Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 3 năm 2021 – 2022 (Có hướng dẫn giải)

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 3 năm 2021 – 2022 


ĐỀ THI TOÁN VIOLYMPIC LỚP 3 NĂM 2021-2022 VÒNG 3 (ngày mở vòng 26/ 10/ 2021)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập và giải đáp vui lòng liên hệ:

Violympic Toán tiếng việt lớp 5 Vòng 1 năm 20201 - 2022


PHẦN HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 3 VÒNG 3 NĂM 2021 – 2022

Nội dung đề Violympic Toán 3 Vòng 3 năm 2021 -2022 có 3 bài thi:

  • BÀI THI SỐ 1: BỨC TRANH BÍ ẨN (Tìm cặp bằng nhau)
  • BÀI THI SỐ 2: ĐI TÌM KHO BÁU
  • BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 3 VÒNG 3 NĂM 2021 – 2022


Bài 1: BỨC TRANH BÍ ẨN (Tìm cặp bằng nhau)

2 × 3 65 × 6 56 + 132 62 × 6
16 × 2 6 × 3  15 × 2 54 × 6 – 105
50 + 50 5 × 8  4 5 × 4
120 – 110 42 : 6 589 – 497 57
389 – 224 48 : 6 25 × 3 16 + 16
3 × 4 Số liền trước của 89 5 × 7 49 × 3 + 106
18 × 5 20 35 × 4 + 100 90
25 + 29 91 + 162 30 + 15 219
6 × 4 + 208 438 – 381 21 × 3 7
63 240 99 – 24 36 : 6
50 × 2 212 + 160 2 × 6 2 × 9
15 × 3 92 6 × 9 35

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán lớp 3 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn:

Hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang (0948.228.325)


BÀI THI SỐ 2 – ĐI TÌM KHO BÁU


Câu 1: Mỗi học sinh giỏi được tặng 6 quyển vở. Hỏi 5 học sinh giỏi được tặng tất cả bao nhiêu quyển vở?

Trả lời: ……………quyển vở.

Câu 2: 1/3 của 15 là ……….

Câu 3: Bình có 35 viên bi, Minh có nhiều hơn Bình 18 viên bi. Hỏi Minh có bao nhiêu viên bi?

a/ 43 viên bi                   b/ 17 viên bi                   c/ 53 viên bi                    d/ 48 viên bi

Câu 4: Đồng hồ đang chỉ mấy giờ?

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 3 năm 2021 - 2022

a/ 9 giờ 3 phút      b/ 8 giờ 15 phút    c/ 8 giờ 3 phút      d/ 9 giờ 15 phút

Câu 5: Mỗi bình hoa cắm 6 bông hoa. Hỏi nếu có 30 bông hoa thì cắm được bao nhiêu hình như thế?

a/ 6 bình               b/ 4 bình               c/ 7 bình               d/ 5 bình

Câu 6: Cho tứ giác MNPQ có 4 cạnh bằng nhau, mỗi cạnh có độ dài là 24cm. Tính chu vi của tứ giác trên.

Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 3 năm 2021 - 2022

Trả lời: Chu vi của tứ giác MNPQ là ………….cm.

Câu 7: Linh có 45 cái kẹo, Linh đã ăn hết 1/5 số kẹo. Hỏi Linh còn lại bao nhiêu cái kẹo?

a/ 36 cái                b/ 5 cái                  c/ 9 cái                  d/ 40 cái

Câu 8: Kết quả của phép tính: 21 × 4 là: …………

a/ 48                     b/ 84                     c/ 65                     d/ 81

Câu 9: Tìm x, biết: x : 5 = 36 : 6. Giá trị của x là ………..

Câu 10:

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán lớp 3 Vòng 3 năm 2021 - 2022

Kết quả của phép tính trên là:

a/ 36                     b/ 42                     c/ 40                     d/ 44

Câu 11: Trong một phếp chia có số chia là 7, thương là 6. Tìm số bị chia của phép chia đó.

Trả lời: Số bị chia của phép chia đó là: …………

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán lớp 3 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn:

Hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang (0948.228.325)


BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC


Câu 1:  1/4 của 28 là:………..

Câu 2: Có 8 lọ hoa, mỗi lọ cắm 6 bông. Hỏi có tất cả bao nhiêu bông hoa?

a/ 52 bông hoa      b/ 42 bông hoa     c/ 48 bông hoa      d/ 44 bông hoa

Câu 3: Tính chu vi của hình có 8 cạnh, biết các cạnh đều bằng 6cm.

Trả lời: Chu vi của hình đó là: ……..cm.

Câu 4: Kết quả của phép tính: 6 × 9 + 15 là: ……….

Câu 5:  1/5 của 45m là bao nhiêu?

a/ 9m                     b/ 40                     c/ 40m                  d/ 9

Câu 6: Trong 6 giờ, bác công nhân làm được 24 sản phẩm. Hỏi mỗi giờ, bác công nhân làm được bao nhiêu sản phẩm, biết số sản phẩm làm được trong mỗi giờ là như nhau.

a/ 4 sản phẩm        b/ 6 sản phẩm       c/ 8 sản phẩm        d/ 2 sản phẩm

Câu 7: Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh là: AB = 57cm, BC = 45cm,

CA = 62cm. Tính chu vi tam giác ABC.

a/ 204cm               b/ 154cm              c/ 164cm               d/ 197cm

Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 6 × 3 = ….

Câu 9: Có 32 cái bánh chia đều vào 4 hộp, hỏi mỗi hộp có bao nhiêu cái bánh?

a/ 6 cái                  b/ 10 cái                c/ 4 cái                  d/ 8 cái

Câu 10: Kết quả của phép tính: 42 × 6 là: …………

Câu 11: Tính chu vi của tam giác ABC.

Violympic Toán lớp 3 Vòng 3 năm 2021 - 2022

a/ 50cm                 b/ 48cm                c/ 40cm                 d/ 45cm

Câu 12: Mỗi học sinh giỏi được tặng 6 quyển vở. Hỏi 8 học sinh được tặng tất cả bao nhiêu quyển vở?

Trả lời: ……….quyển vở.

Câu 13: Tìm một số, biết rằng số đó nhân với 6 thì bằng 18 nhân với 2. Số đó là …

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong đề thi và tài liệu đề thi Violympic Toán lớp 3 cập nhật theo từng vòng năm học 2021 – 2022 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).

Quét mã QR để được hỗ trợ tư vấn:

Hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang (0948.228.325)

About admin