Đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 3 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 môn Toán tiếng anh

Đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 3 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 môn Toán tiếng anh (Có hướng dẫn giải)


Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 MÔN TOÁN TIẾNG ANH

PHỤ LỤC


A/ Evaluate numerical expression

B/ Find missing number

C/ Mixed operation word problem


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI VIOEDU CẤP TỈNH LỚP 3 NĂM 2022 – 2023 MÔN TOÁN TIẾNG ANHTUYỂN TẬP CÁC CHỦ ĐỀ ÔN TRỌNG ĐIỂM ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 MÔN TOÁN TIẾNG ANH


B/ Find missing number


Câu 1: Given:….. + 378 = 652 – 197. The missing number is ………

Hướng dẫn

…. + 378 = 652 – 197

….+ 378 = 455

….     = 455 – 378

….     = 77

Điền 77


Câu 2. Fill number in the blank: Điền số vào chỗ trống: 2382 × 3 – 1146

= 7146 – 1146 = 6000

Điền 6000


Câu 3: Given: …… – 231 = 1092 + 232 × 3 then the missing number is ………

– 231 = 1092 + 696

…. – 231 = 1788

….     = 1788 + 231

….     = 2019

Điền 2019


Câu 4. Given A = 6384 : 4 and B = 1739 × 3. Then A + B = …

Cho A = 6384 : 4 và B = 1739 × 3. Thì A + B = …

Hướng dẫn

Ta có: A = 6384 : 4 = 1596

B = 1739 × 3 = 5217

Vậy A + B = 1596 + 5217 = 6813

Điền 6813


Câu 5: Which number makes the equation true?

Số nào làm kết quả đúng?

396 + 7 × 8 = 583 − .….

A/ 131                  B/ 121                  C/ 151                  D – 141

Hướng dẫn

Ta có: 396 + 7 × 8 = 452

Số cần tìm là: 583 – 452 = 131

………

Để xem tiếp tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp TỈNH năm 22 – 23 môn Toán Tiếng Anh vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


TUYỂN TẬP CÁC CHỦ ĐỀ ÔN TRỌNG ĐIỂM ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 MÔN TOÁN TIẾNG ANH


Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023 môn Toán tiếng anh

Đề ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023 môn Toán tiếng anh

Để xem tiếp tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 cấp TỈNH năm 22 – 23 môn Toán Tiếng Anh vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin