Đề ôn thi VIOEDU Toán tiếng anh lớp 3 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 – [Đấu trường Toán học lớp 3 cấp Tỉnh]

Đề ôn thi VIOEDU Toán tiếng anh lớp 3 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 có hướng dẫn giải – [Đấu trường Toán học lớp 3 cấp Tỉnh theo các chủ đề trọng điểm].


Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 3 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 MÔN TOÁN TIẾNG ANH

PHỤ LỤC


A/ Evaluate numerical expression

B/ Find missing number

C/ Mixed operation word problem


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI VIOEDU CẤP TỈNH LỚP 3 NĂM 2022 – 2023 MÔN TOÁN TIẾNG ANHTUYỂN TẬP CÁC CHỦ ĐỀ ÔN TRỌNG ĐIỂM ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC LỚP 3 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 MÔN TOÁN TIẾNG ANH


MIXED OPERATIONS

A/ Evaluate numerical expression


Câu 1. Result of the calculation 3682 × 2 – 7338 : 3 is:

Kết quả của phép tính 3682 × 2 – 7338 : 3 là:

a/ 4891                 b/ 4819                 c/ 4981                  d/ 4918

Hướng dẫn

3682 × 2 – 7338 : 3 = 7364 – 2446 = 4918


Câu 2. Result of the calculation 9636 : 3 + 1327 × 5 is a four-digit number that sum of tens digit and the units digit is:

Kết quả của phép tính 9636 : 3 + 1327 × 5 là một số có 4 chữ số mà tổng của chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị là:

          a/ 11                     b/ 12                     c/ 15                     d/ 16

Hướng dẫn

9636 : 3 + 1327 × 5 = 3212 + 6635 = 9847

Tổng của chữ số hàng chục và hàng đơn vị là: 4 + 7 = 11


Câu 3. Result of the calculation Kết quả của phép tính: 3428 : 4 + 2817 × 3 is:

                a/ 9083                  b/ 9308                 c/ 9380                 d/ 9038

Hướng dẫn

3428 : 4 + 2817 × 3 = 857 + 8451 = 9308


Câu 4. Result of the calculation 2637 × 3 – 1936 : 4 is:

Kết quả của phép tính 2637 × 3 – 1936 : 4 là:

a/ 7247                 b/ 7472                 c/ 7274                 d/ 7427

Hướng dẫn: 2637 × 3 – 1936 : 4  = 7911 – 484 = 7427


Câu 5. Result of the calculation Kết quả của phép tính 2380 × 2 + 3729 is :

          a/ 8489                 b/ 8994                 c/ 8849                 d/ 8984

Hướng dẫn

2380 × 2 + 3729 = 4760 + 3729 = 8489


Câu 6. Result of the calculation 4629 × 2 – 2648 × 3 is:

Kết quả của phép tính 4629 × 2 – 2648 × 3 là:

a/ 1213                 b/ 1314                 c/ 1415                 d/ 1516

Hướng dẫn

4629 × 2 – 2648 × 3 = 9258 – 7944 = 1314


Câu 7. Calculate: Tính:  7483 : 7 + 6382 = 1069 + 6382 = 7451

a/ 7145                 b/ 7451                 c/ 7541                 d/ 7154


Câu 8: Given that: A = 8426 – 1035 × 3. The tens digit of A is:

Biết rằng: A = 8426 – 1035 × 3. Chữ số hàng chục của A là:

a/ 1                        b/ 2                       c/ 3                        d/ 5

Hướng dẫn

A = 8426 – 1035 × 3 = 8426 – 3105 = 5321

Chữ số hàng chục của A là 2.

………

Để xem tiếp tài liệu ôn thi VIOEDU Toán tiếng anh lớp 3 cấp TỈNH năm 22 – 23 vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


TUYỂN TẬP CÁC CHỦ ĐỀ ÔN TRỌNG ĐIỂM ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 5 CẤP TỈNH NĂM 2022 – 2023 MÔN TOÁN TIẾNG ANH


Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023 môn Toán tiếng anh

Đề ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023 môn Toán tiếng anh

Để xem tiếp tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học VIOEDU lớp 3 cấp TỈNH năm 22 – 23 môn Toán Tiếng Anh vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin