Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo 7 chủ đề trọng điểm

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo 7 chủ đề trọng điểm.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 7 chủ đề ôn thi Violympic Toán TA lớp 2 Vòng 8 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 2 cấp Quận/ Huyện – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 2: cấp Trường mới – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập bộ chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 2 cấp  Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


DANH SÁCH CÁC CHỦ ĐIỂM ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 VÒNG 8 CẤP QUẬN/ HUYỆN NĂM 2023 – 2024:


  • CHỦ ĐỀ 1 –SẮP XẾP, BỨC TRANH BÍ ẨN
  • CHỦ ĐỀ 2 – BẢNG NHÂN 2, NHÂN 5, TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC. LẬP PHÉP TÍNH ĐÙNG.
  • CHỦ ĐỀ 3 – TOÁN CÓ LỜI VĂN
  • CHỦ ĐỀ 4 – HÌNH HỌC
  • CHỦ ĐỀ 5 – CẤU TẠO SỐ
  • CHỦ ĐỀ 6 – QUAN SÁT, DÃY SỐ THEO QUY LUẬT
  • CHỦ ĐỀ 7 – THỜI GIAN

TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 2 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024TUYỂN TẬP 7 CHỦ ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 VÒNG 8 CẤP HUYỆN NĂM 2023 – 2024


CHỦ ĐỀ 2 – BẢNG NHÂN 2, NHÂN 5, TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC. LẬP PHÉP TÍNH ĐÚNG.


Câu 1. Multiplication fact for 9 + 9 + 9 + 9:

Viết phép tính sau dưới dạng tích:

a/ 5 × 9                 b/ 9 × 5                 c/ 9 × 4                 d/ 4 × 9

Câu 2.   2 × 3 = 6, In the multiplication above, the product is:

Trong phép nhân trên, tích là:

a/ 4                       b/ 3                       c/ 6                       d/ 2

Câu 3.       2 × 3 = 6. In the multiplication above, the sum of factors is:

Trong phép nhân trên, tổng các thừa số là: 2 + 3 = 5

a/ 8                       b/ 5                       c/ 6                       d/ 9

Câu 4. Multiplication fact for Viết tổng sau thành tích: 6 + 6 + 6 + 6

a/ 6 × 3                 b/ 3 × 6                 c/ 6 × 4                 d/ 4 × 6

Câu 5.        85 – 15 – … = 20. Choose suitable number to fill in the blank:

Chọn số thích hợp điền vào chỗ trống:

a/ 30                     b/ 20                     c/ 40                     d/ 50

Hướng dẫn

85 – 15 – … = 20

70 – … = 20

… = 70 – 20 = 50

Câu 6: The calculation: 40 : 5 = 8, Number 5 acts as:

Phép tính: 40 : 5 = 8. Số 5 được gọi là:

a/ The quotient  thương                     b/ The factor Thừa số

c/ The divisor Số chia                      d/ The dividend Số bị chia

Câu 7: The calculation: 15 : 5 = 3, Number 15 acts as:

Phép tính: 15 : 5 = 3. Số 5 được gọi là:

a/ The quotient  thương                     b/ The factor Thừa số

c/ The divisor Số chia                        d/ The dividend Số bị chia


……………..

Để xem tiếp Tuyển tập 7 chủ Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 2 cấp Huyện năm 2023 – 2024 và Đề ôn thi Violympic Toán Vòng 8 cấp Quận/ Huyện – Đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 2 cấp Trường mới – cấp Huyện năm 2023 – 2024 // Tuyển tập Bộ chủ điểm ôn thi Trạng nguyên TV lớp 2 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin