Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 từ vòng 1 đến vòng 10 cấp quốc gia năm 2021 – 2022

Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 từ vòng 1 đến vòng 10 cấp quốc gia năm 2021 – 2022 (có giải chi tiết).


ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 NĂM HỌC 2021 – 2022 TỪ VÒNG 1 ĐẾN VÒNG 10 QUỐC GIA (Có giải chi tiết)

Liên hệ tư vấn tài liệu học tập ôn thi giải Violympic Toán lớp 4 trên mạng:

Nội dung tài liệu bao gồm có: 10 vòng thi file đề và file hướng dẫn giải, các vòng tự do (vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6), vòng 7 cấp trường, vòng 8 cấp huyện, vòng 9 cấp tỉnh, vòng 10 cấp quốc gia. Mỗi vòng thi có các câu hỏi được phân theo 3 bài thi. Nội dung mẫu các bậc phụ huynh và các thầy cô giáo xem tại đây:


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 4 VÒNG 1 NĂM 2021 – 2022


Exam 1: Sắp xếp


Sắp xếp theo thứ tự bên dưới (từ trái qua phải, từ trên xuống dưới):

0 = (11 + 12 + 13 – 22 + 17) x (12 – 4 x 3) 1 = 3 x 7 – 20
4 = 20 – 4 x 4 5 = 15 : 3
7 = 21 : 3 8 =  of 48
9  =  The greatest 1 – digit number 11 = Eleven
12 = The value of z if z – 4 = 4 x 2 20 = 4 x 4 + 2 x 2 
25 = 5 x 7 – 20 : 2 27 = 7 x 5 – 8
28 = 3 + 5 x 5 30 = 6 x 6 – 6
45 = 10 x 5 – 5 48 = The value of y if y – 14 = 34
64 = 4 x 4 x 4 70 = 7 x 5 + 5 x 7
80 =  of 240 99 = (12 – 3) x (6 + 5)
100 = The smallest 3 digit number 130 =300 : 10 + 500 : 5
120 = 4 x 49 – 19 x 4 144 = The value of y such that y : 12 = 12
150 = 250 : 5 x 3 159 = Sum of 51, 53 and 55
180 = 9 x 9 + 11 x 9 312 = Three hundred and twelve
350 = 500 : 2 + 500 : 5 420 = 52 x 6 + 18 x 6

Để xem tiếp các câu hỏi khác và hướng dẫn giải trong tài liệu vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


EXAM 2: 12 CON GIÁP


Câu 1: Thirty-five thousand one hundred twelve.

Ba mươi lăm nghìn một trăm mười hai.

A) 35120                 B) 53120              C) 53102              D) 35112

Chọn D

Câu 2: In 37 602, the digit “6” is in the ……….place.

Trong số 37 602, chữ số “6” là chữ số hàng ………..

A) Thousands             B) Units                C) Tens                 D) Hundreds

Chọn D

Câu 3: The perimeter of a square is 10m. Find the length of each side.

Answer: The length of each side is …………….cm

Chu vi của một hình vuông là 10m. Tìm độ dài mỗi cạnh.

Trả lời: Độ dài mỗi cạnh là: ……………..cm

Hướng dẫn

          Đổi: 10m = 1000cm

          Độ dài mỗi cạnh là: 1000 : 4 = 250 (cm)

Điền 250

Câu 4: 3 days 4 hours = …………… hours

3 ngày 4 giờ = …………..giờ

Hướng dẫn

                             Ta có: 24 x 3 + 4 = 76

Điền 76

Câu 5: What is the greatest 3-digit number whose digits total 3 is 13?

Số lớn nhất có 3 chữ số mà tổng 3 chữ số là 13?

Hướng dẫn

          Để số đó lớn nhất có thể thì chữ số lớn nhất phải ở hàng cao nhất có thể.

          Chọn chữ số hàng trăm là 9 (vì 9 lớn nhất trong các số)

          Chọn chữ số hàng đơn vị là 0 (để chữ số hàng chục lớn nhất có thể thì chữ số hàng đơn vị phải nhỏ nhất có thể)

          Chữ số hàng chục là: 13 – 9 – 0 = 4

          Vậy số cần tìm là: 940

Điền 940

Câu 6: How many odd number are less than 33?

