Violympic Toán tiếng việt lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 – 2021

Đề thi và đáp án Violympic Toán tiếng việt lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2020 – 2021 (ngày mở vòng 19/ 01/ 2020).



TUYỂN TẬP 500 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 4 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (4 đề thi – Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 200 BÀI TOÁN ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 CẤP HUYỆN NĂM 2020 – 2021 (Có giải chi tiết)

TUYỂN TẬP 24 CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4


Liên hệ tư vấn tài liệu ôn thi:


ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 7 NĂM 2020 – 2021

HƯỚNG DẪN GIẢI


BÀI THI SỐ 1 – THẾ GIỚI CÔN TRÙNG

Câu 1: Thương của phép chia 72000 : 800 là:

a/ 9                       b/ 900                            c/ 90                     d/ 900

Chọn c

Câu 2: Cho 2560 x 75 = 192000. Hỏi 2560 x 50 + 2560 x 25 bằng bao nhiêu?

a/ 64000               b/ 19200               c/ 192000             d/ 128000

Hướng dẫn

2560 x 50 + 2560 x 25 = 2560 x (50 + 25) = 2560 x 75 = 192000

Chọn c

Câu 3: Chọn đáp án thích hợp để điền vào dấu …..

86 x (86 – 38) = 86 x 86 – 86 x …..

a/ 38                     b/ 50                     c/ 86                     d/ 48

Chọn a

Câu 4: Chọn số chia hết cho 2 trong các số sau:

a/ 146                             b/ 637                            c/ 363                             d/ 531

Hướng dẫn: Số chia hết cho 2 có chữ số hàng đơn vị là số chẵn.

Chọn a

Câu 6: Một cửa hàng có 9180 quyển vở. Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được 135 quyển vở. Hỏi cửa hàng bán hết số vở đó trong bao nhiêu ngày?

a/ 63 ngày            b/ 72 ngày            c/ 38 ngày             d/ 68 ngày

Hướng dẫn

Cửa hàng bán hết số vở trong số ngày là: 9180 : 135 = 68 (ngày)

Chọn d

Câu 7: Kho thứ nhất có 298kg vật liệu, kho thứ hai có 356kg vật liệu. Kho thứ ba có khối lượng vật liệu bằng trung bình cộng khối lượng vật liệu trong kho thứ nhất và kho thứ hai. Biết mỗi ki-lô-gam vật liệu sẽ sản xuất được 105 sản phẩm. Hỏi có ba kho sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

a/ 86 200 sản phẩm                 b/ 130 850 sản phẩm

c/ 103 005 sản phẩm               d/ 137 340 sản phẩm

Hướng dẫn

Kho thứ ba chứa số vật liệu là: (298 + 356) : 2 = 327 (kg)

Tổng 3 kho chứa số vật liệu là: 298 + 356 + 327 = 981 (kg) (hoặc 327 x 3 )

Số sản phẩm ba kho sản xuất được là: 105 x 981 = 103 005 (sản phẩm)

Chọn c

Câu 8: Kết quả của phép tính: 125 x 364 là: ….

a/ 40 500              b/ 45 500              c/ 36 520              d/ 48 850

Chọn b

Câu 9: Hai hình chữ nhật có tổng diện tích là 1248cm2. Biết diện tích hình chữ nhật lớn hơn diện tích hình chữ nhật nhỏ là 192cm2. Biết chiều rộng hình chữ nhật lớn hơn là 16cm. Hỏi chiều dài của hình chữ nhật lớn hơn là bao nhiêu?

a/ 45cm                b/ 42cm                c/ 33cm                 d/ 26cm

Hướng dẫn

Diện tích hình chữ nhật lớn là: (1248 + 192) : 2 = 720 (cm2)

Chiều dài của hình chữ nhật lớn là: 720 : 16 = 45 (cm)

Chọn a

Câu 10: Có bao nhiêu số có bốn chữ số khác nhau chia hết cho 2 được lập từ các từ số 0, 3, 2, 9?

a/ 10 số                b/ 12 số                c/ 8 số                   d/ 9 số

Hướng dẫn

Để chia hết cho 2 thì chữ số hàng đơn vị phải chẵn.

  • Nếu chữ số hàng đơn vị = 0 thì:

Chữ số hàng nghìn có 3 cách chọn

Chữ số hàng trăm có 2 cách chọn

Chữ số hàng chục có 1 cách chọn

  • Nếu chữ số hàng đơn vị = 2 thì:

Chữ số hàng nghìn có 2 cách chọn (vì phải khác 0)

Chữ số hàng trăm có 2 cách chọn

Chữ số hàng chục có 1 cách chọn

Số số thỏa mãn đề bài là: 1 x 3 x 2 x 1 + 1 x 2 x 2 x 1 = 10 (số)

Chọn a

Để xem tiếp các mã đề câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


Bài thi số 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM rơi

MÃ 1

Câu 1: Kết quả của phép tính: 9800 : (5 x 10) là ….. 9800 : 10 : 5 = 980 : 5 = 196

Điền 196

Câu 2: Số nào dưới đây không chia hết cho 5?

a/ 560                             b/ 668                            c/ 365                             d/ 855

Hướng dẫn

Số không chia hết cho 5 có tận cùng khác 0 và khác 5.

