Giải Đề thi Toán quốc tế TIMO lớp 4 Vòng chung kết quốc tế năm 2019

Hướng dẫn giải Đề thi Toán quốc tế TIMO lớp 4 Vòng chung kết quốc tế năm 2019.


HƯỚNG DẪN GIẢI TOÁN TIMO LỚP 4 VÒNG CHUNG KẾT QUỐC TẾ NĂM 2019


Logical Thinking


  1. There are a total of 48 chickens and rabbits in a farm. The animals have a total of 104 legs. How many rabbit(s) is / are there?

Có tổng số 48 con gà và con thỏ trong một trang trại. Các loài động vật này có tổng cộng 104 chân. Có bao nhiêu con thỏ?

Hướng dẫn

Giả sử 48 con đều là gà thì số chân có là: 2 × 48 = 96 (chân)

Số chân thừa ra là: 104 – 96 = 8 (chân)

Thừa 8 chân do mỗi con thỏ hơn mỗi con gà: 4 – 2 = 2 (chân)

Số con thỏ là: 8 : 2 = 4 (con)

Đáp số: 4


  1. According to the pattern shown below, what is the number in the blank?

Theo mẫu hình dưới đây, số điền vào ô trống là bao nhiêu?

3 、 9 、 16 、 24 、 33 、 43 、 __ 、….

Hướng dẫn

Ta có:          3 + 6 = 9

9 + 7 = 16

16 + 8 = 24

24 + 9 = 33

33 + 10 = 43

Số tiếp theo là: 43 + 11 = 54.

Đáp số: 54


  1. The age of Samuel 6 years later is equal to the age of Joseph 4 years later. Given that the age sum between them is 40 this year, how old is Joseph now?

Tuổi của Samuel 6 năm sau bằng tuổi Joseph 4 năm sau. Cho biết năm nay tổng số tuổi của cả hai là 40 thì hiện nay Joseph bao nhiêu tuổi?

Hướng dẫn

Joseph hơn Samuel số tuổi là: 6 – 4 = 2 (tuổi)

Tuổi của Joseph hiện nay là: (40 + 2) : 2 = 21 (tuổi)

Đáp số: 21

Tài liệu Bồi dưỡng ôn thi Toán quốc tế TIMO lớp 4 theo 5 chuyên đề và hỗ trợ giải đáp đề thi Toán TIMO khối 4 qua các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, …


XEM THÊM TUYỂN TẬP 5 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ TIMO DÀNH CHO HS KHỐI 4

(Thailand International Mathematical Olympiad)


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn tài liệu học tập:

NỘI DUNG BAO GỒM CÓ 5 CHUYÊN ĐỀ:

  • Chuyên đề 1: Tư duy logic – Dãy số viết theo quy luật
  • Chuyên đề 2: Số học – Tính giá trị biểu thức
  • Chuyên đề 3: Lý thuyết số và Định nghĩa các phép toán mới
  • Chuyên đề 4: Hình học
  • Chuyên đề 5: Tổ hợp

VIDEO MẪU VỀ TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG TOÁN TIMO LỚP 4

About admin