Hình học lớp 5 – Bài số 3

Bài 3: Cho hình bên, trong đó ABCD là hình thang.

a/ Trong hình thang đó những hình tam giác nào có diện tích bằng nhau? Vì sao?

b/ Biết chiều cao của hình tam giác OBC kẻ từ O bằng chiều cao của hình thang ABCD. Hãy tìm trong hình thang đó xem những hình tam giác nào có diện tích bằng diện tích hình tam giác OBC. Vì sao?

bai-3-dang-4

Giải

a/ S.BAD = S.CAD (Chung đáy AD, các đường cao vẽ từ B và C đến AD bằng nhau).

S.ABC = S.BDC (Chung đáy BC, các đường cao vẽ từ A và D đến BC bằng nhau).

Suy ra: S.ABC – S.BMC = S.BDC – S.BMC hay S.ABM = S.DCM

b/ S.ABC = S.DBC = S.OBC (chung đáy, 3 đường cao vẽ từ A, D, O đến BC bằng nhau)

About thaytoan