Đề ôn thi Toán tuổi thơ lớp 4 và 5 qua 340 bài toán có đáp án

Đề ôn thi Toán tuổi thơ lớp 4 và 5 qua 340 bài toán có đáp án. Liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


Mọi thông tin cần hỗ trợ học tập và đặt mua tài liệu vui lòng liên hệ trực tiếp theo:


TUYỂN TẬP 340 BÀI TOÁN ÔN THI TOÁN TUỔI THƠ LỚP 4 VÀ LỚP 5 (Có hướng dẫn giải)TUYỂN TẬP 340 BÀI TOÁN ÔN THI TOÁN TUỔI THƠ LỚP 4 VÀ LỚP 5 CẤP HUYỆN TỈNH(Có hướng dẫn giải)


PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI


Bài 1. Một hình vuông được chia thành 4 hình vuông nhỏ bằng nhau. Tổng chu vi của 4 hình vuông nhỏ đó là 96cm. Hãy tính chu vi hình vuông ban đầu.

Hướng dẫn

Chu vi mỗi hình vuông nhỏ là: 96 : 4 = 24 (cm)

Cạnh của mỗi hình vuông nhỏ là: 24 : 4 = 6 (cm)

Cạnh của hình vuông ban đầu là: 6 + 6 = 12 (cm)

Chu vi của hình vuông ban đầu là: 12 × 4 = 48 (cm)

Đáp số: 48cm


Bài 2. Trung bình cộng của hai số chẵn là 2014, giữa chúng có 4 số lẻ. Tìm hai số đó.

Hướng dẫn

Hiệu của hai số chẵn đó là: 4 × 2 = 8

Tổng của hai số chẵn đó là: 2014 × 2 = 4028

Số chẵn bé là: (4028 – 8) : 2 = 2010

Số chẵn lớn là: 2010 + 8 = 2018

Đáp số: 2010 và 2018


Bài 4. Cho một hình chữ nhật. Nếu tăng chiều rộng của hình chữ nhật đó thêm 8,4cm, đồng thời giảm chiều dài của nó đi 25% thì diện tích của hình chữ nhật tăng thêm 5%. Tính chiều rộng hình chữ nhật ban đầu.

Hướng dẫn

Coi chiều dài ban đầu của hình chữ nhật là 100% thì chiều dài sau khi giảm 25% là: 100% – 25% = 75% (chiều dài ban đầu)

Coi diện tích ban đầu của hình chữ nhật là 100% thì diện tích sau khi tăng 5% là:  100% + 5% = 105% (diện tích ban đầu)

Chiều rộng lúc sau so với chiều rộng ban đầu là:

105% : 75% = 140% (chiều rộng ban đầu)

8,4cm tuơng ứng với số % chiều rộng ban đầu là:

140% – 100% = 40% (chiều rộng ban đầu)

Vậy chiều rộng ban đầu của hình chữ nhật là: 8,4 : 40% = 21 (cm)

Đáp số: 21cm

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi TOÁN TUỔI THƠ lớp 4 và Toán tuổi thơ lớp 5 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


Bài 6: Nhà bạn An nuôi gà và chó. Biết số gà và số chó bằng nhau. Tổng số chân gà và chân chó là 54 chân. Đố bạn biết bạn bạn An có bao nhiêu con mỗi loại?

Hướng dẫn

Số gà và số chó bằng nhau nên số chân gà bằng  số chân chó.

Coi số chân gà là 1 phần thì số chân chó là 2 phần

Tổng số phần bằng nhau là: 1 + 2 = 3 (phần)

Số chân gà có là: 54 : 3 × 1 =  18 (chân)

Gà, chó mỗi loại có số con là: 18 : 2  = 9 (con)

Đáp số: gà: 9 con; chó: 9 con


Bài 7: Một cửa hàng buôn bán hoa quả đặt hàng 4 tấn cam với giá 18 000 đồng/kg.Phí vận chuyển là 1 500 000 đồng. Trong quá trình vận chuyển lượng cam bị hỏng chiếm 5% số cam. Rất may khi nhập về, cửa hàng đã bán hết số cam đó với giá 22 000 đồng/kg. Hỏi cửa hàng đó đã lãi bao nhiêu phần trăm so với giá mua?

Hướng dẫn

Đổi: 4 tấn = 4000kg

Số tiền cam phải trả là: 4000 × 18 000 = 72 000 000 (đồng)

Tổng số tiền cam và tiền vận chuyển là:

72 000 000 + 1 500 000 = 73 500 000 (đồng)

Số cam còn có thể bán đuợc là:

4000 –  4000 × 5% = 3800 (kg)

Số tiền bán cam được là: 3800 × 22 000 = 83 600 000(đồng)

Số tiền của hàng  đó lãi là:

83 600 000 – 73 500 000 = 10 100 000 (đồng).

Cửa hàng đó lãi số phần trăm so với giá mua là:

10100000 : 72000000 × 100% = 14,03 %.

Đáp số: 14,03 % .

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi TOÁN TUỔI THƠ lớp 4 + 5 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 – 5 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ÔN THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG CHUYÊN:


  • Tuyển tập 24 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 4 (Có hướng dẫn)
  • Tuyển tập 62 đề thi HSG môn Toán lớp 4 có đáp án
  • Tuyển tập 8 chuyên đề bồi dưỡng Toán lớp 5 phân theo bài học (Có hướng dẫn)
  • Tuyển tập 106 đề thi môn Toán vào các trường chuyên (Có hướng dẫn)
  • Tuyển tập 60 đề thi môn Tiếng Việt vào các trường chuyên (Có đáp án)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn và đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang:

Tel: 0948.228.325 (Zalo) – Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

About admin