Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 – 2023 theo 12 chủ đề

Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 – 2023 theo 13 chủ đề có hướng dẫn giải.

Mọi thông tin cần hỗ trợ ôn thi Violympic Toán TA lớp 4 cấp Quận/ Huyện vui lòng liên hệ theo:


TUYỂN TẬP 12 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 4 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN 4 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 22 – 23


CHỦ ĐỀ 1 – SẮP XẾP, BỨC TRANH BÍ ẨN

CHỦ ĐỀ 2 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, TÌM X.

CHỦ ĐỀ 3 – ĐẠI LƯỢNG

CHỦ ĐỀ 4 – DẤU HIỆU CHIA HẾT

CHỦ ĐỀ 5 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU

CHỦ ĐỀ 6 – GIẢI TOÁN VỀ Ý NGHĨA PHÉP TÍNH

CHỦ ĐỀ 7 – PHÂN SỐ

CHỦ ĐỀ 8 – CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT

CHỦ ĐỀ 9 – BIỂU ĐỒ BẢNG

CHỦ ĐỀ 10 – HÌNH HỌC

CHỦ ĐỀ 11 – TRUNG BÌNH CỘNG

CHỦ ĐỀ 12 – THỜI GIAN


TUYỂN TẬP 12 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)TUYỂN TẬP 12 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 8 CẤP QUẬN NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


CHỦ ĐỀ 1 – SẮP XẾP, BỨC TRANH BÍ ẨN


BÀI 1 – BỨC TRANH BÍ ẨN

158 × 111 = 17538 (1) 3856 – 3689 = 167 (2)
81691 – 20689 = 61002 (3) 29 × 500 = 14 500 (4)
44088 : 6 : 44 = 167 (2) 10268 – 9984 = 284 (5)
28684 : 101 = 284 (5) 23658 + 37344 = 61002 (3)
145 × 101 – 29 × 5 = 14 500 (4) 86772 – 69234 = 17538 (1)

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán lớp 4 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


CHỦ ĐỀ 2 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, TÌM X.


Câu 1. Calculate:Tính:  B = 4 × 125 × 25 × 8 = (4 × 25) × (125 × 8)

B = 100 × 1000 = 100 000

Điền 100000


Câu 2. Calculate: Tính: 36240 : (3 × 4) = 36240 : 12 = 3020

Điền 3020


Câu 3: The value of 13 × 637 + 39 × 121 is ……….

Giá trị của 13 × 637 + 39 × 121 là…….  .

a/13000                b/ 14230               c/ 32560               d/ 35000

Hướng dẫn

13 × 637 + 39 × 121 = 13 × 637 + 3 × 13 × 121 = 13 × 637 + 13 × 363

= 13 × (637 + 363) = 13 × 1000 = 13000


Câu 4: Find the value of tìm giá trị của A= 1 + 3 + 5 + 7 + … + 99

Answer: The value of A is Giá trị của A là ….

Hướng dẫn

 A = 1 + 3 + 5 + 7 + … + 99 = (99 + 1) × [(99 – 1) : 2 + 1] : 2

= 100 × 50 : 2 = 2500

Điền 2500


Câu 5: If A is twenty more than sixty – nine, then A = …..

Nếu A là 20 hơn 69, thì A = ….

Điền 89


Câu 6: If half of the product of 8 and 9 is two times of A then A = ….

Nếu một nửa tích của 8 và 9 là 2 lần A thì A = …

Điền 18


Câu 7: If m = 7 then 2000 × 3 + 2000 × m = ….2000 × (3 + 7) = 2000 × 10

a/ 2000                 b/ 9000                 c/ 20000                d/ 200000


Câu 8: 27 × 29 + 29 × … + 46 × 71 = 4600. The missing number is …

Số còn thiếu là: ……

Hướng dẫn

Ta có: 4600 = 46 × 100 = 46 × (71 + 29) = 46 × 71 + 46 × 29

= 46 × 71 + 29× (27 + 19) = 46 × 71 + 29 × 27 + 29 × 19

Vậy số còn thiếu là 19

Điền 19


Câu 9: Calculate: Tính: 1350 : 45 = … Answer: 30


Câu 10: Calculate: Tính: 3640 : 14 = … Answer: 260


Câu 11: Find the value of the expression A = 568 × a – b when a = 101; b = 568.

Tìm giá trị của biểu thức A = 568 × a – b khi a = 101; b = 568.

Hướng dẫn

A = 568 × 101 – 568 = 560 × (101 – 1) = 568 × 100 = 56800

Điền 56800

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán TA lớp 4 cấp Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


CHỦ ĐỀ 4 – DẤU HIỆU CHIA HẾT


Câu 1: Which of the following numbers is divisible by 2 and 9?

Số nào dưới đây chia hết cho cả 2 và 9?

a/ 315                             b/ 405                            c/ 432                             d/ 438


Câu 2. Which of the following numbers is divisible by 3 and 5?

Số nào dưới đây chia hết cho cả 3 và 5?

a/ 438                             b/ 305                            c/ 315                             d/ 402


Câu 4: Which of following number is divisible by 9?

Số nào dưới đây chia hết cho 9? (tổng các chữ số chia hết cho 9)

a/ 36363               b/ 54720               c/ 9991                 d/ 63636


Câu 5: Which of the following numbers is divisible by 2 and 3?

Số nào dưới đây chia hết cho cả 2 và 3?

a/ 406                             b/ 603                            c/ 415                             d/ 312


Câu 6: Which of following numbers is not divisible by 3?

Số nào dưới đây không chia hết cho 3?

273,            468,           587,            960.

Hướng dẫn

Ta có: 5 + 8 + 7 = 20. Suy ra: Số 587 không chia hết cho 3

Answer: 587


Câu 7: Which of the following numbers is divisible by 3?

Số nào dưới đây chia hết cho 3?

a/ 1534                  b/ 2643                 c/ 6280                 d/ 1423

Hướng dẫn

Số chia hết cho 3 khi tổng các số chia hết cho 3.

a/ 1 + 5 + 3 + 4 = 13 không chia hết cho 3

b/ 2 + 6 + 4 + 3 = 15 chia hết cho 3

c/ 6 + 2 + 8 + 0 = 16  không chia hết cho 3

d/ 1 + 4 + 2 + 3 = 10 không chia hết cho 3


Câu 8: Which of the following numbers is divisible by 3?

Số nào dưới đây chia hết cho 3?

a/ 1192                 b/ 1369                 c/ 8743                 d/ 3285

Hướng dẫn

Số chia hết cho 3 khi tổng các số chia hết cho 3.

a/ 1 + 1 + 9 + 2  = 13 không chia hết cho 3

b/ 1 + 3 + 6 + 9 = 19 không chia hết cho 3

c/ 8 + 7 + 4 + 3 = 22 không chia hết cho 3

d/ 3 + 2 + 8 + 5 = 18 chia hết cho 3


Câu 9: Which of the following numbers is divisible by 3?

Số nào dưới đây chia hết cho 3?

a/ 5542                 b/ 3748                 c/ 2618                 d/ 7140

Hướng dẫn

Số chia hết cho 3 khi tổng các số chia hết cho 3.

a/ 5 + 5 + 4 + 2  = 16 không chia hết cho 3

b/ 3 + 7 + 4 + 8 = 22 không chia hết cho 3

c/ 2 + 6 + 1 + 8 = 17 không chia hết cho 3

d/ 7 + 1 + 4 + 0 = 12 chia hết cho 3

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán Tiếng Anh lớp 4 cấp Quận/ Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


CHỦ ĐỀ 5 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU


Câu 1. The sum of two numbers is 690 and their difference is 660. The larger number is ….

Tổng của hai số là 690 và hiệu hai số là 660. Số lớn là: (690 + 660) : 2 = 675

Điền 675


Câu 2. The sum of two numbers is 283 and their difference is 165. The smaller number is ….

Tổng của hai số là 283 và hiệu hai số là 165. Số bé là: (283 – 165) : 2 = 59

Điền 59.


Câu 3. The average of two consecutive even numbers is 683.

Trung bình cộng của hai số chẵn liên tiếp là 683.

The smaller number is …..Số nhỏ hơn là: ………

Hướng dẫn

Hai số chẵn liên tiếp thì hiệu hai số bằng 2.

Cách 1: Số nhỏ hơn là: 683 – 2 : 2 = 682

Cách 2: Tổng hai số là: 683 × 2 = 1366

Số bé là: (1366 – 2) : 2 = 682

Điền 682


Câu 4:  There were 348 people attended Family Day at the beach. There were 248 less children than adults. There were 12 less women than men. How many men were there?

Có 348 người tham gia ngày Gia đình tại bờ biển. Số trẻ con ít hơn số người trưởng thành là 248 người. Số người phụ nữ ít hơn đàn ông 12 người. Hỏi có bao nhiêu người đàn ông?

Hướng dẫn

Số người lớn tham gia là: (348 + 248) : 2 = 298 (người)

Số người đàn ông là: (298 + 12) : 2 = 155 (người)

Điền 155


Câu 5:  If a + b = 279, a < b and there are 16 even numbers between a and b. Then the value of b is…

Nếu a  + b = 279, a < b và có 16 số chẵn giữa a và b. Thì giá trị của b là…

Hướng dẫn

Tổng là 1 số lẻ nên trong 2 số có 1 số lẻ và 1 số chẵn, suy ra:

Hiệu hai số là: 16 × 2 + 1 = 33

Giá trị của b là: (279 + 33) : 2 = 156

Điền 156


Câu 6:  The birthdays of two sisters are on the same day.  The elder sister is 4 years   older than the younger sister. When the sum of their ages reaches 50 years, how old is the younger sister?

Ngày sinh của hai chị em là giống nhau. Chị nhiều hơn em 4 tuổi. Khi tổng hai chị em 50 tuổi, thì em bao nhiêu tuổi?

a/12                   b/20                   c/ 23                  d/ 2

Hướng dẫn

Tuổi em khi đó là: (50 – 4) : 2 = 23 (tuổi)


Câu 7:  If a + b = 279, a < b and there are 16 odd numbers between a and b. Then the value of a is …

Nếu a + b = 279, a < b và có 16 số lẻ giữa a và b. Thì giá trị của a là: …

Hướng dẫn

Hiệu hai số là: 16 × 2 + 1 = 33

Giá trị của a là: (279 – 33) : 2 = 123

Điền 123

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán TA lớp 4 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

About admin