Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 3 năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án)

Đề thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 3 năm 2022 – 2023 (Đề chính thức kèm đáp án).


Đăng ký tài liệu mới ôn thi Violympic Toán TV lớp 6 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ:

  • Tel: 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang) – 0919.281.916 (Zalo – Thầy Thích).
  • Email: HoctoanIQ@gmail.com
  • Website: ToanIQ.com
  • Quét mã QR hỗ trợ tư vấn, giải đáp, đặt mua tài liệu:

Mã QR hỗ trợ giải toán Violympic trên mạng - Cô Trang - 0948.228.325 (Zalo)


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 6 VÒNG 3 NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


NỘI DUNG VÒNG 3 GỒM CÓ 3 BÀI THI:


  • BÀI THI SỐ 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG
  • BÀI THI SỐ 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI THI SỐ 3: LEO DỐC


NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 6 VÒNG 3 NĂM 2022 – 2023 (CÓ ĐÁP ÁN)


BÀI 1: THẾ GIỚI CÔN TRÙNG


Câu 1: Lũy thừa nào dưới đây có giá trị bằng 32?

a/ 48                      b/ 56                      c/ 25                      d/ 32

Chọn C

Câu 2: Tích 5.5.5.5.5.5.5.5 được viết dưới dạng lũy thừa là:

a/ 58                      b/ 57                      c/ 75                      d/ 85

Chọn A

Câu 3: Có bao nhiêu số tròn chục lớn hơn 48 và nhỏ hơn 92?

a/ 7                       b/ 6                       c/ 4                       d/ 5

Chọn D

Câu 4: Lũy thừa 35 có cơ số là:

a/ 8                       b/ 5                       c/ 2                       d/ 3

Chọn D

Câu 5: Biết vận tốc của ánh sáng trong chân không là 3.108 m/s.

Nếu viết vận tốc này theo hệ thập phân thì cần sử dụng bao nhiêu chữ số 0?

a/ 10                     b/ 18                     c/ 9                       d/ 8

Chọn  D

Câu 6: Kết quả của phép tính 68 – [36 + (17 – 12)2] là:

a/ 37                     b/ 7                       c/ 3                       d/ 73

Chọn B

Câu 7: Có bao nhiêu số tự nhiên x thỏa mãn x5 < 1000?

a/ 4                       b/ 2                       c/ 3                       d/ 5

Chọn A

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi Violympic Toán – VIOEDU lớp 6 vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) – Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1: Với m, n là các số tự nhiên và a ≠ 0, công thức nào dưới đây thể hiện quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số?

a/ am.an = am.n                            b/ am.an = am – n                         

c/ am.an = am : n                           d/ am.an = am + n

Chọn D

Câu 2: Giá trị của biểu thức 15 + 9.2 là …

Điền 33

Câu 3: Số nào dưới đây thuộc tập A = {x | x = 2n, n ∈ N*}?

a/ 0                       b/ 1                       c/ 2                       d/ 3

Chọn C

Câu 4: Cho tập A = {x ∈ N | 3 ≤ x < 9} và B = {x ∈ N* | x < 6}.

Hai tập hợp trên có …..phần tử chung.

Điền 3

Câu 5: Tính (23)4.

a/ 23                      b/ 212                    c/ 27                      d/ 24

Chọn B

Câu 6: Tập nào dưới đây có ít hơn 7 phần tử?

a/ N = {x ∈ N | 23 ≤ x < 30}            b/ B = {x ∈ N* | x = 2n, n ∈ N, n < 8}      

c/ M = {x ∈ N* | x ≤ 7}                    d/ A = {x ∈ N | 12 < x < 19}

Chọn  D

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi Violympic Toán – VIOEDU lớp 6 vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) – Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 3: LEO DỐC


Câu 1: Tính A = 3620.3610.

a/ A = 3610            b/ A = 362             c/ A = 3630            d/ A = 36200

Chọn C

Câu 2: Tính giá trị của biểu thức 6541 + 1254 – 3812.

    a/ 3893                       b/ 3389                 c/ 3983                           d/ 3839

Chọn C

Câu 3: Giá trị của biểu thức 55 – 45 : 5 là …

Điền 46

Câu 4: Phép tính nào dưới đây có kết quả là một số chẵn?

   a/ 254 + 156                b/ 5262 : 6            c/ 946 – 165                   d/ 451 . 13

Chọn A

Câu 5: Phép chia nào dưới đây có thương lớn nhất?

  a/  5024 : 92                 b/ 2548 : 46                             c/ 3618 : 56          d/ 4872 : 84

Chọn C

Câu 6: Lũy thừa nào dưới đây có giá trị bằng 25?

a/ 52                      b/ 25                      c/ 210                     d/ 520

Chọn A

Câu 7: Giá trị của biểu thức 16 + 32 : 42 là …

Điền 18

… …

Để xem tiếp các câu hỏi và đặt mua tài liệu ôn thi Violympic Toán – VIOEDU lớp 6 vui lòng liên hệ Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo) – Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


Nhằm đáp ứng nhu cầu các bậc PH, GV và các em HS trên toàn quốc, hệ thống Toán IQ cung cấp bộ đề ôn thi Violympic Toán tiếng việt lớp 6 năm 2023 – 2024 bao gồm có Vòng 1 – Vòng 2 – Vòng 3 – Vòng 4 – Vòng 5 – Vòng 6 – Vòng 7 – Vòng 8 – Vòng 9 – Vòng 10 giúp các em HS có kiến thức và ôn tập tốt trước khi bước vào các vòng thi.  Nội dung mẫu các bậc PH, GV và các em HS có thể xem mẫu tại đây:


Đề ôn thi Violympic Toán lớp 6 Vòng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 năm 2023 – 2024 (Có đáp án)

Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy duy nhất: 0948.228.325 (Zalo) hoặc Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

About admin