c/ 79                     d/ 97


Câu 9:

Số trị trừ Số trừ Hiệu
66 23 ?

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: 66 – 23 = 43

a/ 69                     b/ 33                     c/ 89                     d/ 43


Câu 10:

Chục Đơn vị Viết số
3 5 ?

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là:

a/ 53                     b/ 55                     c/ 33                     d/ 35


Câu 11:

Chục Đơn vị Đọc số
7 5 ?

Chọn đáp án đúng để điền vào dấu hỏi chấm là:

a/ Bẩy năm            b/ Lăm bảy            c/ Bảy mươi lăm  d/ Năm mươi bảy


Câu 12:

Số hạng Số hạng Tổng
51 43 ?

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: 51 + 43 = 94

a/ 12                     b/ 84                     c/ 8                        d/ 94


Câu 13:

Số hạng Số hạng Tổng
? 26 49

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: 49 – 26 = 23

a/ 57                     b/ 75                     c/ 13                     d/ 23


Câu 14:

Số trị trừ Số trừ Hiệu
57 ? 42

Số cần điền vào dấu hỏi chấm là: 57 – 42 = 15

a/ 27                     b/ 12                     c/ 99                     d/ 15

 …

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán lớp 2 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Hoặc quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn:

Hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang (0948.228.325)

About admin