Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 (ôn Hội thi Đình)

Đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 (ôn Hội thi Đình) có đáp án tham khảo.


Đăng ký đặt mua tài liệu ôn Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Quốc gia năm nay vui lòng liên hệ trực tiếp Cô Trang Toán IQ: 0948.228.325 (Zalo).


Các bài tập ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 Vòng 8 cấp Quốc gia năm nay được soạn dựa theo các chủ điểm dưới đây:


Danh sách chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp quốc gia năm 2023 - 2024


LUYỆN ĐỀ THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 5 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024 (HỘI THI ĐÌNH)TUYỂN TẬP CÁC CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 5 VÒNG 8 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024:


Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp quốc gia năm 2023 - 2024 ôn hội thi Đình

Đề thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp quốc gia năm 2023 - 2024 ôn tập Vòng 8 thi Đình

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi TNTV lớp 5 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 (Hội Thi Đình) // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 106 đề thi môn Toán vào trường chuyên, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất. 

Đề thi TNTV lớp 5 Vòng 8 cấp Quốc gia năm 2023 - 2024 hội thi Đình


TUYỂN TẬP 300 CÂU HỎI ÔN THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT LỚP 5 CẤP QUỐC GIA NĂM 2023 – 2024


PHẦN ĐÁP ÁN THAM KHẢO


………………

Câu 17: Hai từ “xuân” được in đậm trong câu thơ dưới đây có mối quan hệ như thế nào về nghĩa?

“Rằm xuân lồng lộng trăng soi

Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân .”

(Xuân Thuỷ dịch)

a/ Đồng âm           b/ Đồng nghĩa       c/ Nhiều nghĩa     d/ Trái nghĩa

Câu 18: Đáp án nào dưới đây chứa cặp từ trái nghĩa?

a/ Khoai đất lạ, mạ đất quen.                            b/ Chim có tổ, người có tông.

c/ Trăm hay không bằng tay quen.               d/ Ăn trông nồi, ngồi trông hướng.

Câu 19: Chọn đại từ thích hợp trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống sau:

(tôi, chúng, nó)

Đàn kiến nối đuôi nhau tha mồi về tổ, ……chúng…….. đang dự trữ thức ăn cho mùa đông sắp tới.

Câu 20: Các từ gạch chân trong thành ngữ “Đồng cam cộng khổ” có quan hệ với nhau như thế nào?

a/ đồng nghĩa        b/ trái nghĩa        c/ đồng âm            d/ nhiều nghĩa

Câu 21: Đoạn thơ sau có bao nhiêu cặp từ trái nghĩa?

Trong như tiếng hạc bay qua

Đục như tiếng suối mới sa nửa vời

Tiếng khoan như gió thoảng ngoài

Tiếng mau sầm sập như trời đổ mưa

Ngọn đèn khi tỏ khi mờ

(Nguyễn Du)

a/ 1                       b/ 2                       c/ 3                       d/ 4

………………

Để xem tiếp Bộ đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp Quốc gia năm 2023 – 2024 (Thi Đình) // Bộ đề ôn thi VIOEDU lớp 5 cấp Tỉnh năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 106 đề thi môn Toán vào trường chuyên, vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo: 0948.228.325 (Zalo) đặt mua tài liệu chuẩn nhất. 


 

About admin