Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo 10 ĐỀ có hướng dẫn giải

Đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn luyện thi theo 10 ĐỀ có hướng dẫn giải.


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Bộ đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 cấp Trường – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5 cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 12 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 Vòng 5 cấp Trường năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 5 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024 (THEO 10 ĐỀ ÔN)


Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 Vòng 7 cấp trường năm 2023 - 2024 có hướng dẫn giải

Đề thi Violympic Toán TV lớp 5 Vòng 7 cấp trường năm 2023 - 2024 có hướng dẫn giải theo 10 đề ôn


TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 5 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


…………

BÀI 3: LEO DỐC

…………

Câu 8: Một công ty sản xuất giày mỗi ngày sản xuất được số giày như nhau và tỉ lệ số giày bị lỗi như nhau là 0,4%. Biết số giày bị lỗi trong một tuần là 98 đôi. Hỏi công ty sản xuất được bao nhiêu đôi giày không bị lỗi trong 5 ngày?

Trả lời : … đôi giày.

Hướng dẫn

Đổi: 1 tuần = 7 ngày

Một ngày công ty sản xuất số đôi giày lỗi là: 98 : 7 = 14 (ngày)

1 ngày công ty sản xuất được tổng số đôi giày là: 14 : 0,4% = 3500 (đôi)

5 ngày công ty sản xuất được số đôi giày không lỗi là:

(3500 – 14) × 5 = 17430 (đôi)

Điền 17430

Câu 9: Cho hai số tự nhiên, biết tổng của chúng là 815 và giữa chúng có 15 số chẵn. Số lớn là …

Hướng dẫn

Tổng hai số là 815 là một số lẻ nên trong hai số sẽ có 1 số lẻ và 1 số chẵn.

Giữa 15 số chẵn có 14 khoảng cách 2 đơn vị.

Từ số lẻ đến số chẵn tiếp theo cách nhau 1 đơn vị.

Từ số chẵn đến số chẵn tiếp cách nhau 2 đơn vị.

Hiệu là: 1 + 2 × 14 + 2 = 31

Số lớn là: (815 + 31) : 2 = 423

Điền 423

………….

Để xem tiếp Tuyển tập 10 Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Đề ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 5 – Đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập 12 chủ điểm ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Trường năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).

About admin