Đề ôn thi Đấu trường Toán học lớp 4 cấp Trường năm 2022 – 2023 (VIOEDU lớp 4 cấp Trường)

Đề ôn thi Đấu trường Toán học lớp 4 cấp Trường năm 2022 – 2023 (VIOEDU lớp 4 cấp Trường) có hướng dẫn giải. 

Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 4 CẤP TRƯỜNG NĂM 22 – 23

Vioedu lớp 4 năm 2022 - 2023

Đề thi Vioedu lớp 4 năm 2022 - 2023

Đấu trường toán học lớp 4 năm 2022 - 2023

Đấu trường toán học lớp 4 cấp Trường

Vioedu lớp 4 cấp Trường


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 VÒNG CẤP TRƯỜNG

PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI


Câu 1: Số thích hợp viết vào chỗ chấm là: 2022 × 2019 = 2019 × …

a/ 0                             b/ 1                            c/ 2019                                 d/ 2018


Câu 2: Bạn hãy chọn đáp án đúng.

a 63 72
b 11 11
a × b 693 ?

a/ 927                                    b/ 792                                   c/ 729


Câu 3: Bạn hãy điền đáp án đúng:        52 × 11 = 52 × (10 + 1) = 520 + 52 = 572

Điền 572


Câu 4: Biết 265 × 4 = 1060 thì 4 × 265 có kết quả là bao nhiêu?

a/ 2048                     b/ 1060                     c/ 1240                     d/ 1248


Câu 5: Kết quả của phép tính 53 × 11 là: 530 + 53 = 583

a/ 583                                   b/ 853                                   c/ 538


Câu 6: Cho 125 × 136 = 17 000. Kết quả của phép tính 136 × 125 là … 17 000


Câu 7: Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm để được một khẳng định đúng:

“Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích ….”

a/ Thay đổi               b/ bằng  1                 c/ bằng 0      d/ Không thay đổi


Câu 8: Bạn Lan ra kết quả phép nhân 49 × 11 là 439. Bạn Lan tính:

a/ sai                                                 b/  đúng

Hướng dẫn

Bạn Lan tính sai. Phép tính đúng như sau: 49 × 11 = 490 + 49 = 539


Câu 9: Cho hình vẽ.

VIOEDU lớp 4 năm 2022 - 2023

Tam giác MNP có …1.. góc vuông và …0.. góc tù.


Câu 10: Cho tích A = 2019 × 2020, tích B = 2020 × 2019. Kết quả khi ta so sánh tính A và tích B là:

a/ Tích A < Tích B                            b/ Không so sánh được

c/ Tích A > Tích B                            d/ Tích A = Tích B


Câu 11:  Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống.

52 × 11 ….. 572

572 = 572

a/ <                             b/ =                            c/ >


Câu 12:  Điền số thích hợp vào chỗ trống :

a × …1.. = …1.. × a = a (a là số tự nhiên khác 0)

…..

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và đặt mua tài liệu ôn VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 CẤP TRƯỜNG vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Câu 13: Cho các phép tính sau: 11 × 13; 25 × 11; 11 × 11.

Bạn hãy sắp xếp từ trên xuống các phép tính theo thứ tự chữ số hàng chục của kết quả tăng dần.

Hướng dẫn

Ta có: 11 × 13 = 143; 25 × 11 = 275; 11 × 11 = 121

Vì 2 < 4 < 7 nên ta sắp xếp như sau:

VIOEDU lớp 4


Câu 14: Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống.

Biểu thức có giá trị bằng 38 × 81 là …

a/ 342                                    b/ 39 × 80                            c/ 81 × 38    

Biểu thức có giá trị bằng 16 × 8 là …

a/ 128                                   b/ 15 × 9                               c/ 126


Câu 15: Cho các phép tính sau: 11 × 12; 14 × 11; 24 × 11.

Bạn hãy sắp xếp từ trên xuống các phép tính theo thứ tự chữ số hàng chục của kết quả tăng dần.

Hướng dẫn

Ta có: 14 × 11 = 154; 24 × 11 = 264; 11 × 12 = 132

Vì 3 < 5 < 6 nên ta sắp xếp như sau:

Đấu trường Toán học lớp 4


Câu 16: Phép tính 2567 × 8 có kết quả bằng:

a/ 5236                     b/ 2567 × 6              c/ 8 × 2567              d/ 2657 × 8


Câu 17: Chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống.

9912 : 354 = …

a/ 28                          b/ 26                          c/ 27

Hướng dẫn:

Áp dụng chữ số tận cùng làm cho nhanh. Ta thấy:

a/ *8 × *4 = *2 (thỏa mãn)         b/ *6 × *4 = *4 (sai)          c/ *7 × *4 = *8 (sai)

…..

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và đặt mua tài liệu ôn VIOEDU LỚP 4 CẤP TRƯỜNG vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Câu 32: Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Đấu trường toán học lớp 4 cấp Trường

Trong các hình trên, hình nào có hai đường thẳng song song với nhau?

a/ Hình B                               b/ Hình A                             c/ Hình C


Câu 33: Cho hình vẽ.

Đấu trường toán học lớp 4

Hình tam giác ABC có …1… góc tù. (là góc B)


Câu 34: Cho các hình vẽ sau:

Trong các hình vẽ trên, số hình có hai đường thẳng song song là

a/ 2                             b/ 3                            c/ 1 (hình 1)             d/ 0


Câu 35: Điền số thích hợp vào chỗ trống để được phát biểu đúng:

Cho hình vẽ sau:

VIOEDU lớp 4 năm 2022 - 2023

Tam giác ABC có …1.. góc tù.


Câu 36:

Đề thi VIOEDU lớp 4 năm 2022 - 2023

Chọn phát biểu đúng theo hình vẽ trên.

a/ Đường thẳng a cắt đường thẳng b nhưng không vuông góc với đường thẳng b

b/ Đường thẳng a song song với đường thẳng b

c/ Đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b

…..

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và đặt mua tài liệu ôn ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 4 CẤP TRƯỜNG vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Trong quá trình các con học tập có vấn đề gì cần hỗ trợ giải đáp Toán lớp 4, tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học lớp 4 cấp Trường, cấp Huyện, cấp Tỉnh, các tài liệu ôn thi Violympic Toán, Trạng nguyên tiếng Việt, Trạng nguyên toàn tài, tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 4 và các tài liệu ôn thi các cuộc thi Toán học quốc tế (Sasmo, TIMO, HKIMO, Kangaroo, Toán Titan …) có thể liên hệ trực tiếp cho Cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) – Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

Rất vui lòng được hợp tác cùng với các bậc Phụ huynh và các em HS trên toàn quốc!

About admin