Đấu trường toán học lớp 3 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Đấu trường toán học lớp 3 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn).


Đăng ký nhận đề thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 3 các vòng sơ loại cấp Trường năm nay và Bộ đề ôn thi Violympic lớp 3 – Trạng nguyên Tiếng Việt 3 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VÒNG 9 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG VIOEDU LỚP 3 NĂM 2023 – 2024

  • Bảng chia 6
  • Bảng nhân 6
  • Giảm một số đi một số lần
  • Division tables up to 10
  • Từ đồng nghĩa

Đề thi Đấu trường toán học lớp 3 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án

Đấu trường toán học VIOEDU lớp 3 Vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 VÒNG 9 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………………….

Câu 75: Em hãy chọn cặp từ đông nghĩa với nhau:

a/ trẻ trung – già nua       b/ chậm chạp – lề mề    d/ vui vẻ – buồn bã

Câu 76: Từ nào dưới đây không cùng nghĩa với các từ còn lại?

a/ Đá                    b/ Nắm                 c/ Cầm                  d/ Xách

Câu 77: If x x 3 = 24 then x =  24 : 3 = 8

a/ 5                       b/ 7                       c/ 6                        d/ 8

Câu 78: Find x such that: Tìm x biết rằng:  3 x x = 13 + 14

Answer: x = …..

Hướng dẫn

3 x x = 13 + 14

3 x x = 27

x        = 27 : 3

x        = 9

Điền 9

…………………….

Câu 88: Trees are to be planted on both side of the road that is 48m long. The distance between every two trees is 6m. How many trees can be planted if both ends of the road are to be planted with trees?

Cây sẽ được trồng ở hai bên đường dài 48m. Khoảng cách giữa hai cây là 6m. Có thể trồng bao nhiêu cây nếu cả hai đầu đường được trồng cây?

a/ 9 trees               b/ 8 trees               c/ 18 trees             d/ 16 trees

Hướng dẫn

Số cây trồng một bên đường là: 48 : 6 + 1 = 9 (cây)

Số cây có thể trồng cả hai bên đường là: 9 × 2 = 18 (cây)

Câu 89: Nancy needs 6 oranges to make a glass of orange juice. If Nancy has 24 oranges, how many glasses of orange juice can she make?

Nancy cần 6 quả cam để làm một cốc nước cam. Nếu Nancy có 24 quả cam, cô ấy làm được bao nhiêu cốc nước cam?

a/ 18 glasses          b/ 6 glasses            c/ 4 glasses            d/ 30 glasses

Hướng dẫn

Nancy làm được số cốc nước cam là: 24 : 6 = 4 (cốc)

……………………

Câu 98: Hằng đã viết một số có hai chữ số ra giấy. Biết số đó là hiệu của số lớn nhất có hai chữ số khác nhau và kết quả của phép tính 6 × 5 + 47. Số Hằng viết có tổng các chữ số là: …..

Hướng dẫn

Số lớn nhất có 2 chữ số khác nhau là: 98.

Kết quả của phép tính 6 × 5 + 47 = 77.

Số Hằng viết là: 98 – 77 = 21

Tổng các chữ số của nó là: 2 + 1 = 3.

Điền 3

…………………..

Để xem tiếp Đề thi VIOEDU lớp 3 vòng 9 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 và Đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 3 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Đề ôn thi Violympic (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) lớp 3 – Vioedu lớp 3 cấp Trường – Quận/ Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).

About admin