Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 1 năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án)

Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 1 năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án).


Đăng ký tài liệu mới ôn thi Violympic Toán TV lớp 6 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ:

  • Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).
  • Email: HoctoanIQ@gmail.com
  • Website: ToanIQ.com
  • Quét mã QR hỗ trợ tư vấn, giải đáp, đặt mua tài liệu:

Mã QR hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang - 0948.228.325 (Zalo)


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 6 VÒNG 1 NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


NỘI DUNG VÒNG 1 GỒM CÓ 3 BÀI THI:

  • BÀI THI SỐ 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG
  • BÀI THI SỐ 2: ĐI TÌM KHO BÁU
  • BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC


NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 6 VÒNG 1 NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


BÀI THI SỐ 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG

Câu 1: Chữ số hàng đơn vị của số 3264 là:

a/ 4                       b/ 3                       c/ 6                       d/ 3

Chọn A

Câu 2: Tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 4 là:

a/ {0; 1; 2; 3; 4}             b/ {1; 2; 3}           c/ {0; 1; 2; 3;}                d/ {1; 2; 3; 4}

Chọn C

Câu 3: Chữ số 4 trong số nào dưới đây có giá trị là 4000?

a/ 34 681                        b/ 26 845                       c/ 13 694                        d/ 46 972

Chọn A

Câu 4: Một năm có 4 quý. Tháng nào dưới đây thuộc quý III?

a/ Tháng 12          b/ Tháng 3            c/ Tháng 6            d/ Tháng 9

Chọn D

Câu 5: Mua một chiếc ô tô cần có 2 tỷ đồng, mua một ngôi nhà cần có 52 tỷ đồng. Một người mua một chiếc ô tô và một ngôi nhà như vậy. Khi viết số tiền người đó phải bỏ ra để mua nhà và ô tô thì cần bao nhiêu chữ số 0?

a/ 11                     b/ 10                     c/ 9                       d/ 8

Chọn C

Câu 6: Biết các chữ số a, b, c, d thỏa mãn: 3642 = a × 1000 + b × 100 + c × 10 + d.

Trong các chữ số a, b, c, d thì chữ số nào là số lớn nhất?

a/ b                       b/ a                       c/ c                        d/ d

Chọn A

Câu 7: Gọi A là tập hợp các số tự nhiên có hai chữ số mà chữ số hàng đơn vị gấp 3 lần chữ số hàng chục. Hỏi tập A có bao nhiêu phần tử?

a/ 1                       b/ 2                       c/ 4                       d/ 3

Chọn D

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi Violympic Toán – VIOEDU lớp 6 vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) – Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI THI SỐ 2: ĐI TÌM KHO BÁU

Câu 1: So sánh: 3649 …… 3650

Điền <

Câu 2: Biết a = 4 × 1000 + 6 × 100 + 8 × 10 + 2. Khi đó a = …

Điền 4682

Câu 3: Số lớn nhất có thể lập được từ các chữ số 3; 9; 0 mà mỗi chữ số chỉ sử dụng một lần là …

Điền 930

Câu 4: Hiệu của số tự nhiên chẵn lớn nhất có ba chữ số khác nhau và số lớn nhất có hai chữ số mà tổng hai chữ số đó bằng 15 là …

Điền 890

Câu 5: Có bao nhiêu số có ba chữ số khác nhau?

a/ 650 số                        b/ 648 số                        c/ 729 số                        d/ 720 số

Chọn B

Câu 6: Số La Mã MMXXII trong hệ thập phân có giá trị là …

Điền 2022

Câu 7: Cho tập A gồm các số tự nhiên lớn hơn 32 và nhỏ hơn 68.

Tổng tất cả các phần tử của A là …

Điền 1750

Câu 8: Tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất được tạo thành từ các chữ số 0; 3; 4, mỗi chữ số chỉ được sử dụng một lần là …

Điền 734

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi Violympic Toán – VIOEDU lớp 6 vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) – Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC

Câu 1: Cho tập A = {1;2;3;4}. Khi đó, khẳng định nào dưới đây là đúng?

a/ A là tập hợp các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 5

b/ A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng 4

c/ A là tập hợp các số tự nhiên nhỏ hơn 5

d/ A là tập hợp các số tự nhiên khác 0 và nhỏ hơn 4

Chọn A

Câu 2: Trong số 265 469 169 578, số 1 thuộc lớp nào?

a/ Tỉ                  b/ Nghìn              c/ Triệu                 d/ Trăm

Chọn B

Câu 3: So sánh: 6789 … 6879

Điền <

Câu 4: Biết số tự nhiên x thỏa mãn x + 66 941 = 66 941 + 36 497.

Khi đó x = …

Điền 36497

Câu 5: Kết quả của phép tính 8397 – 7382 là …

Điền 1015

Câu 6: Cách viết nào dưới đây là sai?

a/ 0 ∉ N*                        b/ 1,5 ∉ N                      c/ 2 ∈ N                d/ 0,6 ∈ N*

Chọn D

Câu 7: Số “Một triệu năm trăm chín mươi mốt nghìn chín trăm chín mươi bảy”  được viết là

Điền 1591997

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi Violympic Toán – VIOEDU lớp 6 vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) – Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


Nhằm đáp ứng nhu cầu các bậc PH, GV và các em HS trên toàn quốc, hệ thống Toán IQ cung cấp bộ đề ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 6 năm 2023 – 2024 bao gồm có Vòng 1 – Vòng 2 – Vòng 3 – Vòng 4 – Vòng 5 – Vòng 6 – Vòng 7 – Vòng 8 – Vòng 9 – Vòng 10 giúp các em HS có kiến thức và ôn tập tốt trước khi bước vào các vòng thi.  Nội dung mẫu các bậc PH, GV và các em HS có thể xem mẫu tại đây:


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm 2023 – 2024 (Có đáp án)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy duy nhất: 0948.228.325 (Zalo) hoặc Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

About admin