Đề ôn thi Đấu trường Toán học lớp 5 cấp Trường năm 2022 – 2023 (VIOEDU lớp 5 cấp Trường)

Đề ôn thi Đấu trường Toán học lớp 5 cấp Trường năm 2022 – 2023 (VIOEDU lớp 5 cấp Trường) có hướng dẫn giải. 

Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Trường năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP TRƯỜNG NĂM 22 – 23


Vioedu lớp 5 năm 2022 - 2023Đề thi VIOEDU lớp 5 cấp Trường

Đấu trường toán học lớp 5 năm 2022 -2023


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 VÒNG CẤP TRƯỜNG

PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI


CHỦ ĐỀ 1 –SỐ THẬP PHÂN

Bài 1 – Điền số thích hợp vào ô trống


(Nếu kết quả là số thập phân thì Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 1: 2,58 : 0,1 = 25,8

Câu 2: 8 : 0,64 = 12,5

Câu 3: 43,416 : 5,4 = 8,04

Câu 4: 135 : 7,5 = 18

Câu 5: 7,02 : 4,5 = 1,56

Câu 6: 85 : 6,8 = 12,5

Câu 7: 2,34 : 6,5 = 0,36

Câu 26:  62,4 × 100 = 6240

Câu 27: 3,87 × 0,01 = 0,0387

Câu 28: 5 × 2,2 = 11

Câu 29: 54,368 – 42,474 = 11,894

Câu 30: 157,65 – 24,87 = 132,78

Câu 31: 309,75 – 276,42 = 33,33

Câu 32: 275,178 – 168,325 = 106,853

…..

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và đặt mua tài liệu ôn VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 CẤP TRƯỜNG vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Câu 51: Cho hai số thập phân 196,2 và 204,01

Hiệu hai số đó là: 204,01 – 196,2 = 7,81


Câu 52: Cho hai số thập phân 18,2 và 4,2

Hiệu hai số đó là: 18,2 – 4,2 = 14


Câu 53:  Kết quả của 34 : 4 là 8,5


Câu 54: Kết quả của phép tính 103,2 × 5 × 10 bằng 516 × 10 = 5160


Câu 55: Thương của phép chia 0,288 cho 1,2 là: 0,288 : 1,2 = 0,24


Câu 56: Kết quả của phép tính 13,3 + 14,5 là 27.8


Câu 67: Một kho chứa hàng, một người thủ kho đang trò chuyện với người quản lí.

  • Người thủ kho nói: “Trong kho đang có 6,4 tấn gạo”
  • Người quản lí nói: “Hôm nay cần xuất kho cho cửa hàng bán lẻ 1,52 tấn”

Hỏi sau khi xuất kho thì trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?

Trả lời: Sau khi xuất kho thì trong kho còn lại số tấn gạo là …………………..tấn

Hướng dẫn

Sau khi xuất thì trong kho còn lại số tấn gạo là: 6,4 – 1,52 = 4,88 (tấn)

Điền 4,88


Câu 68: Một kho chứa hàng, một người thủ kho đang trò chuyện với người quản lí.

  • Người thủ kho nói: “Trong kho đang có 5,23 tấn gạo”
  • Người quản lí nói: “Hôm nay cần xuất kho cho cửa hàng bán lẻ 1,67 tấn”

Hỏi sau khi xuất kho thì trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?

Trả lời: Sau khi xuất kho thì trong kho còn lại số tấn gạo là …………tấn

Hướng dẫn

Sau khi xuất thì trong kho còn lại số tấn gạo là: 5,23 – 1,67 = 3,56 (tấn)

Điền 3,56


Câu 69: Một kho chứa hàng, một người thủ kho đang trò chuyện với người quản lí

  • Người thủ kho nói: “Trong kho đang có 6 tấn gạo”
  • Người quản lí nói: “Hôm nay cần xuất kho cho cửa hàng bán lẻ 2,34 tấn”

Hỏi sau khi xuất kho thì trong khi còn lại bao nhiêu tấn gạo?

Trả lời: Sau khi xuất kho thì trong kho còn lại số tấn gạo là …………………tấn

Hướng dẫn

Sau khi xuất thì trong kho còn lại số tấn gạo là: 6 – 2,34 = 3, 66 (tấn)

Điền 3,66


Câu 70: Một kho chứa hàng, một người thủ kho đang trò chuyện với người quản lí.

  • Người thủ kho nói: “Trong kho đang có 4,8 tấn gạo”
  • Người quản lí nói: “Hôm nay cần xuất kho cho cửa hàng bán lẻ 0,92 tấn”

Hỏi sau khi xuất kho thì trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo?

Trả lời: Sau khi xuất kho thì trong kho còn lại số tấn gạo là …………………..tấn

Hướng dẫn

Sau khi xuất thì trong kho còn lại số tấn gạo là: 4,8 – 0,92 = 3,88 (tấn)

Điền 3,88

…..

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và đặt mua tài liệu ôn VIOEDU LỚP 5 CẤP TRƯỜNG vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Bài 2 – Bạn hãy chọn câu trả lời đúng


Câu 1: Kết quả của phép chia 46 : 0,8 là

a/ 57,05                                b/ 57,5                                  c/ 5,75


Câu 2: Kết quả của phép chia 4,368 : 7,8  là

a/ 0,56                                  b/ 0,056                                c/ 5,6


Câu 3: Tính: 0,924 × 0,25 = ……………..

a/ 2,31                                  b/ 23,1                                  c/ 0,231


Câu 4: 148 : 0,1 = …………

a/ 1480                                 b/ 148                                               c/ 14,8


Câu 5: 0,84 × 0,25 = …………………

a/ 2,1                                     b/ 2,12                                  c/ 0,21


Câu 6: 3,125 × 0,32 = …………….

a/ 0,987                                b/ 9,87                                  c/ 1


Câu 7: Kết quả phép tính 1,47 × 5 là ………………

a/ 7,25                                  b/ 7,35                                  c/ 7,45


Câu 8: Kết quả phép tính 1,2 × 4 là ………………….

a/ 3,8                                     b/ 4,4                                     c/ 4,8


Câu 9: Cho phép tính: 18,07 + 2,15. Kết quả của phép tính đã cho là:

a/ 2022                     b/ 20,12                    c/ 2012                     d/ 20,22


Câu 10: Thương của 49,5 và 5,5 là

a/ 10                          b/ 8                            c/ 9                             d/ 11


Câu 11:  Kết quả của phép tính 34,8 × 2 là:

a/ 6,96                      b/ 49,8                      c/ 98,4                       d/ 69,6


Câu 12:  Kết quả của phép tính 34,871 + 2,016 là:

a/ 35,887                 b/ 36,787                 c/ 36,887                 d/ 35,787


Câu 13: Phép tính 12,5 : 2,5 có kết quả là

a/ 3                             b/ 6                            c/ 5                             d/ 4


Câu 14: Kết quả của phép tính 24,6 × 4 là:

a/ 94,8                      b/ 98,4                      c/ 94,4                       d/ 9,84


Câu 15: Chọn đáp án đúng

Số bị chia 21,48
Số chia 3,58
Thương ?

Số thích hợp điền vào dấu hỏi chấm là: 21,48 : 3,58 = 6

a/ 6,25                                              b/ 6                                        c/ 6,2

…..


Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và đặt mua tài liệu ôn VIOEDU ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 5 CẤP TRƯỜNG vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


CHỦ ĐỀ 2 – TỈ SỐ PHẦN TRĂM

Bài 1 – Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ trống:


Câu 1: Hùng có 16 viên bi, Nam có nhiều hơn Hùng 24 viên bi

Tỉ số phần trăm số bi của Hùng và số bi của Nam là: 24 : 16 × 100% = 150%

Điền 150


Câu 2: Bạn điền số thích hợp vào chỗ trống

Cho hai số tự nhiên biết rằng số bé bằng 78 và tổng hai số này bằng 338. Tỉ số phần trăm giữa số bé và số lớn là …………………….%

Hướng dẫn

Số lớn là: 338 – 78 = 260

Tỉ số phần trăm giữa số bé và số lớn là: 78 : 260 × 100% = 30%

Điền 30


Câu 3: 2,018 = ……201,8……….%


Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống

Cho hai số tự nhiên biết rằng số bé bằng 32 và tổng hai số này bằng 96. Tỉ số phần trăm giữa số bé và số lớn là …………………….%.

Hướng dẫn

Số lớn là: 96 – 32 = 64

Tỉ số phần trăm giữa số bé và số lớn là: 32 : 64 × 100% = 50%

Điền 50


Câu 5: 0,125 = ………12,5……..%


Câu 6: 0,375 = ………37,5……..%


Câu 7: 0,37 = ………37…….%


Câu 8: 0,28 = ……28……..%


Câu 9: Một khu vườn có diện tích 40m2, trong đó diện tích trồng rau là 15 m2. Như vậy, diện tích trồng rau chiếm ………………..% diện tích khu vườn.

Hướng dẫn

Diện tích trồng rau chiếm số phần trăm diện tích khu vườn là:

15 : 40 × 100% = 37,5%

Điền 37,5


Câu 10: Tỉ số phần trăm của 24 và 32 là: 24 : 32 = 0,75 = …………75……….%


Câu 11: Tỉ số phần trăm của 25 và 125 là …………20…….%

……………


Trong quá trình các con học tập có vấn đề gì cần hỗ trợ giải đáp Toán lớp 5, tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học lớp 5 cấp Trường, cấp Huyện, cấp Tỉnh, các tài liệu ôn thi Violympic Toán, Trạng nguyên tiếng Việt, Trạng nguyên toàn tài, tài liệu ôn thi vào lớp 6 các trường chuyên và các tài liệu ôn thi các cuộc thi Toán học quốc tế (Sasmo, TIMO, HKIMO, Kangaroo, Toán Titan …) có thể liên hệ trực tiếp cho Cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) – Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

Rất vui lòng được hợp tác cùng với các bậc Phụ huynh và các em HS trên toàn quốc!

About admin