Đề ôn thi Đấu trường Toán học lớp 2 cấp Trường năm 2022 – 2023 (VIOEDU lớp 2 cấp Trường)

Đề ôn thi Đấu trường Toán học lớp 2 cấp Trường năm 2022 – 2023 (VIOEDU lớp 2 cấp Trường) có hướng dẫn giải. 

Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Trường năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 2 CẤP TRƯỜNG NĂM 22 – 23


Vioedu lớp 2 năm 2022 - 2023

Đề thi Vioedu lớp 2 cấp Trường

Đấu trường Toán học lớp 2 năm 2022 - 2023


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 2 VÒNG CẤP TRƯỜNG

PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Số gồm 3 chục và 9 đơn vị được đọc là:

a/ Chín mươi ba      b/ Chín ba                 c/ Ba mươi               d/ Ba mươi chín


Câu 2: Cho phép tính: 39 + 21 = 60

Kết luận “Kết quả của phép tính 39 + 21 bằng 60” đúng hay sai?

            a/ Đúng                                             b/ Sai


Câu 3: Người ta đổ nước từ một can 14l vào đầy một chai 3l. Số nước còn lại trong can đó là ……

a/ 17l                         b/ 7l                           c/ 4l                            d/ 11l

Hướng dẫn

Số nước còn lại trong can đó là: 14 – 3 = 11 (lít)


Câu 4: Trong các hình dưới đây, hình nào là hình chữ nhật?

Đấu trường toán học lớp 2


Câu 5: Kết quả của phép tính sau là: 56 + 24 = …80

a/ 79                          b/ 80                          c/ 70                          d/ 69


Câu 6: Số 28 có chữ số hàng đơn vị nhỏ hơn hay lớn hơn chữ số hàng chục?

a/ Lớn hơn                          b/ Nhỏ hơn

Hướng dẫn

Vì 8 > 2 nên chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục.


Câu 7: Trong hình chữ nhật dưới đây, hình chữ nhật là:

Đề thi đấu trường toán học lớp 2


Câu 8: Biết rằng số bị trừ là 11, hiệu hai số là 6. Số trừ là: …..11 – 6 = 5

a/ 3                             b/ 5                            c/ 9                             d/ 16


Câu 9: Tổng của hai số 17 và 13 là …..17 + 13 = 30

Điền 30


Câu 10: Cho các đồ vật sau đây: cột đèn, thước kẻ, bút màu, cái kéo, viên phấn. Trong số đó, có ……4…. đồ vật không có hình dạng là hình chữ nhật là: cột đèn, bút màu, cái kéo, viên phấn.

Đề thi VIOEDU lớp 2

Điền 4

…..

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và đặt mua tài liệu ôn VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 2 CẤP TRƯỜNG vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Câu 27: Biết rằng Mai vừa tổ chức sinh nhật 9 tuổi. Hỏi bao nhiêu năm nữa thì Mai tổ chức sinh nhật 16 tuổi?

Trả lời: ……………năm.

Hướng dẫn

Mai tổ chức sinh nhật sau số năm nữa là: 16 – 9 = 7 (tuổi)

Điền 7


Câu 28: Ngân có 19 cái kẹo. Sau khi cho em ………cái kẹo thì Ngân còn 8 cái kẹo.

Hướng dẫn

Ngân cho em số kẹo là: 19 – 8 = 11 (cái)

Điền 11


Câu 29: Bạn hãy chọn tất cả các đáp án đúng.

Trong các số sau, số nào lớn hơn 65 và nhỏ hơn 68?

a/ 66                          b/ 67                          c/60                           d/ 69


Câu 30: Nhím có 29 quả táo, còn Thỏ chưa có quả táo nào. Nhím cho Thỏ 13 quả táo. Nhím có nhiều hơn Thỏ ….. quả táo.

Hướng dẫn

Nhím còn số quả táo là: 29 – 13 = 16 (quả táo)

Nhím nhiều hơn Thỏ số quả táo là: 16 – 13 = 3 (quả)

Điền 3


Câu 31: Tổng của 28 và số liền trước của 33 là ………….

Hướng dẫn

Số liền trước của 33 là 32.

Tổng của 28 và 32 là: 28 + 32 = 60

Điền 60


Câu 32: Số hạng lớn nhất trong phép tính: 10 + 21 + 15 + 12 = 58 là:

a/ 12                          b/ 15                          c/ 21                          d/ 10


Câu 33: Trong các biển báo sau đây, có bao nhiêu biển báo có hình dạng là một hình chữ nhật?

Trả lời: Có …2…..biển báo có hình dạng là một hình chữ nhật.


Câu 34: 10 là tổng của phép cộng giữa các số hạng là ……, 1 và 3.

Điền 6


Câu 35: Hình dưới đây có tất cả ………. hình chữ nhật.

a/ 1                             b/ 2                            c/ 3                             d/ 4

Đấu trường Toán học lớp 2 cấp Trường

Hướng dẫn: Có 3 hình chữ nhật: (1), (2), (1,2)

…..

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và đặt mua tài liệu ôn VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 2 CẤP TRƯỜNG vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Trong quá trình các con học tập có vấn đề gì cần hỗ trợ giải đáp Toán lớp 2, tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học lớp 2 cấp Trường, cấp Huyện, cấp Tỉnh, các tài liệu ôn thi Violympic Toán, Trạng nguyên tiếng Việt, Trạng nguyên toàn tài và các tài liệu ôn thi các cuộc thi Toán học quốc tế (Sasmo, TIMO, HKIMO, Kangaroo, Toán Titan …) có thể liên hệ trực tiếp cho Cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) – Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

Rất vui lòng được hợp tác cùng với các bậc Phụ huynh và các em HS trên toàn quốc!

About admin