Violympic Toán tiếng anh lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 – 2021

Đề thi và đáp án Violympic Toán tiếng anh lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 – 2021 (ngày mở vòng 19/ 01/ 2020).TUYỂN TẬP 500 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 5 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (4 đề thi – Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 200 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 8 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VÀO LỚP 6 TRƯỜNG CHUYÊN MÔN TOÁN


Liên hệ tư vấn tài liệu ôn thi:


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 VÒNG 7 NĂM 2020 – 2021

HƯỚNG DẪN GIẢI


BÀI THI SỐ 1 – ĐẬP DẾ

Câu 6: Find x: Tìm x: x × 100 = 505

a/ x = 5.5              b/ x = 50.5            c/ x = 5.05            d/ x = 0.505

Hướng dẫn

x × 100 = 505

x           = 505 : 100

x           = 5.05

Chọn c

Câu 7: Calculate: Tính: 9.28 : 4 = …

a/ 2.3                    b/ 2.32                  c/ 2.23                  d/ 2.33

Chọn b

Câu 8: What percentage is 35 of 40?  35 của 40 là bao nhiêu phần trăm?

a/ 87.5%               b/ 45%                  c/ 30.5%               d/ 65%

Hướng dẫn

Tỉ số phần trăm của 35 và 40 là: 35 : 40 x 100% = 87.5%

Chọn a

Câu 9: They are 40 students in the class 5A and 55% of them are boys. How many boys are there?

Có 40 học sinh trong lớp 5A và 55% số học sinh là nam. Hỏi có bao nhiêu học sinh nam?

a/ 18 boys            b/ 17 boys            c/ 22 boys             d/ 23 boys

Hướng dẫn

Số học sinh nam lớp 5A là: 40 x 55 : 100 = 22 (học sinh)

Chọn c

Câu 10: Calculate: tính: 11.5 x 4.5 = ….

a/ 517.5                b/ 51.75                c/ 44.75                d/ 447.5

Để xem tiếp các mã đề câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.

Bài thi số 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM rơi

MÃ 1

Câu 1: Convert: Đổi: 3dam2 = ….m2.

Điền: 300

Câu 2: Calculate: Tính:

(Write your answer as fraction in simplest form a/b)

(Viết câu trả lời dưới dạng phân số tối giản a/b)

Điền: 1/2

Câu 3: Calculate: Tính:  8.57 – 2.1 = …

(Write your answer as decimal in simplest form)

(Viết câu trả lời dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)

Điền 6.47

Câu 4: Calculate: Tính:  3.23 + 3.6 = …

(Write your answer as decimal in simplest form)

(Viết câu trả lời dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)

Điền: 6.83

Câu 5: Convert: Đổi: 2 tons 512 kg = …. Tons

(Write your answer as decimal in simplest form)

(Viết câu trả lời dưới dạng số thập phân đơn giản nhất)

Điền: 2.512

Câu 6: Quang’s garden has 200 trees, including 78 mango trees and the rest are guava trees. What percentage of trees in Quang’s garden are mango trees?

Vườn nhà Quang có 200 cây, trong đó có 78 cây xoài và số còn lại là cây ổi. Tỉ số phần trăm cây xoài trong vườn nhà Quang là gì?

Answer: ………%

Hướng dẫn

Tỉ số phần trăm giữa cây xoài và số cây trong vườn nhà Quang là:

78 : 200 x 100% = 39%

Điền 39

Để xem tiếp các mã đề câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC

Câu 1: Find x if Tìm x biết rằng: x + 9.37 = 31.04

A – 20.76              B – 23.67              C – 21.67              D – 39.41

Hướng dẫn

x + 9.37 = 31.04

x        = 31.04 – 9.37

x        = 21.67

Chọn C

Câu 3: Which of following numbers is divisible by 3?

 Số nào dưới đây chia hết cho 3?

A – 646                 B – 327                 C – 496                 D – 523

Chọn B

Câu 4: Calculate: Tính: 0.025 x 400 = …

A – 25                            B – 1                     C – 100                 D – 10

Câu 7: Find two numbers if their sum is 13.96 and their difference is 2.72

Tìm hai số biết tổng của chúng và 13.96 và hiệu của chúng là 2.72

A – 7.62 and 6.34                                       B – 8.34 and 5.62

C – 8.27 and 5.69                             D – 9.16 and 4.8

Hướng dẫn

Số lớn là: (13.96 + 2.72) : 2 = 8.34

Số bé là: 8.34 – 2.72 = 5.62

Chọn B

Câu 10: If x x 302 = 64326 then x = ….64326 : 302 = 213

a/ 206                             b/ 213                            c/ 216                             d/ 312

Chọn b

Câu 11: Find the value of x such that x + 47.92 = 89.27 .

Hướng dẫn

x + 47.92 = 89.27

x              = 89.27 – 47.92

x              = 41.35
Answer:  x = 41.35

Để xem tiếp các mã đề câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


Xem thêm:

+) Tuyển tập 500 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 5 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021:

+) Tuyển tập 200 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 5 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021:

About admin