Tìm số bị chia và số chia bé nhất để có thương là 325 và số dư là 8

Đề bài: Tìm số bị chia và số chia bé nhất để có thương là 325 và số dư là 8.

Hướng dẫn:

Số chia bé nhất để có số dư là 8.

8 + 1 = 9

Số bị chia cần tìm là: 325 x  9 + 8 =  2933

Đáp số:  Số bị chia:   2933   ;     Số chia: 9.

Tags:

About admin