Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 Vòng 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 theo 200 câu hỏi ôn thi

Tuyển tập bộ 200 câu hỏi ôn tập đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 Vòng 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 có đáp án.


Nội dung ôn tập có 200 câu hỏi ôn tập được soạn theo chương trình mới. Đăng ký nhận tài liệu ôn thi TNTV lớp 1 Vòng 5 năm 2023 – 2024 liên hệ trực tiếp cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


NỘI DUNG TÀI LIỆU ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT 1 VÒNG 5 SƠ LOẠI CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024:ĐỀ ÔN THI TNTV LỚP 1 VÒNG 5 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 THEO 200 CÂU HỎI ÔN TẬP


TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1 VÒNG 5 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 - 2024 THEO 200 CÂU ÔN THI CÓ ĐÁP ÁN

ĐỀ THI TNTV LỚP 1 VÒNG 5 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 - 2024 THEO 200 CÂU HỎI ÔN THI CÓ ĐÁP ÁN

LUYỆN ĐỀ THI THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 1 VÒNG 5 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 - 2024 CÓ ĐÁP ÁN

……………………………

Để xem tiếp bộ Tuyển tập 200 câu ôn tập Đề thi ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 Vòng 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 & các bộ đề mới ôn thi VIOEDU – VIOLYMPIC (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) từ lớp 1 đến lớp 7 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tài liệu ôn thi Toán quốc tế TIMO – HKIMO – KANGAROO – LỚP 1 vui lòng liên hệ trực tiếp Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ) – 0919.281.916 (Thầy Thích).


 

Câu 1: Sắp xếp các từ dưới đây thành một câu có nghĩa:

cho/ nhà/ Bà/ quê ra/ Quế/ cá quả,/ gà ri./ ở

a/ Bà ở quê ra cho Quế cá quả, gà ri.

b/ Bà  quê ra cho nhà Quế cá quả, gà ri.

          c/ Bà cho Quế cá quả, gà ri.

          d/ Bà ở quê ra cho nhà Quế cá quả.

Câu 2: Sắp xếp các từ dưới đây thành một câu có nghĩa:

có/ sư tử./ sở thú/ Ở

a/ Sở thú có sư tử                     b/ Ở thú có sư tử.           

c/ Sở thú ở sư tử                       d/ Ở sở thú có sư tử.

Câu 3: Sắp xếp các từ dưới đây thành một câu có nghĩa:

bé /Hà./ Bà/ đố

a/ Bà đố Hà.                   b/ Bà đố bé.          c/ Bà Hà đố bé.     d/ Bà đố bé Hà.

Câu 4: Sắp xếp các từ dưới đây thành một câu có nghĩa:

/quà /quê.Tư/ cho/ Chú

a/ Chú Tư có quà quê.                       b/ Chú cho quà quê.                

c/ Chú Tư cho quà.                                      d/ Chú Tư cho quà quê.

Câu 5: Sắp xếp các từ dưới đây thành một câu có nghĩa:

bà/ đỡ/ đi / Bé / bộ.

          a/ Bé đỡ bà.          b/ Bà đi bộ.           c/ Bé đỡ bà đi bộ.                   d/ Bé đi bộ đỡ bà.

…………………………

Để xem tiếp bộ Tuyển tập 200 câu ôn tập Đề thi ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 1 Vòng 5 sơ loại cấp Trường năm 2023 – 2024 & các bộ đề mới ôn thi VIOEDU – VIOLYMPIC (Toán – Toán TA – Tiếng Việt) từ lớp 1 đến lớp 7 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tài liệu ôn thi Toán quốc tế TIMO – HKIMO – KANGAROO – LỚP 1 vui lòng liên hệ trực tiếp Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang Toán IQ) – 0919.281.916 (Thầy Thích).

About admin