Đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 theo 10 chủ đề

Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 theo 10 chủ đề trọng điểm có hướng dẫn giải.

Mọi thông tin cần hỗ trợ ôn thi Violympic Toán TV lớp 3 cấp Tỉnh Vòng 9 vui lòng liên hệ theo:


TUYỂN TẬP 10 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN 3 CẤP TỈNH NĂM 22 – 23


  • CHỦ ĐỀ 1 – NHÂN, CHIA SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ
  • CHỦ ĐỀ 2 – CỘNG TRỪ CÁC SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ
  • CHỦ ĐỀ 3 – CẤU TẠO SỐ, QUY LUẬT, NHÂN NHẦM. TỔNG, HIỆU, TÍCH, THƯƠNG MỚI
  • CHỦ ĐỀ 4 – SO SÁNH
  • CHỦ ĐỀ 5 – LÀM TRÒN SỐ
  • CHỦ ĐỀ 6 – SỐ LA MÃ
  • CHỦ ĐỀ 7 – KHỐI HỘP CHỮ NHẬT, KHỐI LẬP PHƯƠNG
  • CHỦ ĐỀ 8 – ĐỒNG HỒ, NGÀY THÁNG NĂM
  • CHỦ ĐỀ 9 – HÌNH HỌC
  • CHỦ ĐỀ 10 – MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC

TUYỂN TẬP 10 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 3 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)TUYỂN TẬP 10 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 CẤP TỈNH NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


CHỦ ĐỀ 1 – NHÂN, CHIA SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ 1 CHỮ SỐ


Câu 1. Phép tính 1537 × 3 có tích là:

a/ 4116                 b/ 4161                 c/ 4611                 d/ 4661


Câu 2. Khi chia 1638 cho 3 thì được thương có chữ số hàng chục là:…………….

a/ 1                       b/ 4                      c/ 5                       d/ 6

Hướng dẫn

Ta có: 1638 : 3 = 546

Vậy thương có chữ số hàng chục là 4.


Câu 3. Kết quả của phép tính 8492 : 4 + 7242  là một số có bốn chữ số có hiệu của chữ số hàng nghìn và chữ số hàng đơn vị là:

a/ 3                       b/ 4                       c/ 5                       d/ 6

Hướng dẫn

Ta có: 8492 : 4 + 7242 = 2123 + 7242 = 9365

Chữ số hàng nghìn là 9, hàng đơn vị là 5.

Hiệu là: 9 – 5 = 4


Câu 4. Nhân 3026 với 3 rồi lấy kết quả trừ đi 4729 ta được kết quả là:

a/ 4349                 b/ 4493                 c/ 4943                 d/ 4439

Hướng dẫn

Ta có: 3026 × 3 – 4729 = 4349


Câu 5. Phép tính 5282 : 2 + 2681 có kết quả là:

a/ 5323                 b/ 5233                 c/ 5322                 d/ 5232

Hướng dẫn

5282 : 2 + 2681 = 2641 + 2681 = 5322


Câu 6. Cho phép tính 7293 : 9. Khẳng định nào dưới đây là sai?

a/ Thương là số tròn chục                            b/ Số dư là 3

c/ Thương là số có bốn chữ số                   d/ Chữ số hàng trăm của thương là 8

Hướng dẫn:

Ta có: 7293 : 9 = 810 (dư 3)


Câu 7. Kết quả của phép tính 4629 × 2 – 2648 × 3 là:

a/ 1213                 b/ 1314                 c/ 1415                 d/ 1516

Hướng dẫn

4629 × 2 – 2648 × 3 = 9258 – 7944 = 1314


Câu 8. Phép tính 4626 : 9 + 1729 × 5 được kết quả là một số có bốn chữ số có tích của chữ số hàng nghìn và chữ số hàng chục là:

a/ 81                     b/ 5                       c/ 9                       d/ 45

Hướng dẫn

Ta có: 4626 : 9 + 1729 × 5 = 514 + 8645 = 9159

Tích của chữ số hàng nghìn và chữ số hàng chục là: 9 × 5 = 45

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán lớp 3 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


Câu 9. Kết quả của phép tính 1427 × 7 là………………..

a/ 9998                 b/ 9889                 c/ 9989                 d/ 9899


Câu 10.  Lấy 1847 nhân với 5 ta được kết quả là:

a/ 9253                 b/ 9235                 c/ 9352                 d/ 9325


Câu 11. Kết quả của phép chia 2792 : 4 là số liền sau của ……….

Hướng dẫn

Ta có: 2792 : 4 = 698

698 là số liền sau của 697.

Điền 697


Câu 12. Bình nói: “Tích của 2936 và 3 là 8080. Bình nói đúng hay sai?

Đúng điền 1, Sai điền 0

Hướng dẫn

Làm nhanh: Ta có chữ số hàng đơn vị của tích là 6 × 3 = *8 mà 8080 lại có chữ số hàng đơn vị là 0. Suy ra Bình nói sai.

Điền 0


Câu 13. Cô giáo viết phép chia 3849 : 3 lên bảng. Bạn Hiền nói thương của phép chia trên là số có 4 chữ số. Bạn Hiền nói đúng hay sai? Đúng điền 1, Sai điền 0.

Hướng dẫn

Ta có: 3849 : 3 = 1283 là một số có 4 chữ số. Vậy bạn Hiền nói đúng.

Điền 1


Câu 14. Phép chia 6483 : 5 có thương là một số có bốn chữ số có tích của chữ số hàng nghìn và chữ số hàng trăm là:

a/ 2                       b/ 6                       c/ 7                       d/ 9

Hướng dẫn

Ta có: 6483 : 5 = 1296 (dư 3)

Tích của chữ số hàng nghìn và chữ số hàng trăm là: 1 × 2 = 2


Câu 15. Cô giáo viết lên bảng một số và đố cả lớp tìm đươc số cô viết, biết nếu chia số đó cho 5 thì được số bé nhất có bốn chữ số khác nhau. Vậy số cô giáo viết là……….

Hướng dẫn

Số bé nhất có 4 chữ số khác nhau là: 1023.

Số cô giáo viết là: 1023 × 5 = 5115

Điền 5115

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác và đặt mua tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán TV lớp 3 cấp TỈNH năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


TUYỂN TẬP 10 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 VÒNG 9 NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


Đề ôn thi Violympic toán tiếng việt lớp 3 vòng 9 cấp tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 cấp Tỉnh năm 2022 - 2023

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 9 năm 2022 - 2023

………..

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán TV lớp 3 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

About admin