TOÁN LỚP 6: TÌM ĐIỀU KIỆN TỒN TẠI PHÂN SỐ

[BỒI DƯỠNG TOÁN 6 THEO CHUYÊN ĐỀ] – TÌM ĐIỀU KIỆN TỒN TẠI PHÂN SỐ.

Bài 1: Cho phân số M = (n – 5)/(n² + 2) , n ∈ Z.

  1. Chứng tỏ rằng phân số M luôn tồn tại.
  2. Tìm phân số M, biết n = 0, n = 5, n = -5

Bài 2: Cho phân số A = 10/(n + 2).(n – 5), n ∈ Z.

  1. Tìm điều kiện n để A là một phân số.
  2. Với n bằng bao nhiêu thì phân số A không tồn tại?
  3. Tính A, biết n = 0, n = 1, n = -2.

Bài 3: Cho phân số A = (n + 1)/(n² + 1)(n – 7), n ∈ Z.

  1. Tìm điều kiện n để A là một phân số.
  2. Với n bằng bao nhiêu thì phân số A không tồn tại?
  3. Tính A, biết n = 0, n = 1, n = -2.

Chúc các em học tập tốt 🙂

Tags:

About admin