Violympic Toán tiếng việt lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 – 2021

Đề thi và đáp án Violympic Toán tiếng việt lớp 2 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 – 2021 (ngày mở vòng 19/ 01/ 2020).TUYỂN TẬP 300 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 2 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (4 đề thi – Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 200 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 2 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 12 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 2


Liên hệ tư vấn tài liệu ôn thi:


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 2 VÒNG 7 NĂM 2020 – 2021

HƯỚNG DẪN GIẢI


BÀI THI SỐ 1 – THẾ GIỚI CÔN TRÙNG

Câu 1: So sánh: 45 và 53.

a/ 45 > 53             b/ 45 < 53             c/ 45 = 53   d/ Không so sánh được

Chọn b

Câu 2: Số liền trước của 25 là:

a/ 30                     b/ 24                     c/ 26                     d/ 20

Chọn b

Câu 4: Tính: 100 – 63 = …

a/ 36                     b/ 53                     c/ 47                     d/ 37

Chọn d

Câu 5: Tìm x, x + 23 = 58

a/ x = 35          b/ x = 62               c/ x = 25               d/ x = 32

Hướng dẫn

x + 23 = 58

x         = 58 – 23

x         = 35

Chọn a

Câu 6: Tìm x, x – 23 = 45

a/ x = 22          b/ x = 68               c/ x = 77               d/ x = 78

Hướng dẫn

x – 23 = 45

x        = 45 + 23

x        = 68

Chọn b

Câu 7: Nếu hôm nay là thứ sáu ngày 23 tháng 10 thì ngày mai là: ….

a/ thứ bảy ngày 23 tháng 10             b/ thứ năm ngày 22 tháng 10

c/ thứ năm ngày 24 tháng 10             d/ thứ bảy ngày 24 tháng 10

Chọn d

Câu 9: Lớp 2A có 22 học sinh nữ, số học sinh nam của lớp ít hơn số học sinh nữ 5 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh nam?

a/ 13 học sinh       b/ 17 học sinh       c/ 27 học sinh       d/ 18 học sinh

Hướng dẫn

Số học sinh nam lớp 2A là: 22 – 5 = 17 (học sinh)

Chọn b

Câu 10: Nhà Quang có 14 con vịt, mẹ mua thêm 17 con vịt. Hỏi nhà Quang có tất cả bao nhiêu con vịt?

a/ 21 con vịt                   b/ 30 con vịt                   c/ 40 con vịt                   d/ 31 con vịt

Hướng dẫn

Nhà Quang có tất cả số con vịt l: 14 + 17 = 31 (con)

Chọn d

Để xem tiếp các mã đề câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


Bài thi số 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM rơi

MÃ 1

Câu 2: Số liền sau của 43 là: …..

Điền 44

Câu 3: Tính: 23 + 77 = …..

Điền 100

Câu 4: Đổi 3dm = …..cm

Điền 30

Câu 5: Tìm x: 68 – x = 25

Trả lời: x = ….

Hướng dẫn

68 – x = 25

x = 68 – 25

x = 43

Điền 43

Câu 6: Tìm x: 45 + x = 58

Trả lời: x = ….

Hướng dẫn

45 + x = 58

x = 58 – 45

x = 13

Điền 13

Để xem tiếp các mã đề câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC

Câu 2: Cho 57 + …. = 83. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: …83 – 57 = 26

Điền 26

Câu 3: Số tự nhiên lớn nhất có hai chữ số mà hiệu hai chữ số của nó bằng 6 là….93

Câu 4: Tính: 68 + 6 = …74

Câu 5. Tìm số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của nó bằng 17.

Trả lời: Số cần tìm là: …..

Hướng dẫn

Ta có: 17 = 9 + 8.

Hai số có tổng bằng 17 là: 98; 89.

Vì 89 < 98 nên số thỏa mãn là 98

Điền: 98

Câu 6: Tính: 73 – 37 = ….36

Câu 7: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào sai?

a/ 45 – 4 = 5                  b/ 6 + 36 = 42      c/ 30 – 5 = 25       d/ 11 – 5 = 6

Chọn a

Câu 9: Giá trị của x thỏa mãn: x + 30 = 100 là….100 – 30 = 70

a/ 70                    b/ 80                     c/ 96                     d/ 97

Câu 10: Tổng của 63 và 28 là…63 + 28 = 91

Điền 91

Câu 11: Trong các phép tính dưới đây, phép tính nào có tổng bằng 100?

a/ 30 + 60 = 90     b/ 74 + 26  = 100 c/ 32 + 58 = 90     d/ 41 – 31 = 10

Chọn b

Câu 12: Cho các số 16; 6; 19; 28. Tổng của số lớn nhất và số nhỏ nhất trong các số đã cho là: …

Hướng dẫn

Số lớn nhất trong các số đã cho là: 28

Số nhỏ nhất trong các số đã cho là: 6

Tổng cần tìm là: 28 + 6 = 34

Điền 34

Để xem tiếp các mã đề câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


Xem thêm:

+) Tuyển tập 300 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 2 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021:

+) Tuyển tập 200 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 2 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021:

About admin