Tuyển tập 330 bài tập ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường năm 2022 – 2023

Tuyển tập 330 bài tập ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường năm 2022 – 2023 bao gồm có Toán tiếng việt + Toán tiếng anh + Tiếng việt (có đáp án). 

Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 3 chung kết cấp Trường năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 3 CẤP TRƯỜNG NĂM 2022 – 2023

Đấu trường Toán học lớp 3

Đấu trường Toán học lớp 3 cấp trường

Đấu trường Toán học lớp 3 chung kết cấp trường năm 2022 - 2023

Đề thi VIOEDU lớp 3 năm 2022 - 2023

Đề thi VIOEDU lớp 3 năm 2022 - 2023

Đề ôn thi VIOEDU cấp Trường lớp 3 năm 2022 - 2023

Đề ôn thi VIOEDU lớp 3 chung kết Cấp Trường năm 2022 - 2023

Đề thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường

Đề thi đấu trường Toán học lớp 3 cấp Trường


ĐỀ ÔN THI ĐẤU TRƯỜNG TOÁN HỌC VIOEDU LỚP 3 CHUNG KẾT CẤP TRƯỜNG NĂM 2022 – 2023

TUYỂN TẬP 330 BÀI TẬP ÔN THI VIOEDU LỚP 3 CẤP TRƯỜNG NĂM 22-23

(Bao gồm Toán TV, Toán TA, Tiếng Việt theo SGK mới)

***


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và tài liệu ôn thi VIOEDU vui lòng liên hệ:


PHẦN ĐÁP ÁN


  1. SO SÁNH SỐ LỚN GẤP MẤY LẦN SỐ BÉ.

Câu 1: Năm nay bố 40 tuổi, con 8 tuổi. Hỏi tuổi bố gấp mấy lần tuổi con?

Hướng dẫn

Tuổi bố gấp tuổi con số lần là: 40 : 8 = 5 (lần)

Điền 5


Câu 2: Băng giấy đỏ dài 10cm. Băng giấy xanh dài 2cm. Hỏi băng giấy đỏ dài gấp mấy lần băng giấy xanh?

Hướng dẫn

Băng giấy đỏ gấp băng giấy xanh số lần là: 10 : 2 = 5 (lần)

Điền 5


Câu 3: Mẹ hái được 30 quả táo. Con hái được 5 quả táo. Hỏi số quả táo mẹ hái được gấp con mấy lần?

Hướng dẫn

Mẹ hái được số quả táo gấp số quả táo con hái được số lần là: 30 : 5 = 6 (lần)

Điền 6


Câu 4: Ngăn trên có 24 quyển sách. Ngăn dưới có 6 quyển sách. Hỏi số sách ngăn trên gấp mấy lần số sách ở ngăn dưới?

Hướng dẫn

Số sách ngăn trên gấp ngăn dưới số lần là: 24 : 6 = 4 (lần)

Điền 4


Câu 5: Một con lợn nặng 50kg. Một con gà nặng 5kg. Hỏi con lợn nặng gấp mấy lần con gà?

Hướng dẫn

Con lợn nặng gấp con gà số lần là: 50 : 5 = 10 (lần)

Điền 10


Câu 6: Điền số thích hợp vào ô trống:

Số bé 2 3 4 5 6 7
Số lớn 12 36 44 35 72 49
Số lớn gấp mấy lần số bé 6 12 11 7 12 7

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong bộ tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học lớp 3 cấp Trường vui lòng liên hệ Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


  1. GẤP LÊN MỘT SỐ LẦN.

Câu 1: Gấp số 15 lên 4 lần được: 15 × 4 = 60

Điền 60


Câu 2: Minh có 5 quyển vở. An có số vở gấp 4 lần của Minh. Hỏi An có bao nhiêu quyển vở?

Hướng dẫn

An có số quyển vở là: 5 × 4 = 20 (quyển)

Điền 20


Câu 3: Gấp số 25 lần 3 lần ta được ……..25 × 3 = 75

Điền 75


Câu 4: Gấp 2kg lên 5 lần ta được ……2kg × 5 = 10….kg

Điền 10


Câu 5: Bình có 8 viên bi. Tùng có số bi gấp 3 lần số bi của Tùng. Hỏi Tùng có bao nhiêu viên bi?

Hướng dẫn

Tùng có số viên bi là: 8 × 3 = 24 (viên bi)

Điền 24


Câu 6: Tìm một số có ba chữ số biết chữ số hàng trăm gấp 7 lần chữ số hàng chục và chữ số hàng đơn vị gấp 3 lần chữ số hàng chục. Số đó là….

Hướng dẫn

Chữ số hàng chục là 1 (vì nếu chữ số hàng chục là 0 thì chữ số hàng trăm bằng 0 – loại; nếu chữ số hàng chục lớn hơn hoặc bằng 2 thì chữ số hàng trăm thành số có 2 chữ số: loại)

Chữ số hàng trăm là: 1 × 7 = 7

Chữ số hàng đơn vị là: 1 × 3 = 3

Số cần tìm là: 713

Điền 713


Câu 7: Gấp số 25 lên 5 lần, ta được số: 25 × 5 = 125

a/ 125                            b/ 100                            c/ 30                     d/ 20


Câu 8: Gấp 12 lên 6 lần, rồi bớt đi 15 thì được kết quả là: 12 × 6 – 15 = 72 – 15 = 57

a/ 67                      b/ 57                    c/ 48                     d/ 78


Câu 9: Tìm một số, biết rằng lấy số đó nhân với 5 rồi trừ đi 12 thì bằng 38.  Số phải tìm là…..

