Đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 theo 8 chủ đề

Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 theo 10 chủ đề trọng điểm có hướng dẫn giải.

Mọi thông tin cần hỗ trợ ôn thi Violympic Toán TV lớp 2 cấp Tỉnh Vòng 9 vui lòng liên hệ theo:


TUYỂN TẬP 8 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN 2 CẤP TỈNH NĂM 22 – 23


  • CHỦ ĐỀ 1 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC
  • CHỦ ĐỀ 2 – SO SÁNH
  • CHỦ ĐỀ 3 – HÌNH HỌC
  • CHỦ ĐỀ 4 – TOÁN CÓ LỜI VĂN
  • CHỦ ĐỀ 5 – THỜI GIAN
  • CHỦ ĐỀ 6 – CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT, SUY LUẬN LÔGIC
  • CHỦ ĐỀ 7 – LẬP PHÉP TÍNH ĐÚNG
  • CHỦ ĐỀ 8 – SỐ CÓ BA CHỮ SỐ (ÔN TẬP THÊM)

TUYỂN TẬP 8 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)TUYỂN TẬP 8 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


CHỦ ĐỀ 1 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC


Câu 1: 50 – 45 + 40 – 35 + 30 – 25 + 20 – 15 + 10 – 5

=    5     +       5     +      5     +      5     +     5 = 5 × 5 = 25

Điền 25


Câu 2: Tính: 20 – 18 + 16 – 14 + 12 – 10 + 8 – 6 + 4 – 2

=       2    +    2      +        2    +     2   +   2

= 2 × 5 = 10

Điền 10


Câu 3: Điền số thích hợp: 12 + 43 + 36 = 43 + … + 36

Điền 12


Câu 4: 65 + … = 88. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

a/ 14                     b/ 23                     c/ 24                     d/ 33


Câu 5: Cho: 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 2 × ….Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

a/ 7                       b/ 6                       c/ 5                       d/ 4


Câu 6: Hiệu của 85 và 58 là………85 – 58 = 27…….

Điền 27


Câu 7: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 47 + 21 + 13 = ….

Điền 81


Câu 8: Kết quả của phép tính: 5 × 8 – 23 là:…………..40 – 23 = 17

Điền 17


Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 38 + 45 – 27 = 83 – 27 = 56

Điền 56


Câu 10: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 82 – 54 – 16 = 28 – 16 = 12

Điền 12


Câu 11: Kết quả của phép tính: 2 × 10 : 5 là: …….20 : 5 = 4

Điền 4


Câu 12: 88 – 66 = …. Kết quả của phép tính trên là:

a/ 16                     b/ 26                     c/ 22                     d/ 44


Câu 13: ….  – 61 = 16. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Điền 77


Câu 14. Tổng của số lớn nhất có 1 chữ số và 91 là……….

Hướng dẫn

Số lớn nhất có 1 chữ số là: 9

Tổng là: 9 + 91 = 100

Điền 100


Câu 15. Hiệu của 30 và 3 là……..30 – 3 = 27


Câu 16. Tổng của  4 và 8 là………4 + 8 = 12


Câu 17: Tổng của hai số liền nhau bằng 57, hai số đó là:

a/ 100 và 43           b/ 26 và 27                c/ 28 và 29                d/ 50 và 7

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán lớp 2 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


CHỦ ĐỀ 2 – SO SÁNH


Câu 1: SẮP XẾP

83 – 59 = 24 (3) 30 : 5 + 54 = 60 (5)
2 : 2 = 1 (1) 82 (9)
48 + 25 = 73 (7) 36 + 36 = 72 (6)
89 (10) 79 (8)
2 × 4 + 37 = 45 (4) 5 × 4 = 20 (2)

Câu 2: SẮP XẾP

10 : 5 = 2 (1) 40 : 5 = 8 (5)
6 : 2 = 3 (2) 96 – 18 = 78 (9)
2 × 2 = 4 (3) 5 × 9 – 8 = 37 (7)
5 × 2 + 51 = 61 (8) 41 – 35 = 6  (4)
95 (10) 5 × 7 = 35 (6)

Câu 3: 80 > 15 + …. > 78. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: ………

15 + … = 79

… = 64

Điền 64


Câu 4: 5 × 10 – 31 < ………… Số nhỏ nhất thích hợp điền vào chỗ chấm là:

50 – 31 < …

19 < …..

a/ 19                     b/ 20                    c/ 21                     d/ 22


Câu 5: Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm: 45 : 5 ….. 72 – 66

9 > 6

Điền >


Câu 6: Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm: 2 × 6 ….. 57 – 46

12 > 11

Điền >


Câu 7: Sắp xếp các số sau: 109; 901; 190; 910 theo thứ tự từ bé đến lớn:

a/ 190; 109; 910; 901              b/ 109; 190; 901; 910

c/ 109; 190; 910; 901              d/ 910; 901; 190; 109


Câu 8: Cho: 3cm × 6 + 2cm ….. 2cm × 10. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:                            

18cm + 2cm …. 20cm

20cm = 20cm

a/ +                       b/ >                       c/ <                       d/ =


Câu 9: Cho: 13 ….. 2 × 6. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

13 > 12

a/ +                       b/ >                      c/ <                       d/ =


Câu 10: Cho 2 × 7 …… 4 + 8. Dấu thích hợp vào chỗ chấm là:

                             14 > 12

a/ +                       b/ >                      c/ <                       d/ =

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán TV lớp 2 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


TUYỂN TẬP 8 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 9 NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 2 Vòng 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán TV lớp 2 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán lớp 2 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

About admin