Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo 300 bài toán

Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 ôn tập theo 300 bài toán trọng điểm có đáp án và hướng dẫn giải.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Bộ 360 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 cấp Tỉnh – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 2: cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ 12 đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH PHỤ LỤC ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024:

  • PHẦN ĐỀ
  • PHẦN ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

TUYỂN TẬP 300 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án

Violympic Toán Tiếng Việt lớp 2 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 - 2024 có đáp án


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2 VÒNG 9 CẤP TỈNH NĂM 2023 – 2024 ÔN LUYỆN THI THEO 300 BÀI TOÁN


Câu 5: Trong một phép nhân có một thừa số là 5 và tích bằng 20 thì thừa số còn lại bằng ……

Điền 4

Câu 6: Cho dãy số: 1; 2; 4; 7; 11; 16; 22; 29; …….. Số thứ 11 trong dãy số trên là: ………

Hướng dẫn

Quy luật: Mỗi số kể từ số thứ hai trở đi bằng số trước nó cộng số thứ tự của số trước nó.

Số thứ chín là: 29 + 8 = 37

Số thứ mười là: 37 + 9 = 46

Số thứ mười một là: 46 + 11 = 57

Điền 57

………….

Để xem tiếp Bộ ôn 300 bài toán ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 360 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Trường mới – Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


Câu 8: Mẹ có một số quả táo. Sau khi chia đều vào 5 cái đĩa, mỗi đĩa 2 cái thì mẹ còn thừa ra 3 quả. Hỏi mẹ có tất cả bao nhiêu quả táo?

Trả ời: ……….. quả táo.

Hướng dẫn

Mẹ có tất cả số quả táo là: 2 × 5 + 3 = 13 (quả)

Điền 13

Câu 9: Nhà Vân trồng 6 luống hoa cúc, mỗi luống 3 cây. Mẹ Vân trồng thêm 2 cây hoa hồng vào mỗi luống. Hỏi nhà Vân trồng tất cả bao nhiêu cây hoa cúc và hoa hồng?

Trả lời: …………cây.

Hướng dẫn

Mỗi luống nhà Vân trồng số cây hoa là: 3 + 2 = 5 (cây)

Nhà Vân trồng tất cả số cây hoa là: 5 × 6 = 30 (cây)

Điền 30

…………..

Để xem tiếp Bộ ôn 300 bài toán ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 2 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 360 bài toán ôn thi Violympic Toán TA lớp 2 Vòng 9 cấp Tỉnh năm 23 – 24 // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 2 cấp Trường mới – Huyện năm 2023 – 2024 và Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 2 cấp Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin