Đề ôn thi Đấu trường Toán học lớp 1 cấp Trường năm 2022 – 2023 (VIOEDU lớp 1 cấp Trường)

Đề ôn thi Đấu trường Toán học lớp 1 cấp Trường năm 2022 – 2023 bao gồm có: Toán tiếng việt – Toán Tiếng anh và Tiếng việt (VIOEDU lớp 1 cấp Trường) có hướng dẫn giải. 

Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 1 cấp Trường năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 1 CẤP TRƯỜNG NĂM 22 – 23


Đề thi đấu trường toán học lớp 1 cấp Trường

Đấu trường Toán học lớp 1 năm 2022 - 2023

Đề thi VIOEDU lớp 1 cấp Trường

Đề thi VIOEDU lớp 1 cấp Trường năm học 2022 - 2023


TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 1:


Câu 199. Một xe khách khi rời bến có 7 người.

Tới địa điểm thứ nhất, có 2 hành khách xuống xe và 2 hành khách lên xe.

Tới địa điểm thứ hai, có 3 hành khách xuống xe và có 2 hành khách lên xe.

Tới địa điểm thứ ba, có 4 hành khách xuống xe và có 1 hành khách lên xe.

Hãy sắp xếp các địa điểm A, B, C theo thứ tự tăng dần số hành khách trên xe sau khi xe vừa rời địa điểm đó.

Địa điểm thứ nhất

Địa điểm thứ hai

Địa điểm thứ ba

Hướng dẫn

Địa điểm thứ nhất: 7 – 2 + 2= 7 hành khách

Địa điểm thứ hai: 7 – 3 + 2 = 6 hành khách

Địa điểm thứ ba:  6 – 4 + 1 = 3 hành khách

Sắp xếp theo thứ tự tăng dần:

Địa điểm thứ ba

Địa điểm thứ hai

Địa điểm thứ nhất

Câu 200. Hai bạn Thanh và Tuấn mỗi bạn có 10 cái bánh. Thanh ăn hết 3 cái bánh, Tuấn ăn hết 4 cái bánh. Hỏi hai bạn sau khi ăn xong ai còn nhiều bánh hơn?

  1. Bạn Thanh B. Bạn Tuấn

Hướng dẫn

          Số bánh còn lại của Thanh: 10 – 3 = 7 cái

Số bánh còn lại của Tuấn: 10 – 4 = 6 cái   -> chọn A

Câu 201. Trong cuộc thi bông hoa điểm tốt. Lớp 1A có ba tổ. Tổ một đạt được 6 bông hoa điểm tốt, tổ hai được nhiều hơn tổ một 2 bông hoa điểm tốt, tổ ba được ít hơn tổ hai 1 bông hoa điểm tốt. Hỏi trong ba tổ, tổ nào được nhiều bông hoa điểm tốt nhất?

A. Tổ một           B. Tổ hai              C. Tổ ba

Hướng dẫn

Tổ 1: 6 bông hoa điểm tốt

Tổ 2: 6 + 2 = 8 bông hoa điểm tốt

Tổ 3: 8 – 1 = 7 bông hoa điểm tốt

Vậy tổ 2 có nhiều bông hoa điểm tốt nhất

Chọn B

Câu 202. Ban đầu trong hàng có 7 học sinh, sau đó cô giáo chuyển ba bạn sang hàng bên trái và thêm hai bạn hàng bên phải vào hàng. Sau khi cô giáo chuyển đi và thêm vào trong hàng có ………7 – 3 + 2 = 6……học sinh.

….


TIẾNG VIỆT LỚP 1:


Câu 31. Chọn tiếng thích hợp điền vào chỗ chấm:     ………………hồ

A. đọ                 B. lọ                     C. bọ

Câu 32. Chọn tiếng thích hợp điền vào chỗ chấm:    kì ………….

A. cạ                 B. dạ                     C. lạ

Câu 33. Chọn tiếng thích hợp điền vào chỗ chấm:     ……………cọ

A. kì                 B. lì                      C. bì

Câu 34. Chọn âm thích hợp điền vào chỗ chấm:    ………á cọ

A. b                 b. l                        c. k

câu 35. Chọn âm thích hợp điền vào chỗ chấm:    đi …………ộ

A. b                    b. l                        c. k

câu 36. Chọn tiếng thích hợp điền vào chỗ chấm:      …………..cụ

A. hà                 b. là                      c. bà

Câu 37. Chọn âm thích hợp điền vào chỗ chấm:     Mẹ …………ổ quả lê.

A. h                  b. k                       c. b

Câu 38. Chọn âm thích hợp điền vào chỗ chấm:     Bố và Bi ……….ì cọ bể cá.

A. h                   b. k                      c. b

câu 39. Chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm: Chị cho Hà mũ ………….

A. ca lô           b. ca nô                 c. xe ca

câu 40. Chọn tiếng thích hợp điền vào chỗ chấm: Bé bị ………., mẹ cho bé ra ý tế.

A. lo                 b. bo                     c. ho


TOÁN TIẾNG ANH LỚP 1:


Câu 47. Fill suitable number in the blank:  5 – ……1…. – 1 = 3

Câu 48. Choose the greatest result:  chọn kết quả lớn nhất

a. 5 – 1               b. 4 – 2                 c. 2 – 0                 d. 3 – 1

Câu 49. Which of the following calculations is greater than 1 + 2 + 4?

Phép tính nào lớn hơn 1 + 2 + 4 = 7?

a. 8 + 2 – 7            b. 7 + 1 – 3           c. 1 + 3 + 4           d. 9 – 5 + 1

Câu 50. Using all three numbers 1, 5, 6 and the sign +, – , =.  We can make ………….correct calculations. (use each number only once).

Sử dụng cả ba số 1, 5, 6 và dấu +, – , =. Chúng ta có thể lập được …4….các phép tính đúng. (mỗi số chỉ sử dụng một lần).

          1 + 5 = 6                        6 – 1 = 5

5 + 1 = 6                        6 – 5 = 1

Câu 51. A number plus seven and then minus three is six. The number is………….

Một số cộng 7 rồi trừ đi 3 thì bằng 6. Số đó là……6 + 3 – 7= 2

Câu 52. Choose the greatest result:  chọn kết quả lớn nhất.

a. 2 -0 – 0               b. 4 – 1 = 0           c. 3 – 1 – 1           d. 2 – 1 – 0

Câu 53. Choose the smallest result: chọn kết quả nhỏ nhất

a. 4 – 1 – 1              b. 5 – 2 – 1           c. 3 – 1 – 0           d. 5 – 2 – 2


Để xem tiếp các câu hỏi ôn tập Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 1 cấp Trường vui lòng liên hệ cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo) hoặc cô Cúc: 0936.128.126 (Zalo).

About admin