Học toán lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn Toán trên toàn quốc

Hệ thống phát triển Toán IQ Việt Nam cung cấp chương trình học toán lớp 9 và ôn thi vào lớp 10 môn Toán trên toàn quốc.

BÀI TẬP RÈN LUYỆN HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH TOÁN LỚP 9

A. PHẦN ĐẠI SỐ LỚP 9:

Chương 1: Căn thức bậc hai, căn thức bậc ba

Chương 2: Hàm số bậc nhất

Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương 4: Hàm số y = ax² và Phương trình bậc hai một ẩn

B. PHẦN HÌNH HỌC LỚP 9:

Chương 1: Hệ thức lượng trong tam giác

Chương 2: Đường tròn

Chương 3: Góc và đường tròn

C. MỘT SỐ TÀI LIỆU ÔN THI VÀO LỚP 10 MÔN TOÁN:

1. Chuyên đề đẳng thức và Bất đẳng thức

2. Chuyên đề số học ôn thi vào lớp 10 các trường chuyên

3. Chuyên đề Đại số ôn thi vào lớp 10 các trường chuyên

4. Chuyên đề Hình học ôn thi vào lớp 10 các trường chuyên

5. Tuyển tập các bài Toán hình ôn thi vào lớp 10

6. Đề cương ôn thi vào lớp 10 môn Toán

About admin