Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo 10 đề trọng điểm (300 điểm)

Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo 10 ĐỀ trọng điểm (300 Điểm có hướng dẫn giải).


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4: cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập Bộ câu hỏi ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp4 cấp  Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).TUYỂN TẬP 10 ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 cấp trường năm 2023 - 2024 ôn theo 10 đề trọng điểm có đáp án

Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 cấp trường năm 2023 - 2024 ôn theo 10 đề trọng điểm có hướng dẫn giải

Đề thi Violympic Toán lớp 4 cấp trường năm 2023 - 2024 ôn theo 10 đề trọng điểm có hướng dẫn giải


TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 4 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………

BÀI 3 – LEO DỐC

…………..

Câu 2: Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm.

12km 4m – 5km 8dam ….. 1km 2dam × 6

12004m – 5080m ….. 1020m × 6

6924m > 6120m

Điền >

Câu 3: Thế kỉ XX kết thúc vào ngày 31/12/ …

Điền 2000

Câu 4: Một đội công nhân, tuần đầu tiên sửa được 1km300m đường. Tuần thứ hai sửa được nhiều hơn tuần thứ nhất 600m đường. Hỏi tuần thứ hai đội công nhân đó sửa được bao nhiêu mét đường?

          a/ 1900m              b/ 2km                  c/ 600m                d/ 700m

Hướng dẫn

Đổi: 1km 300m = 1300m

Tuần thứ hai sửa được số mét đường là: 1300 + 600 = 1900 (m)

…………..

Câu 6: Có hai thùng sách, thùng thứ nhất có 48 quyển sách. Nếu bớt đi 13 quyển sách ở thùng thứ nhất và 8 quyển sách ở thùng thứ hai thì số sách ở thùng thứ hai gấp đôi số sách ở thùng thứ nhất. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu quyển sách?

Trả lời: …………..quyển sách.

Hướng dẫn

Nếu bớt đi 13 quyển sách thì thùng thứ nhất có số quyển sách là:

48 – 13 = 35 (quyển)

Nếu bớt đi 8 quyển sách thì thùng thứ hai có số quyển sách là:

35 × 2 = 70 (quyển)

Thùng thứ hai có số quyển sách là: 70 + 8 = 78 (quyển)

Điền 78

………….

Để xem tiếp Tuyển tập 10 Đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 4 – Đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 4 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 4 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin