Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 vòng 1 đến Vòng 10 năm 2021 – 2022

Đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 vòng 1 đến Vòng 10 năm 2021 – 2022 (có giải chi tiết)


ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 NĂM HỌC 2021 – 2022 TỪ VÒNG 1 ĐẾN VÒNG 10 QUỐC GIA (Có giải chi tiết)

Liên hệ tư vấn tài liệu học tập ôn thi giải Violympic Toán lớp 3 trên mạng:


Nội dung tài liệu Violympic Toán lớp 2 bao gồm có: 10 vòng thi file đề và file hướng dẫn giải, các vòng tự do (vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6), vòng 7 cấp trường, vòng 8 cấp huyện, vòng 9 cấp tỉnh, vòng 10 cấp quốc gia. Mỗi vòng thi có các câu hỏi được phân theo 3 bài thi. Nội dung mẫu các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo xem tại đây:HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 VÒNG 1 NĂM 2021 – 2022


BÀI 1. SẮP XẾP CÁC GIÁ TRỊ THEO THỨ TỰ TĂNG DẦN

(Từ trái sang phải, từ trên xuống dưới)


0 = 20 – 20 2 5 6
8 = 4 + 4 9 = 99 – 90 10 = 18 – 8 12
14 15 = 8 + 7 17 = 11 + 6 18 = 15 + 3
19 = 17 + 2 20 = 60 – 40 23 30 = 20 + 10
37 44 = 22 + 22 46 50 = 30 + 20
60 = 20 + 40 70 = 40 + 30 73  =11 + 62 76 = 54 + 22
80 = 93 – 13 81 = 50 + 31 87 = 98 – 11 91 = 51 + 40
94 95 = 98 – 3 95 = 98 – 3

Để xem tiếp các câu hỏi khác và hướng dẫn giải trong tài liệu vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 2. ĐI TÌM KHO BÁU


Câu 1: How many whole numbers are less than 77?

Có tất cả bao nhiêu số nhỏ hơn 77?

Answer: There are ……….numbers.

Hướng dẫn

Các số nhỏ hơn 77 là: 0; 1; 2; …; 76 và có tất cả: 76 – 0 + 1 = 77 (số)

Điền 77


Câu 2: The crayon is …………..centimeters long.

Bút chì màu dài ………………cm

Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 2 năm 2021 - 2022

Điền 5


Câu 3: Add Cộng: 9 + 5 = …

Điền 14


Câu 4: How many whole numbers are less than 54?

Có tất cả bao nhiêu số nhỏ hơn 54?

Answer: There are …………… numbers.

Hướng dẫn

Các số nhỏ hơn 54 là: 0; 1; 2; …; 53 và có tất cả: 53 – 0 + 1 = 54 (số)

Điền 54


Câu 5: Subtract: Trừ: 26 – 6 = …

Điền 20


Câu 6: The pencil is ……………..decimeters long.

Bút chì dài ………………dm

Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 2 Vòng 1 năm 2021 - 2022

Hướng dẫn

          Chiếc bút chì dài 10cm. Đổi 10cm = 1dm

Điền 1


Câu 7: Mark has more than 34 books but fewer than 36  books. How many books does he have?

Marl có nhiều hơn 34 quyển sách nhưng ít hơn 36 quyển sách. Vậy anh ấy có bao nhiêu quyển sách?

Answer: …………..books.

HƯỚNG DẪN

Ta có: 34 < 35 < 36

Vậy Mark có 35 quyển sách

Điền 35


Câu 8: Lisa has 64 cards in 2 boxes. She puts 10 cards in the first box, then she has …………. cards in the second box.

Lisa có 64 tấm thẻ trong 2 hộp. Cô ấy để 10 tấm vào hộp thứ nhất, sau đó để ……………tấm vào hộp thứ hai.

Hướng dẫn

Lisa để vào hộp thứ hai số tấm thẻ là: 64 – 10 = 54 (tấm)

Điền 54


Câu 9: Subtract: Trừ: 75 – 24 = …51

Câu 10: I have fewer than 55 candies. I have more than 46 candies. How many candies might I have?