Chọn b

Câu 3: Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm:

3685 x 62 ….. 3685 x (48 + 18)

Hướng dẫn

3685 x 62 ….. 3685 x (48 + 18)

3685 x 62 …<.. 3685 x 66

Điền: <

Câu 4: Có bao nhiêu số tự nhiên lớn hơn 30 và nhỏ hơn 60 mà chia hết cho cả 2 và 5?

a/ 5 số                  b/ 2 số                  c/ 3 số                   d/ 4 số

Hướng dẫn

Có 2 số tự nhiên thỏa mãn đề bài là: 40; 50

Chọn b

Câu 5: Xe tải chở 368 bao gạo, tàu hỏa chở 689 bao gạo. Mỗi bao gạo nặng 24kg. Tàu hỏa chở nhiều hơn xe tải bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

a/ 8832kg             b/ 8696kg             c/ 16536kg           d/ 7704kg

Hướng dẫn

Tàu hỏa chở nhiều hơn xe tải số bao gạo là: 689 – 368 = 321 (bao)

Tàu hỏa chở nhiều hơn xe tải số ki-lô-gam gạo là: 24 x 321 = 7704 (kg)

Chọn d

Câu 6: Diện tích của một khu vườn hình vuông có cạnh dài 130m là …….m2.

Hướng dẫn

Diện tích khu vườn hình vuông đó là: 130 x 130 = 16900 (m2)

Điền 16900

Câu 7: Tìm x biết: 16560 : x = 368

a/ x = 75               b/ x = 28               c/ x = 45               d/ x = 64

Hướng dẫn

16560 : x = 368

x = 16560 : 368

x = 45

Chọn c

Câu 8: Một đội vận tải chuyển lương thực trong 6 ngày, trung bình mỗi ngày chở được 1268 tấn lương lực. Số lương thực trên được chia đều vào 4 kho. Vậy mỗi kho chứa bao nhiêu tấn lương thực?

Trả lời: Mỗi kho chứa …………….. tấn lương thực.

Hướng dẫn

Tổng số tấn lương thực đội đó vận chuyển là: 1268 x 6 = 7608 (tấn)

Mỗi kho chứa số tấn lương thực là: 7608 : 4 = 1902 (tấn)

Điền: 1902

Câu 9: Tổng của ba số là 3865. Số thứ nhất hơn tổng hai số kia là 175 đơn vị. Nếu thêm vào số thứ hai 57 đơn vị thì số thứ hai sẽ bằng số thứ ba. Số thứ hai là …..

Hướng dẫn

Tổng số thứ hai và số thứ ba là: (3865 – 175) : 2 = 1845

Số thứ hai là: (1845 – 57) : 2 = 894

Điền: 894

Câu 10: Biết ngày 16/8/2019 là thứ sáu Vậy ngày 16/8/2020 là ngày thứ mấy trong tuần?

a/ Chủ nhật          b/ Thứ hai             c/ Thứ ba              d/ Thứ bảy

Hướng dẫn

Năm 2020 là năm nhuận nên tháng 2 năm 2020 có 29 ngày.

Vậy từ ngày 17/8/2019 đến ngày 16/8/2020 có 366 ngày.

Ta có: 366 : 7 = 52 (dư 2)

Dư 1: thứ 7, Dư 2: Chủ Nhật

Vậy 16/8/2020 là Chủ Nhật.

Chọn a

Để xem tiếp các mã đề câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


BÀI THI SỐ 3 – LEO DỐC

Câu 1: Tổng số học sinh của hai lớp 4A và 4B là 52 bạn. Tính số học sinh của lớp 4A biết số học sinh lớp 4A nhiều hơn số học sinh lớp 4B là 4 bạn.

A/30           B/26            C/28            D/24

Hướng dẫn:

Số học sinh lớp 4A là: (52 + 4) : 2 = 28 (học sinh)

Chọn C

Câu 2: Trung bình cộng của hai số bằng 496. Nếu viết thêm chữ số 9 vào bên trái số bé thì ta được số lớn. Tìm số lớn

A/ 964            B/946                   C/64            D/ 46

Hướng dẫn

Tổng hai số là 496 x 2 = 992

Hiệu hai số là: 900

Số lớn là: (992 + 900) : 2 = 946

Chọn B

Câu 3: Những góc lớn hơn góc vuông là:

A/góc tù và góc bẹt                 B/góc vuông và góc bẹt

C/góc bẹt và góc nhọn             D/góc tù và góc vuông

Câu 4: Tìm số x biết rằng x là số tròn chục và 837 > x > 827

Điền 830

Câu 5: Mẹ sinh Long khi mẹ 26 tuổi. Đến năm 2016 tổng số tuổi của Long và mẹ cộng lại là 38 tuổi. Hỏi Long sinh vào năm nào?

Hướng dẫn

Tuổi của Long hiện nay là: (38 – 26) : 2 = 6 (tuổi)

Năm sinh của Long là: 2016 – 6 = 2010

Đáp số: 2010

Câu 6: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 2000kg = ……2……tấn

Câu 7:

Câu 8: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 300 yến = ……3…..tấn

Câu 9: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 8 tạ = …80..yến

Câu 10: Tìm y biết 100 : y – 28 : y = 8 (Với y là một số tự nhiên khác 0)

Trả lời: Giá trị của y là:

A/9             B/6              C/2              D/4

Hướng dẫn

100 : y – 28 : y = 8

(100 – 28) : y = 8

72 : y = 8

y = 72 : 8

y = 9

chọn A

Để xem tiếp các mã đề câu hỏi khác trong đề thi vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) để được tư vấn về tài liệu.


Xem thêm:

+) Tuyển tập 500 bài toán ôn thi Violympic Toán TV lớp 4 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021:

+) Tuyển tập 200 câu ôn thi Violympic Toán Tiếng anh lớp 4 Vòng 8 cấp Quận/ Huyện năm 2020 – 2021:

About admin