Hướng dẫn

Số phải tìm là: (38 + 12) : 5 = 10

Điền 10


Câu 10: Gấp 4 lên 7 lần rồi cộng thêm 15 thì được ……4 × 7 + 15 = 43

Điền 43


Câu 11: Có hai thùng đựng dầu, thùng thứ nhất có 21 lít dầu. Nếu thùng thứ nhất có thêm 3 lít dầu thì số dầu ở thùng thứ nhất gấp 4 lần số lít dầu ở thùng thứ hai. Vậy thùng thứ hai có ……… lít dầu.

Hướng dẫn

Thùng thứ nhất có thêm 3 lít dầu thì thùng thứ nhất có số lít dầu là:

21 + 3 = 24 (lít)

Thùng thứ hai có số lít dầu là: 24 : 4 = 6 (lít)

Điền 6

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong bộ tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 3 cấp Trường vui lòng liên hệ Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


Câu 12: Trong túi có ba loại bút: xanh, đỏ và đen. Biết tổng số bút trong túi nhiều hơn số bút đỏ và đen là 7 chiếc, số bút đỏ ít hơn số bút xanh là 2 chiếc. Nếu có thêm 2 chiếc bút đen nữa thì số bút đen gấp 2 lần số bút đỏ. Vậy ban đầu trong túi có tất cả ……….chiếc bút.

Hướng dẫn

. Biết tổng số bút trong túi nhiều hơn số bút đỏ và đen là 7 chiếc suy ra có 7 chiếc bút xanh.

Số chiếc bút đỏ là: 7 – 2 = 5 (chiếc)

Nếu có 2 chiếc bút đen nữa thì số chiếc bút đen có là: 5 × 2 = 10 (chiếc)

Số chiếc bút đen thực tế là: 10 – 2 = 8 (chiếc)

Vậy bạn đầu trong túi có tất cả số bút là: 7 + 5 + 8 = 20 (chiếc)

Điền 20


Câu 13: Bạn hãy chọn tất cả các đáp án đúng

Hộp thứ nhất có 12 viên kẹo, nếu số kẹo ở hộp thứ nhất gấp lên 3 lần thì số kẹo ở hộp thứ nhất bằng 4 lần số kẹo ở hộp thứ hai. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng?

a/ hộp thứ nhất có ít hơn hộp thứ hai 3 viên kẹo

b/ hộp thứ nhất và hộp thứ hai có tất cả 24 viên kẹo

          c/ hộp thứ nhất có nhiều hơn hộp thứ hai 3 viên kẹo

d/ hộp thứ nhất và hộp thứ hai có tất cả 21 viên kẹo.

Hướng dẫn

Nếu số kẹo ở hộp thứ nhất gấp lên 3 lần thì có số kẹo là:

12 × 3 = 36 (viên kẹo)

Số kẹo ở hộp thứ hai là: 36 : 4 = 9 (viên)

Hộp thứ nhất nhiều hơn hộp thứ hai số viên kẹo là: 12 – 9 = 3 (viên)

Cả hai hộp có số viên kẹo là: 12 + 9 = 21 (viên)


Câu 14: Bạn hãy điền số thích hợp vào ô trống.

Bà có một túi bánh và một túi kẹo, biết túi kẹo có 45 cái, sau khi thêm 26 cái bánh thì số bánh gấp 2 lần số kẹo nên số bánh sau khi thêm là ……90……cái. Vậy trước khi thêm thì bà có ……64…cái bánh.

Hướng dẫn

2 lần số kẹo có số kẹo là: 45 × 2 = 90 (cái)

Vậy số bánh sau khi thêm là: 90 cái.

Trước khi thêm bà có số cái bánh là: 90 – 26 = 64 (cái)


Câu 15: Bạn hãy chọn đáp án đúng

Năm nay, tổng số tuổi của bà, mẹ và Lan là 130 tuổi. Biết Lan năm nay 14 tuổi. Tuổi bà gấp 5 lần tuổi Lan. Hỏi mẹ năm nay bao nhiêu tuổi?

a/ 46 tuổi             b/ 48 tuổi              c/ 45 tuổi              d/ 51 tuổi

Hướng dẫn

Tuổi bà hiện nay là: 14 × 5 = 70 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là: 130 – 70 – 14 = 46 (tuổi)


Câu 16: Hùng và Đức cùng chơi bi. Hùng có 15 viên bi. Đức có số bi gấp 3 lần số bi của Hùng. Khi đó:

Đức có nhiều hơn Hùng ……30……. viên bi

Cả hai bạn có ……60…… viên bi.

Hướng dẫn

Đức có số viên bi là: 15 × 3 = 45 (viên bi)

Đức có nhiều hơn Hùng số viên bi là: 45 – 15 = 30 (viên bi)

Cả hai bạn có số viên bi là: 15 + 45 = 60 (viên bi)


Câu 17: Có hai hộp bi, hộp thứ nhất có 12 viên bi, nếu hộp thứ hai có thêm 10 viên bi thì số bi ở hộp thứ hai sẽ gấp ba lần số bi ở hộp thứ nhất. Hỏi hộp thứ hai được nhiều hơn hộp thứ nhất bao nhiêu viên bi?

a/ 12 viên bi                   b/ 26 viên bi                   c/ 14 viên bi

Hướng dẫn

Nếu có thêm 10 viên bi thì hộp thứ hai có số viên bi là: 12 × 3 = 36 (viên bi)

Thực tế hộp thứ hai có số viên bi là: 36 – 10 = 26 (viên bi)

Hộp thứ hai nhiều hơn hộp thứ nhất số viên bi là: 26 – 12 = 14 (viên bi)

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong bộ tài liệu ôn thi chung kết VIOEDU lớp 3 cấp Trường vui lòng liên hệ Cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).

About admin