Tôi có ít hơn 55 cái kẹo. Tôi có nhiều hơn 46 cái kẹo. Hỏi số nào dưới đây có thể là số kẹo mà tôi có?

A) 56                  B) 9                      C) 45                    D) 49

Hướng dẫn

Theo đề bài ta thấy số kẹo của tôi phải lớn hơn 46 và nhỏ hơn 55.

Xét 4 đáp án: 9, 45 < 46, 56 > 55, 46 < 49 < 55 (thỏa mãn)

Vậy tôi có 49 cái kẹo

Chọn D


Câu 11: Subtract:Trừ:  49  – 2 = …

Điền 47


Câu 12: Subtract:  Trừ:   86 – 32 = …

Điền 54


Câu 13: 42 children can be seated on the school bus. After Emily got on, there were 11 children on the bus. How many more children can get on the bus?

Answer: ……………children.

42 học sinh có thể ngồi trên xe bus của trường. Sau khi Emily lên xe, thì có 11 học sinh trên xe. Hỏi có bao nhiêu học sinh có thể lên xe bus của trường?

Hướng dẫn

Số học sinh có thể lên xe bus của trường là: 42 – 11 = 31 (học sinh)

Điền 31


Câu 14: How many whole numbers are between 33 and 73

Có tất cả bao nhiêu số nằm giữa 33 và 73?

Answer: There are ……………..numbers

Hướng dẫn

Các số nằm giữa 33 và 73 là: 34; 35; ….; 72 và có tất cả: 39 số

Điền 39


Câu 15: Mary gets 2 color of bears. She gets 28 bears in all. What color bears did she get?

Mary có 2 màu gấu. Cô ấy có tất cả 28 con gấu. Hỏi gấu của cô ấy màu gì?

20                   15                    13

Đề thi Violympic Toán lớp 2 năm 2021 - 2022

A) blue and purple                   xanh da trời và tím

B) green and purple xanh lá cây và tím

C) green and blue xanh lá cây và xanh da trời

D) green xanh lá cây.

Hướng dẫn

Ta có: 28 = 15 + 13. Vậy chọn A

Chọn A


Để xem tiếp các câu hỏi khác và hướng dẫn giải trong tài liệu vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC


Câu 1. Which number comes right after 81? Số liền sau số 81 là số nào?

Điền 82


Câu 2. Counting up from 34, which number comes next?

Đếm từ số 34, Số nào là tiếp theo?

Điền 35


Câu 3. Which number comes right before 71? Số liền trước số 71 là số nào?

Điền 70


Câu 4. Which figure is a Circle?       Hình vẽ nào là hình tròn?

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 1 năm 2021 - 2022

Chọn B


Câu 5. Add Cộng:  14 + 5 = …  19


Câu 6. Which number comes right after 39? Số liền sau số 39 là số nào?

Điền 40


Câu 7. Add cộng: 27 + 0 = …… 27


Câu 8. Subtract (Trừ):  83 – 41  = ……..  42


Câu 9. Add (cộng): 65 + 2 = …….. 67


Câu 10. Add cộng: 34 + 25 = ……  59


Câu 11. Counting down from 50, which number comes next?

Đếm ngược từ số 50, số tiếp theo là số nào?

Điền 49


Câu 12. Subtract trừ:  86 – 30 = …..  56


Câu 13. John has 15 marbles in his collection. If he gives 3  marbles to his friend, then he has left…….. marbles?

John có 15 viên bi trong bộ sưu tập của anh ấy. Nếu anh ấy cho bạn của anh ấy 3 viên bi, thì anh ấy còn lại ………. viên bi?

Hướng dẫn

John còn lại số bi là:  15 – 3 =  12 (viên)

Điền 12


Để xem tiếp các câu hỏi khác và hướng dẫn giải trong tài liệu vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


About admin