Vở bài tập Toán lớp 2 theo Tuần sách Cánh Diều Tập 1 và Tập 2

Vở bài tập Toán lớp 2 theo Tuần sách Cánh Diều Tập 1 và Tập 2

VỞ BÀI TẬP BỔ TRỢ HÀNG NGÀY – TUẦN

MÔN TOÁN LỚP 2 – SÁCH CÁNH DIỀU

NĂM HỌC: 2021 – 2022

Mi thông tin cn h tr tư vn chương trình và tài liu hc hc tp vui lòng liên h:


PHỤ LỤC


Tuần

Tiết

Tên chủ đề/bài

Trang

 
 

HỌC KÌ I

 

 

CĐ 1: Phép cộng, phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

1

 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 2T

 

 

 

 

 

Tuần 1

1

Ôn tập các số đến 100 (tiết 1)

   

2

Ôn tập các số đến 100 (tiết 2)

   

3

Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 1)

   

4

Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 2)

   

5

Tia số. Số liền trước – Số liền sau (tiết 1)

   
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 1

   

 

 

 

Tuần 2

1

Tia số. Số liền trước – Số liền sau (tiết 2)

   

2

Đề-xi-mét (tiết 1)

   

3

Đề-xi-mét (tiết 2)

   

4

Số hạng – Tổng

   

5

Số bị trừ – Số trừ – Hiệu

   
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 2

   

 

 

Tuần 3

1

Luyện tập chung

   

2

Luyện tập phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 20

   

3

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20

   

4

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)

   

5

Luyện tập

   
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 3

   

 

 

 

Tuần 4

1

Luyện tập

   

2

Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiết 1)

   

3

Bảng cộng (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiết 2)

   

4

Luyện tập (tiết 1)

   

5

Luyện tập (tiết 2)

   
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 4

   

 

 

Tuần 5

1

Luyện tập chung

   

2

Luyện tập phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 20

   

3

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20

 

4

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiếp theo)

 

5

Luyện tập

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 5

 

 

 

Tuần 6

1

Luyện tập

   

2

Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiết 1)

   

3

Bảng trừ (có nhớ) trong phạm vi 20 (tiết 2)

 

4

Luyện tập (tiết 1)

 

5

Luyện tập (tiết 2)

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 6

 

 

 

Tuần 7

1

Luyện tập chung (tiết 1)

   

2

Luyện tập chung (tiết 2)

   

3

Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiết 1)

 

4

Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiết 2)

 

5

Luyện tập

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 7

 

 

 

Tuần 8

1

Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) (tiết 1)

   

2

Bài toán liên quan đến phép cộng, phép trừ (tiếp theo) (tiết 2)

   

3

Luyện tập

 

4

Luyện tập chung (tiết 1)

 

5

Luyện tập chung (tiết 2)

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 8

 

 

 

Tuần 9

1

Em ôn lại những gì đã học (tiết 1)

   

2

Em ôn lại những gì đã học (tiết 2)

   

3

Em vui học toán (tiết 1)

 

4

Em vui học toán (tiết 2)

 

5

Ôn tập, kiểm tra đánh giá

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 9

 

 

 

Tuần 10

1

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 1)

   

2

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 2)

   

3

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) (tiết 1)

 

4

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) (tiết 2)

 

5

Luyện tập (tiết 1)

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 10

 

 

 

Tuần 11

1

 Luyện tập (tiết 2)

   

2

Luyện tập (tiếp theo)  (tiết 1)

   

3

Luyện tập (tiếp theo)  (tiết 2)

 

4

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 1)

 

5

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiết 2)

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 11

 

 

 

Tuần 12

1

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) (tiết 1)

   

2

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 100 (tiếp theo) (tiết 2)

   

3

Luyện tập (tiết 1)

 

4

Luyện tập (tiết 2)

 

5

Luyện tập (tiếp theo) (tiết 1)

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 12

 

 

 

Tuần 13

1

Luyện tập (tiếp theo) (tiết 2)

   

2

Luyện tập chung (tiết 1)

   

3

Luyện tập chung (tiết 2)

 

4

Ki-lô-gam (tiết 1)

 

5

Ki-lô-gam (tiết 2)

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 13

 

 

 

Tuần 14

1

Lít (tiết 1)

   

2

Lít (tiết 2)

   

3

Luyện tập chung (tiết 1)

 

4

Luyện tập chung (tiết 2)

 

5

Hình tứ giác

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 14

 

 

 

Tuần 15

1

Điểm – Đoạn thẳng

   