Có bao nhiêu số lẻ nhỏ hơn 33?

A) 18               B) 15                    C) 16                    D) 17

Hướng dẫn

          Các số lẻ nhỏ hơn 33 là: 1; 3; …; 31 và có: (31 – 1) : 2 + 1 = 16 (số)

Chọn C

Câu 7: How many squares is the figure below?

Có bao nhiêu hình vuông trong hình dưới đây?

Violympic Toán lớp 4 năm 2021 - 2022

Hướng dẫn

Có  10 hình vuông đơn

Có 3 hình vuông ghép 4 hình vuông đơn

Tổng có: 10 + 3 = 13 hình vuông

Điền 13

Câu 8: Lindsey uses each digit 3, 8, 0 and 1 once. Find the smallest whole number she can make.

Lindsey sử dụng mỗi chữ số 3, 8, 0 và 1 một lần. Tìm số nhỏ nhất cô ấy có thể tạo được.

Hướng dẫn

           Số tạo được là số nhỏ nhất nên chọn chữ số hàng nghìn là 1. Vì 1 là số nhỏ nhất khác 0.

           Chọn chữ số hàng trăm là 0 vì 0 là số nhỏ nhất trong các số còn lại.

           Chữ số chữ số hàng chục là 3 vì 3 là số nhỏ nhất trong các số con lại.

           Chữ số hàng đơn vị là 8.

           Vậy số cần tìm là: 1038

Điền 1038

Câu 11: Fill the missing number in the blank: 50505 = 50000 + ……. + 5

Điền số còn thiếu vào chỗ trống: 50505 = 50000 + ……. + 5

Điền 500

Câu 12: How many even number are less than 37?

Có bao nhiêu số chẵn nhỏ hơn 37?

  1. A) 36 B) 37                    C) 18                    D) 19

Hướng dẫn

          Các số chẵn nhỏ hơn 37 là: 0; 2; 4; …; 36 và có: (36 – 0) : 2 + 1 = 19 (số)

Chọn D

Câu 13: Marian is placing 90 photographs in an album. She will put the same number of photos on each of 6 pages. She can put 3 pictures in each row. How many rows will be on each page?

Answer: …………rows

Marian để 90 bức ảnh vào trong 1 tập ảnh. Cô ấy sẽ để số ảnh giống nhau trong mỗi 6 trang. Cô ấy có thể để 3 bức ảnh trong mỗi hàng. Hỏi có bao nhiêu hàng trong mỗi trang?

Hướng dẫn

          Mỗi trang Marian để số bức ảnh là: 90 : 6 = 15 (bức)

          Mỗi trang có số hàng là: 15 : 3 = 5 (hàng)

Điền 5

Câu 14: Ann spent 2 years 8 months in London and 1 year 7 months in Paris. How long was she in the two cities?

Ann dành 2 năm 8 tháng ở London và 1 năm 7 tháng ở Paris. Hỏi cô ấy dành bao lâu ở cả hai thành phố?

A) 4 years 3 months 4 năm 3 tháng               B) 3 years 5 months 3 năm 5 tháng

C) 3 years 3 months 3 năm 3 tháng               D) 4 years 5 months 4 năm 5 tháng  

Hướng dẫn

          Tổng thời gian cô ấy ở hai thành phố là:

2 năm 8 tháng + 1 năm 7 tháng = 4 năm 3 tháng

Chọn A

Câu 15: Today is Tuesday, June 6th. What day is 6th next month?

Hôm nay là Thứ Ba, ngày 6 tháng Sáu. Hỏi ngày 6 tháng tiếp theo là thứ mấy?

          A – Wednesday Thứ Tư                     B – Thursday Thứ Năm

          C – Saturday Thứ Bảy                       D – Friday Thứ Sáu

Hướng dẫn

          Từ ngày 6 tháng Sáu (không tính ngày 6) đến ngày 6 tháng Bảy có số ngày là:               30 – 6 + 6 = 30 (ngày)

          Ta có: 30 : 7 = 4 tuần dư 2 ngày (thứ Tư, thứ Năm)

          Vậy ngày 6 tháng tiếp theo là thứ Năm

Chọn B

Để xem tiếp các câu hỏi khác và hướng dẫn giải trong tài liệu vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Exam 3: LEO DỐC


Câu 1: 7780 is … tens more than 4280?

