Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo 7 đề trọng điểm (300 điểm)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo 7 ĐỀ trọng điểm (300 Điểm có hướng dẫn giải).


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Bộ ôn 7 đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm nay – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 2: cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 11 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp  Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


ÔN LUYỆN 7 ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 VÒNG 7 NĂM 2023 – 2024 (CẤP TRƯỜNG)TUYỂN TẬP 7 ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn theo 7 đề trọng điểm có đáp án

Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 cấp Trường năm 2023 - 2024 ôn theo 7 đề trọng điểm có đáp án


TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 2 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………..

BÀI 3: LEO DỐC

Câu 1: How many 2-digit numbers are greater than 79?

Hỏi có bao nhiêu số có hai chữ số lớn hơn 79?

a/ 30                     b/ 31                     c/ 21                     d/ 20

Hướng dẫn

Các số có hai chữ số lớn hơn 79 là: 80; 81 ; 82; …. 99.

Số số có hai chữ số lớn hơn 79 là: 99 – 80 + 1 = 20 (số)

Câu 2: Linh has 18 flowers, Lan has 5 flowers more than Linh and 7 flowers less than Tu. How many flowers does Tu have?

Linh có 18 bông hoa, Lan có nhiều hơn Linh 5 bông hoa và ít hơn Tú 7 bông hoa. Hỏi Tú có bao nhiêu bông hoa?

a/ 28                     b/ 16                     c/ 20                     d/ 30

Hướng dẫn

Lan có số bông hoa là: 18 + 5 = 23 (bông hoa)

Tú có số bông hoa là: 23 + 7 = 30 (bông hoa)

Câu 3: Martin gave 20 marbles to his cousin. He gave another 18 marbles his friend before he bought another 13 marbles. Then he had 15 marbles. How many marbles did Martin have at first?

Martin đã đưa 20 viên bi cho người anh họ của mình. Anh ta cho bạn mình 18 viên bi khác trước khi anh ta mua thêm 13 viên bi. Khi đó anh ta có 15 viên bi. Hỏi lúc đầu Martin có bao nhiêu viên bi?

Hướng dẫn

Lúc đầu Martin có số viên bi là: 15 – 13 + 18 + 20 = 40 (viên)

Điền 40

………….

Để xem tiếp Tuyển tập 7 Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 10 Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm nay – Đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 2 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 11 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên TV lớp 2 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin