Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 – 2023 theo 12 chủ đề

Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 8 cấp Huyện năm 2022 – 2023 theo 13 chủ đề có hướng dẫn giải.

Mọi thông tin cần hỗ trợ ôn thi Violympic Toán TA lớp 5 cấp Quận/ Huyện vui lòng liên hệ theo:


TUYỂN TẬP 12 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 5 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN 5 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 22 – 23


CHỦ ĐỀ 1 – SẮP XẾP, BỨC TRANH BÍ ẨN

CHỦ ĐỀ 2 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC

CHỦ ĐỀ 3 – ĐẠI LƯỢNG

CHỦ ĐỀ 4 – TỈ SỐ PHẦN TRĂM

CHỦ ĐỀ 5 – HÌNH TAM GIÁC. DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC

CHỦ ĐỀ 6 – HÌNH THANG. DIỆN TÍCH HÌNH THANG

CHỦ ĐỀ 7 – HÌNH LẬP PHƯƠNG, DIỆN TÍCH XUNG QUANH, DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN

CHỦ ĐỀ 8 – CHU VI, DIỆN TÍCH MỘT SỐ HÌNH KHÁC

CHỦ ĐỀ 9 – TRUNG BÌNH CỘNG

CHỦ ĐỀ 10 – DÃY SỐ THEO QUY LUẬT, SUY LUẬN LÔ-GIC

CHỦ ĐỀ 11 – CẤU TẠO SỐ

CHỦ ĐỀ 12 – MỘT SỐ DẠNG TOÁN KHÁC


TUYỂN TẬP 12 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)TUYỂN TẬP 12 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 VÒNG 8 CẤP QUẬN NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


BÀI 3 – BỨC TRANH BÍ ẨN


15.15 25/8
230 30.3 : 2 = 15.15
200 The sum of odd numbers from 1 to 100

Tổng của các số lẻ từ 1 đến 100.

(1 + 99) × [(99 – 1) :  2 + 1] : 2 = 2500

2500 The value of a if 30% of a is 69.

Giá trị của a nếu 30% của a là 69.

Giá trị của a = 69 : 30% = 230

The value of x such that:

Giá trị trị của x biết rằng:

x : 25% = 480 : 0.6

x : 25% = 800

x = 800 × 25% = 200

5/2 x 5/4 = 25/8

CHỦ ĐỀ 2 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, SO SÁNH, TÌM X.


Câu 1: Solve for r: 4.5 + 2 × r = 9.

Answer: r = …. (Write your answer as decimal in simplest form)

Hướng dẫn

4.5 + 2 × r = 9.

2 × r = 9 – 4.5

2 × r = 4.5

r = 4.5 : 2

r = 2.25

Điền 2.25


Câu 2: Find x, if x : 5.6 + 21.8 = 25.6

Hướng dẫn

x : 5.6 + 21.8 = 25.6

x : 5.6            = 25.6 – 21.8

x : 5.6            = 3.8

  x                  = 3.8 × 5.6

x                  = 21.28

Answer: 21.28


Câu 3: Solve for r: 6.5 + 2 × r = 10.

Answer: r = …. (Write your answer as decimal in simplest form)

Hướng dẫn

6.5 + 2 × r = 10.

2 × r = 10 – 6.5

2 × r = 3.5

r = 3.5 : 2

r = 1.75

Điền 1.75


Câu 4. Find x:   x × 100 = 615

x        = 615 : 100

x        = 6.15

a/ x = 61.5            b/ x = 6.5              c/ x = 0.615          d/ x = 6.15


Câu 5: If x < 7.863 and x is a natural number then the greatest value of x is ……..

Nếu x < 7.863 và x là một số tự nhiên thì giá trị lớn nhất của x là: ….7

a/ 6                       b/ 5                       c/ 8                       d/ 7


Câu 6: Find x, if x × 2.6 = 27.7 + 76.3. (Write your answer as a decimal in the simplest form).

Hướng dẫn

     x × 2.6 = 27.7 + 76.3

     x × 2.6 = 104

     x             = 104 : 2.6

                  x = 40

Answer: 40


Câu 7: Find x such that 2.89 < x < 5.01 and x is an even number.

Tìm x biết rằng: 2.89 < x < 5.01 và x là một số chẵn

Answer: x4


Câu 10: The value of x such that  (x + 2.35) − 4.67 = 14.68 is …..

x  + 2.35 = 14.68 + 4.67

x  + 2.35 = 19.35

x        = 19.35 – 2.35

x        = 17

Điền 17


Câu 11: If  then 17 : 5 = 3.4

a/ 3.4                    b/ 3.2                    c/ 5.4                     d/ 2.4


Câu 12: The value of x such that (x + 13.46) − 15.67 = 25.79 is…

Giá trị của x biết rằng: (x + 13.46) − 15.67 = 25.79 là:

Hướng dẫn

(x + 13.46) − 15.67 = 25.79

x + 13.46            = 25.79 + 15.67

x + 13.46            = 41.46

x                         = 41.46 – 13.46

x                        = 28

Điền 28

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán TA lớp 5 cấp Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


CHỦ ĐỀ 3 – ĐẠI LƯỢNG


Câu 1: Convert 25m 13cm to meter: Đổi 25m 13cm ra mét:

a/ 25.3m               b/ 25.1m               c/ 26.03m             d/ 25.13m


Câu 2. Convert 37m 4cm to meters: Đổi 37m 4cm ra mét:

a/ 41.0m               b/ 37.4m               c/ 37.04m             d/ 37.0m


Câu 2. Convert: Đổi:  8 tons 712kg = ….tons.

Điền 8.712


Câu 3. Convert: Đổi:   6m238dm2 = ……m2.

Điền 6.38


Câu 4: Convert: Đổi : 17dm2 = ……………….mm2.

Điền 170000


Câu 5: Convert: Đổi:  7m2 58dm2= ……………….m2.

Điền 7.58


Câu 6: Convert: Đổi: 6m2 38dm2= ……………….m2.

Điền 6.38


Câu 7. Convert: Đổi:  0.6dam2 = ….m2.

Điền 60


Câu 8: The number of centimetres in 9.15 metres is ……………

9.15m bằng ….cm

Hướng dẫn:

9,15m = 9,15 × 100 = 915cm


Câu 9: The number of centimetres in 7.05 metres is ……………

7,05m bằng ….cm

Hướng dẫn:

7,05m = 7,05 × 100 = 705cm

Điền 705


Câu 10: Convert Đổi: 25g = 25 : 1000 = 0.025kg

a/ 0.25                  b/ 2.5                    c/ 2500                 d/ 0.025

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán tiếng anh lớp 5 cấp Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


CHỦ ĐỀ 4 – PHÂN SỐ. SỐ THẬP PHÂN. TỈ SỐ PHẦN TRĂM


……

Câu 36: Calculate tính: 19.4% × 7 = . …   %  (Write your answer as a decimal in the simplest form)

Điền 135.8


Câu 37:  Product of 2.24% and sixty-five = 2.24% × 65 = 1.456


Câu 38: 30% of 60 = 60 × 30 : 100 = 18


Câu 39: 15% of 370kg =  15 × 370 : 100 = 55,5kg = 55,5 × 1000 = 55500g

…………..

Câu 41: Jeny has 75 red balls and blue balls, 40% of which are blue balls. How many blue balls are there?

Jeny có 75 quả bóng đỏ và xanh, 40% là quả bóng xanh. Hỏi có bao nhiêu quả bóng xanh?

a/ 18                          b/ 30                    c/ 25                     d/ 32

Hướng dẫn

Số quả bóng xanh là: 75 × 40 : 100 = 30 (quả)


Câu 42: The price of a pair of shoes is 50 dollars after a 20% discount. Find the original price of a pair of shoes.
Answer: The original price of a pair of shoes is … dollars.
(Write your answer as a decimal in the simplest form)

Giá của một đôi giày là: 36.4$ sau khi giảm giá 20%. Tìm giá gốc của đôi giày.

Hướng dẫn

Tỉ số phần trăm sau khi giảm giá 20% là: 100 – 20 = 80 (%)

Giá tiền của đôi giày khi chưa giảm giá là: 50 x 100 : 80 = 62.5 (dollars)

Điền 62.5


Câu 43: A motorbike at Store A costs $900. The regular price of the same motorbike at Store B is 10% more than it is at Store A. The motorbike is on sale at Store B for 10% off of the regular price. What is the sale price of the motorbike at Store B?

Một chiếc xe máy ở cửa hàng A có giá là 900$. Giá thường của chiếc xe máy giống như thế ở cửa hàng B nhiều hơn của hàng A 10%. Xe máy được giảm giá ở cửa hàng B 10% so với giá bán thường ngày. Hỏi giá bán chiếc xe máy đã giảm giá ở cửa hàng B là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Số tiền chênh lệch giữa giá bán ở cửa hàng B so với cửa hàng A là:

900 × 10 : 100 = 90 ($)

Suy ra: Bình thường 1 chiếc xe gắn máy ở cửa hàng B bán với giá là:

900 + 90 = 990 ($)

Số tiền giảm giá 10% ở cửa hàng B là: 990 × 10 : 100 = 99 ($)

Giá bán 1 chiếc xe gắn máy ở cửa hàng B khi giảm giá 10% là:

990 – 99 = 891 ($)

Answer: $891


Câu 44: There are 18 schoolgirls and 16 schoolboys in a class.  Find the percentage of schoolgirls to schoolboys.

Có 18 học sinh nữ và 16 học sinh năm trong lớp. Tìm tỉ số phần trăm của học sinh nữ và học sinh nam.

Answer: …% (Write your answer as a decimal in the simplest form)

Hướng dẫn

Tỉ số phần trăm giữa học sinh nữ và học sinh nam là: 18 : 16 x 100% = 112.5%

Điền 112.5


Câu 45: There are 40 students in Mrs. Brown’s class. 25% of her students received a B on the test. How many students received a B?

Trong lớp của Brown có 40 học sinh. Có 25% học sinh đạt điểm B trong bài kiểm tra. Hỏi có bao nhiêu học sinh đạt điểm B.

Hướng dẫn:

Số học sinh đạt điểm B là: 40 × 25% = 10 (học sinh)


Câu 46: What is the product of 3.05 and 2.8?

Tích của 3,05 và 2,8 là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

Tích của 3,05 và 2,8 là: 3,05 × 2,8  = 8,54


Câu 47: A clothing shop is having a 40% off sale. How much would Jane have to pay for a $30 sweater with a 40% discount?

Một cửa hàng quần áo đang giảm 40% giá bán. Hỏi Jane phải trả bao nhiêu tiền cho 1 chiếc áo len 30 đô la với giá giảm 40%

Hướng dẫn:

Jane được giảm số tiền là: 30 × 40% = 12 (đô la)

Jane phải trả số tiền là: 30 – 12 = 18 (đô la)

………

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi VIOLYMPIC Toán tiếng anh lớp 5 cấp Quận/ Huyện năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

About admin