7780 nhiều hơn 4280 … chục

Hướng dẫn

          Ta có: 7780 – 4280 = 3500 = 350 chục

Anwers: 350

Câu 2: A group of 9 students shared a box of pen. After they had taken 7 pens each, there were 6 pens left. How many pens were at first?

Một nhóm có 9 bạn đã chia một hộp bút. Sau khi chia cho mỗi bạn 7 cái thì còn lại 6 cái. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu cái bút?

Hướng dẫn

Số bút đã chia cho 9 bạn là: 9 x 7 = 63 (cái)

Số bút ban đầu là: 63 + 6= 69 (cái)

Anwers: 69

Câu 3: Anna sells an umbrella for $12 on a rainy day and $18 on a sunny day. How much more will cost to buy 3 umbrellas on a sunny day than on a rainy day?

 Anna bán một cái ô che mưa giá 12$ và một cái ô che nắnggiá 18$. Hỏi 3 cái ô che nắng nhiều hơn 3 cái ô che mưa bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn

Số tiền chênh lệch giữa giá 1 cái dù che nắng và 1 cái dù che mưa là:

18 – 12 = 6 ($)

Số tiền chênh lệch giữa giá 3 cái dù che nắng và 3 cái dù che mưa là:

6 x 3 = 18 ($)

Anwers: 18

Câu 4: Fill the missing number in the blank. 2022 = 2000 + … + 2.

 Điền số còn thiếu vào chỗ trống: 2022 = 2000 + … + 2

Câu 6: Find the product of 576 and 5.

Tìm tích của 576 và 5

Hướng dẫn:         

Tích = 576 x 5 = 2880

Anwers: 2880

Câu 7: Find the sum of 24 hundreds, 4 tens and 14 ones.

Tìm tổng của 24 trăm, 4 chục và 14 đơn vị

Hướng dẫn:

 24 x 100 + 4 x 10 + 14 = 2400 + 40 + 14 = 2454

Anwers: 2454

Câu 8: Gina is 2 years 3 months older than her sister. Her sister is 7 years 8 months old. How old is Gina? (Express your answer in year and months)

 Gina nhiều hơn em của cô ấy 2 năm 3 tháng. Em của cô ấy được 7 năm 8 tháng. Hỏi Gina được bao nhiêu tuổi ( thể hiện câu trả lời theo năm và tháng)

Hướng dẫn:

          Tuổi của Gina là: 7 năm 8 tháng + 2 năm 3 tháng = 9 năm 11 tháng

Anwers: 9 years 11 months

Câu 9: Grace wanted to buy a camera. She saved $1 on the 1st day, $3 on the 2nd day, $9 on the 3rd day and $27 on the 4th day. After 6 day Grace saved enough money to buy the camera. How much did the camera cost?

 Grace muốn mua camera. Cô ấy tiết kiệm ngày thứ nhất 1$, ngày thứ hai 3$, ngày thứ ba 9$ và ngày thứ tư 27$. Sau 6 ngày Grace tiết kiệm đủ số tiền mua camera. Hỏi camera đó bao nhiêu tiền?

Hướng dẫn:

Quy luật để dành tiền của Grace: Mỗi ngày kể từ ngày thứ hai trở đi sẽ tiết kiệm số tiền bằng số tiền của ngày trước đó nhân với 3.

Ngày thứ 5 Grace để dành được số tiền là: 27 x  3 = 81 ($)

Ngày thứ 6 Grace để dành được số tiền là: 81 x  3 = 243 ($)

Giá tiền camera là: 1 + 3 + 9 + 27 + 81 + 243 = 364  ($)

Anwers: 364

Câu 11: I am a number. When I am multiplied by 6, the product is 10 greater than the sum 39 and 17. What number am I?

 Tôi là 1 số. Khi nhân tôi  với 6,  được tích lớn hơn tổng của 39 và 17 là 10 đơn vị. Tôi là số nào?

Hướng dẫn

Tổng của 39 và 17 là: 39 + 17 = 56

Số phải tìm là: (56 + 10) : 6 = 11

Anwers: 11

Để xem tiếp các câu hỏi khác và hướng dẫn giải trong tài liệu vui lòng liên hệ cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin