Violympic Toán tiếng Anh lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 – 2021

Đề thi và đáp án Violympic Toán tiếng anh lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 – 2021 (ngày mở vòng 19/ 01/ 2020).TUYỂN TẬP 300 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (4 đề thi – Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 200 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 12 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2


Liên hệ tư vấn tài liệu ôn thi:


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 VÒNG 7 NĂM 2020 – 2021

HƯỚNG DẪN GIẢI


BÀI THI SỐ 1 – CUỘC ĐUA CÚN CƯNG

Câu 1: Calculate: Tính: 100 – 67 = …

a/ 67                     b/ 34                     c/ 43                     d/ 33

Câu 2: Compare: So sánh:  59 and 78.

a/ 59 < 78             b/ 59 = 78             c/ 59 > 78             d/ Cannot compare

Câu 3: What is the preceding number of 87?

Số nào là số liền trước của 87?

a/ 88                     b/ 80                     c/ 90                     d/ 86

Câu 6: Find x: Tìm x: x – 18 = 67

a/ x = 49               b/ x = 42               c/ x = 75               d/ x = 85

Hướng dẫn

x – 18 = 67

x        = 67 + 18

x        = 85

Câu 7: If today is Wednesday, then tomorrow is ……

Nếu hôm nay là Thứ Tư, thì ngày mai là: ………

          a/ Thursday                   b/ Sunday             c/ Tuesday            d/ Monday

Câu 8: Find x: Tìm x: x + 28 = 75

a/ x = 47               b/ x = 56               c/ x = 46               d/ x = 57

Hướng dẫn

x + 28 = 75

x        = 75 – 28

x        = 47

Câu 9: Class 2C has 20 girl students. The number of boy students is 6 less than the number of girl students. How many boy students are there in the class 2C?

Lớp 2C có 20 học sinh  nữ. Số học sinh nam ít hơn số học sinh nữ 6 bạn. Hỏi có bao nhiêu học sinh nam trong lớp 2C?

a/ 34 boy students         b/ 18 boy students         c/ 14 boy students         d/ 26 boy students

Hướng dẫn

Số học sinh nam trong lớp 2C là: 20 – 6 = 14 (học sinh)

Để xem tiếp các mã đề câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


Bài thi số 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM rơi

MÃ 1

Câu 1: Convert: Đổi: 8dm = …… cm

Điền: 80

Câu 2: The succeeding number of the number 89 is …….

Số liền sau của số 89 là ……..

Điền: 90

Câu 4: Calculate: Tính: 78 + 14 = ….

Điền: 92

Câu 5: Find x Tìm x: 72 – x = 56.

Answer: x = …..

Hướng dẫn

72 – x = 56.

x = 72 – 56

x = 16

Điền: 16

Câu 6: Find x Tìm x: 59 + x = 86.

Answer: x = …..

Hướng dẫn

59 + x = 86.

x = 86 – 59

x = 27

Điền 27

Câu 7: I read 34 pages of my English book yesterday. Today, I read 36 pages. What is the total number of pages did I read?

Tôi đọc 34 trang của quyển sách Tiếng anh ngày hôm qua. Hôm nay, tôi đọc 36 trang. Hỏi tổng số trang tôi đã đọc?

Answer: ……….. pages.

Hướng dẫn

Tổng số trang tôi đã đọc là: 34 + 36 = 70 (trang)

Điền 70

Câu 9: In Peter s’ farm, there are 76 chickens. Yesterday, Mr Peter sold 29 chickens.

How many chickens did Peter has left?

Trong nông trại của Peter có 76 con gà. Hôm qua, Peter đã bán 29 con gà. Hỏi Peter còn lại bao nhiêu con gà?

Answer: ………. chickens.

Hướng dẫn

Peter còn lại số con gà là: 76 – 29 = 47 (con)

Điền 47

Để xem tiếp các mã đề câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC

Câu 1. Which number sentence is true? Câu nào dưới đây là đúng?

a) 90 – 45 = 45           b. 67 – 23 = 43            c. 46 – 10 < 35         d. 72 – 40 > 42

Chọn a.

Câu 2. Choose the suitable sign Chọn dấu thích hợp vào chỗ chấm

33 + 66 ……. 99

a) <              b. >                  c. +                       d. =

Chọn d.

Câu 3. Choose the suitable sign Chọn dấu thích hợp vào chỗ chấm

88 …… 22 = 66

a) =           b. –                     c. +                       d. >

Câu 4. Jim has 37 liters of  honey and he sells 14 liters of honey. How many liters does he have left?

Jim có 37 lít mật ong và anh ấy bán đi 14 lít mật ong. Hỏi Jim còn lại bao nhiêu lít mật ong?

a) 13                b. 14               c. 51                    d. 23

Hướng dẫn

Jim còn lại số lít mật ong là: 37 – 14 = 23 (lít)

Chọn d.

Câu 5. Which number sentence is false?  (Câu nào dưới đây là sai?

a) 28+12=40              b. 32 + 63 > 95         c. 82 – 80 > 1        d. 55 – 15 < 41

Câu 6. Mr. Tom has 34 red and green balloons. There are 21 red balloons. How many green balloons does he have?

Anh Tom có 34 quả bóng bay màu đỏ và xanh lá cây. Trong đó, có 21 quả bóng bay màu đỏ. Hỏi Tom có bao nhiêu quả bóng bay màu xanh lá cây?

a) 55                    b. 21                     c. 23                     d. 13

Hướng dẫn

Tom có số quả bóng bay màu xanh lá cây là:  34 – 21 = 13 (quả)

Chọn d.

Câu 7. Choose the suitable sign Chọn dấu thích hợp vào chỗ chấm

9 …… 18 = 27

a) –                  b. +                    c. <                       d. >

Câu 8. A teacher has 27 pens and she gives her students 7 pens. How many pens does she have left?

Cô giáo có 27 cây bút và cô cho học sinh 7 cây bút. Hỏi cô giáo còn lại bao nhiêu cây bút?

a)            7                 b. 2                       c. 20                     d. 34

Hướng dẫn

Cô giáo còn lại số cây bút là:  27 – 7 = 20 (cây bút)

Chọn c.

Câu 9. There are five Tuesdays in a month. Which of the following numbers cannot be the date of the first Tuesday in that month? Given that month has 31 days.

Có 5 thứ Ba trong một tháng. Hỏi số nào dưới đây không thể là thứ Ba đầu tiên trong tháng này? Biết rằng tháng này có 31 ngày.

a/ 2                       b/ 3                       c/ 1                       d/ 4

Hướng dẫn

Nếu thứ Ba đầu tiên là ngày 4 thì ngày cuối cùng của tháng là:

4 + 7 x 4 = 32 > 31

Vậy ngày 4 không thể là ngày thứ Ba đầu tiên.

Chọn d

Câu 10. Mary has 7 kilograms of sugar. She use 3 kilograms of sugar to make cookies for her birthday party. How many kilograms of sugar does she have left?

Mary có 7kg đường. Mary đã sử dụng 3kg để làm bánh cho bữa tiệc sinh nhật của cô ấy. Hỏi Mary còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường?

a) 4kg             b. 10kg                    c. 3kg                             d. 7kg

Hướng dẫn

Mary còn lại số ki-lô-gam đường là: 7 – 3 = 4(kg)

Chọn a.

Để xem tiếp các mã đề câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


Xem thêm:

+) Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 2 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021:

+) Tuyển tập 200 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 2 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021:

About admin