Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 4 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021

Tuyển tập các Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 4 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021 (Có giải chi tiết).

Nội dung bao gồm có 3 đề, mỗi đề gồm có các mã đề khác nhau, tổng số câu hỏi hơn 200 câu ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 4 cấp Huyện.
TUYỂN TẬP 500 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (4 đề thi – Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 200 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG TOÁN LỚP 4 TỪ CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO


Liên hệ tư vấn tài liệu:


Bài thi số 1: BỨC TRANH BÍ ẨN

MÃ ĐỀ SỐ 1


13 x 20 = 260 234 x 11 = 2574
4455 The sum of all 2 – digit numbers do not include the digit 0 

Tổng của tất cả các số có 2 chữ số mà không có chữ số 0. (**)

260 The average of 54; 19 and 65

Trung bình cộng của 54; 19 và 65 là:

(54 + 19 + 65) : 3 = 138 : 3 = 46

46 702
2574 234 x 7 – 4 x 234 = 234 x (7 – 4)

= 234 x 3 = 702

(**)

          Tổng của tất cả các số có 2 chữ số là: (10 + 99) x 90 : 2 = 4905

          Tổng của tất cả các số có 2 chữ số mà có chữ số 0 là:

10 + 20 + 30 + 40 + 50 + 60 + 70 + 80 + 90 = 450

Tổng cần tìm là: 4905 – 450 = 4455

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


BÀI THI SỐ 2 – CUỘC ĐUA CÚN CƯNG

MÃ ĐỀ SỐ 1


Câu 1: Which is the product of 30 and 8? Tích của 30 và 8 là gì?

          a/ 240                             b/ 210                   c/ 220                             d/ 230

Hướng dẫn: Tích của 30 và 8 là: 30 x 8 = 240

Chọn a

Câu 3: Calculate: (63 – 27) : 9 = …36 : 9 = 4

          a/ 6                       b/ 5                       c/ 4                       d/ 7

Chọn c

Câu 4: A wire is 50m long. How many centimeters long is it?

Một cuộn dây dài 50m. Hỏi cuộn dây đó dài bao nhiêu xen ti mét?

          a/ 5000                 b/ 500                            c/ 5                       d/ 50

Hướng dẫn: Đổi: 50m = 5000cm

Chọn A

Câu 5: How many minutes make up 13 hours?

Bao nhiêu phút tạo lên 13 giờ?

          a/ 130                             b/ 260                            c/ 780                             d/ 390

Hướng dẫn

          1 giờ có 60 phút.

          Vậy số phút tạo lên 13 giờ là: 60 x 13 = 780 (phút)

Chọn c

Câu 6: Find the value of x such that: Tìm giá trị của x biết rằng:

76 : 4 + 85 : x = 24

                                                19 + 85 : x = 24

                                                          85 : x = 24 – 19

                                                          85 : x = 5

                                                                   x = 85 : 5

                                                                   x = 17

          a/ 17                     b/ 6                       c/ 5                       d/ 15

Câu 8: Bella earns $40 per day. She will earn $ ….in 5 days.

Bella kiếm được 40 đô la mỗi ngày. Cô ấy kiếm được ……….đô la trong 5 ngày.

          a/ 150                             b/ 45                     c/ 200                             d/ 100

Hướng dẫn

          5 ngày cô ấy kiếm được số đô la là: 40 x 5 = 200 (đô la)

Chọn c

Câu 9: Rich has 156 more stamps than Kenny. Bobby has 88 more stamps than Rick. The three boys have 1150 stamps in all. How many stamps does Rick have?

Rich có nhiều hơn Kenny 156 cái tem. Bobby có nhiều hơn Rick 88 cái tem. Ba bạn trai có tất cả 1150 cái tem. Hỏi Rick có bao nhiêu cái tem?

          a/ 250 stamps       b/ 406 stamps      c/ 494 stamps       d/ 338 stamps

Hướng dẫn

          Theo đề bài ta có sơ đồ:

Kenny:        |————————-|

Rich:           |————————-|——-156——–|                   

Bobby:        |————————-|——-156——–|—88—|

          Rich có số tem là: (1150 – 88 + 156) : 3 = 406 (cái)

Chọn b


BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC


Câu 2: Five boxes of chocolate candies are equivalent to nine hundred candies. The number of candies is the same for all boxes. How many candies are there in each box?

5 hộp kẹo sô cô la có 900 cái kẹo. Số kẹo mỗi hộp là như nhau. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái kẹo?

Hướng dẫn

Mỗi hộp có số kẹo là: 900 : 5 = 180 (cái)

Answer: 180

Câu 3: What is the sum of 100 consecutive numbers from 1 to 100?

Tổng của 100 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 100 là gì?

Hướng dẫn

          Tổng = (100 + 1) x 100 : 2 = 5050

Điền 5050

Câu 4: Susan writes all the counting numbers, from 1 to 100, on a piece of paper. She then asks her sister to find the number of all the digits found on the paper. The answer is…………

Susan viết tất cả các số đếm từ 1 đến 100 lên một mảnh giấy. Cô ấy yêu cầu chị cô ấy tìm số tất cả các chữ số tìm được trên tờ giấy. Câu trả lời là…..

Hướng dẫn

          Có 9 số có 1 chữ số.

          Có 90 số có 2 chữ số.

          Có 1 số có 3 chữ số.

          Số chữ số có tất cả là:  9 x 1 + 90 x 2 + 1 x 3 = 192 (chữ số)

Đáp số: 192


Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.

About admin