Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 – 2023 theo 6 chủ đề

Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 – 2023 theo 6 chủ đề của chương trình SGK mới có hướng dẫn giải.

Mọi thông tin cần hỗ trợ ôn thi Violympic Toán TA lớp 2 vui lòng liên hệ theo:


TUYỂN TẬP 6 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 2 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ

  • CHỦ ĐỀ 1: SẮP XẾP HOẶC TÌM CẶP BẰNG NHAU
  • CHỦ ĐỀ 2: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, SO SÁNH
  • CHỦ ĐỀ 3: CẤU TẠO SỐ
  • CHỦ ĐỀ 4: TOÁN CÓ LỜI VĂN TRONG PHẠM VI 100
  • CHỦ ĐỀ 5: SUY LUẬN LÔ – GIC, QUY LUẬT
  • CHỦ ĐỀ 6 : HÌNH HỌC

TUYỂN TẬP 6 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)BỘ ĐỀ ÔN THI TNTV – VIOLYMPIC – VIOEDU LỚP 2 CẤP TRƯỜNG/ HUYỆN NĂM HỌC 2022 – 2023

***

TUYỂN TẬP 6 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC 2022 – 2023 THEO SGK MỚI (Có hướng dẫn giải)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu vui lòng liên hệ:


CHỦ ĐỀ  1: SẮP XẾP HOẶC TÌM CẶP BẰNG NHAU


MÃ 1 – BỨC TRANH BÍ ẨN (TÌM CẶP BẰNG NHAU)

80 – 12 43 – 23 27 + 15 44 + 48
36 + 56 54 – 9 – 14 15 + 28 + 25 20
38 + 22 14 + 43 15 + 54 42 – 28 + 17
71 – 29 30 + 22 52 60
60 – 15 69 72 – 28 57

 Hướng dẫn

80 – 12 = 15 + 28 + 25 43 – 23 = 20
36 + 56 = 44 + 48 54 – 9 – 14 = 42 – 28 + 17
38 + 22 = 60 14 + 43 = 57
71 – 29 = 27 + 15 30 + 22 = 52
60 – 15 = 72 – 28 69 = 15 + 54

…….

Để xem tiếp và đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang:  0948.228.325(Zalo).


MÃ 4 – SẮP XẾP

(1) 50 (2) The sum of 9 and the succeeding number of 10.
(3) Calculate: 100 – 35 + 15 – 53 (4) 23 + 37
(5) 100 – 88 (6) The sum of 13 and the succeeding number of 48.
(7) 26 + 26 (8) The subtrahend in this subtraction sentence: 27 – 9 = 18
(9) 15 + 15 (10) The sum of 15 and 25

Hướng dẫn

(1) 50 (2) The sum of 9 and the succeeding number of 10.
(3) Calculate: 100 – 35 + 15 – 53 (4) 23 + 37
(5) 100 – 88 (6) The sum of 13 and the succeeding number of 48.
(7) 26 + 26 (8) The subtrahend in this subtraction sentence: 27 – 9 = 18
(9) 15 + 15 (10) The sum of 15 and 25

(8) The subtrahend in this subtraction sentence: 27 – 9 = 18

Số trừ trong phép trừ này là: 9

(5) 100 – 88 = 12

(3) Calculate: 100 – 35 + 15 – 53 = 65 + 15 – 53 = 80 – 53 = 27

(2) The sum of 9 and the succeeding number of 10.

Tổng của 9 và số liền sau của 10 là: 9 + 11 = 20

(9) 15 + 15 = 30

(10) The sum of 15 and 25 tổng của 15 và 25. = 15 + 25 = 40

(1) 50

(7) 26 + 26 = 52

(4) 23 + 37 = 60

(6) The sum of 13 and the succeeding number of 48.

Tổng của 13 và số liền sau của 48 là: 13 + 49 = 62

…….

Để xem tiếp và đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang:  0948.228.325(Zalo).


CHỦ ĐỀ 2: TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, SO SÁNH


Câu 1: The difference of 29 and 12 is …Hiệu của 29 và 12 là: 29 – 12 = 17

Điền 17


Câu 2: Find the difference of the largest number and the smallest number in the following numbers: 56; 18; 49; 72; 39.

Tìm hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong dãy số sau: 56; 18; 49; 72; 39.

Hướng dẫn

Trong dãy số trên, số lớn nhất là 72, số bé nhất là 18..

Hiệu cần tìm là: 72 – 18 = 54.

Điền 54


Câu 3: Calculate: Tính:

1 + 4 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23 = (11 + 19) + (7 + 23) + (1 + 4 + 15)

= 30 + 30 + 20 = 80

Điền 80


Câu 5: Fill in the missing number. Tìm số còn thiếu:

96 – 33 = ….. + 19.

63 = … + 19

… = 63 – 19

… = 44

Điền 44


Câu 6: Fill sign (>; <; =) in the blank: Điền dấu (>; <; =) vào chỗ trống.

79 + 6 ……99 – 12

85 < 87

Điền <


Câu 7: In the subtraction sentence, the difference is 28 and the minuend is 39. The subtrahend is ….

Trong phép trừ, hiệu là 28 và số bị trừ là 39. Số trừ là….

Hướng dẫn

Số trừ là: 39 – 28 = 11

Điền 11.


Câu 8: The number comes just after 29 is ….Số liền sau của 29 là …

Điền 30


Câu 9: Fill number in the blank:  Điền số vào chỗ trống: 65 + …… = 93

… = 93 – 65 = 28

Điền 28


Câu 10: Fill odd number in the blank:  tìm số lẻ điền vào chỗ trống:  90 > 88 + ….

Điền 1


Câu 11: Calculate: Tính: 81 – 53 = ?

a/ 27                     b/ 38                     c/ 37                      d/ 28


Câu 12: Which of the following numbers is greater than the sum of 49 and 13?

Số nào dưới đây lớn hơn tổng của 49 và 13?

a/ 60                     b/ 63                    c/ 61                     d/ 62

Hướng dẫn

Ta có: 49 + 13 = 62.

Ta có: 63 > 62.


Câu 13: The sum of 77 and 12 is Tổng của 77 và 12 là: 77 + 12 = 89

a/ 89                     b/ 99                     c/ 97                     d/ 87


Câu 14: The number comes just before 40 is …Số liền trước của 40 là….

Điền 39

…….

Để xem tiếp và đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang:  0948.228.325(Zalo).

About admin