2

Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc (tiết 1)

 

 

3

Đường thẳng – Đường cong – Đường gấp khúc (TIẾT 2)

 

4

Độ dài đoạn thẳng – Độ dài đường gấp khúc (tiết 1)

 

5

Độ dài đoạn thẳng – Độ dài đường gấp khúc (tiết 2)

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 15

 

 

 

Tuần 16

1

Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng (tiết 1)

   

2

Thực hành lắp ghép, xếp hình phẳng (tiết 2)

   

3

Luyện tập chung (tiết 1)

 

4

Luyện tập chung (tiết 2)

 

5

Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 (tiết 1)

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 16

 

 

 

Tuần 17

1

Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 20 (tiết 2)

   

2

Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 (tiết 1)

   

3

Ôn tập về phép cộng, phép trừ trong phạm vi 100 (tiết 2)

 

4

Ôn tập về hình học và đo lường (tiết 1)

 

5

Ôn tập về hình học và đo lường (tiết 2)

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 17

 

 

 

Tuần 18

1

Ôn tập (tiết 1)

   

2

Ôn tập (tiết 2)

   

3

Em vui học toán (tiết 1)

 

4

Em vui học toán (tiết 2)

 

5

Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối HKI

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 18

136

 

Chủ Đ 3: PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA

 

 

 

Tuần 19

1

Làm quen với phép nhân – Dấu nhân

1

 

2

Phép nhân (tiết 1)

   

3

Phép nhân (tiết 2)

 

4

Thừa số – Tích

 

5

Bảng nhân 2 (tiết 1)

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 19

 

B

Bài tập bổ trợ: Bảng nhân 3

 
 

Bài tập bổ trợ: Bảng nhân 4

 

 

 

Tuần 20

1

Bảng nhân 2 (tiết 2)

   

2

Bảng nhân 5 (tiết 1)

   

3

Bảng nhân 5 (tiết 2)

 

4

Làm quen với phép chia – Dấu chia

 

5

Phép chia

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 20

 

 

 

Tuần 21

1

Phép chia (tiếp theo) (tiết 1)

   

2

Phép chia (tiếp theo) (tiết 2)

   

3

Bảng chia 2 (tiết 1)

 

4

Bảng chia 2 (tiết 2)

 

5

Bảng chia 5 (tiết 1)

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 21

 

 

 

Tuần 22

1

Bảng chia 5 (tiết 2)

   

2

Số bị chia – Số chia – Thương

   

3

Luyện tập

 

4

Luyện tập chung (tiết 1)

 

5

Luyện tập chung (tiết 2)

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 22

 

 

Tuần 23

1

Khối trụ – Khối cầu

   

2

Thực hành lắp ghép, xếp hình khối (tiết 1)

   

3

Thực hành lắp ghép, xếp hình khối (tiết 2)

 

4

Ngày – Giờ (tiết 1)

 

5

Ngày – Giờ (tiết 2)

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 23

 

 

 

Tuần 24

1

Giờ – Phút (tiết 1)

   

2

Giờ – Phút (tiết 2)

   

3

Ngày – Tháng (tiết 1)

 

4

Ngày – Tháng (Tiết 2)

 

5

Luyện tập chung (tiết 1)

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 24

 

 

 

Tuần 25

1

Luyện tập chung (tiết 2)

   

2

Em ôn lại những gì đã học (tiết 1)

   

3

Em ôn lại những gì đã học (tiết 2)

 

4

Em vui học toán (tiết 1)

 

5

Em vui học toán (tiết 2)

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 25

 
 

CĐ 4: CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000.

PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 1000

 

 

 

Tuần 26

1

Các số trong phạm vi 1000 (tiết 1)

   

2

Các số trong phạm vi 1000 (Tiết 2)

   

3

Các số trong phạm vi 1000 (tiết 3)

 

4

Các số có ba chữ số

 

5

Các số có ba chữ số (tiếp theo)

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 26

 

 

 

Tuần 27

1

So sánh các số có ba chữ số (tiết 1)

   

2

So sánh các số có ba chữ số (tiết 2)

   

3

Luyện tập (Tiết 1)

 

4

Luyện tập (tiết 2)

 

5

Luyện tập chung (tiết 1)

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 27

 

 

 

Tuần 28

1

Luyện tập chung (tiết 2)

   

2

Ôn tập, kiểm tra đánh giá giữa HKII

   

3

Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 1)

 

4

Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 2)

 

5

Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 1)

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 28

 

 

 

Tuần 29

1

Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 2)

   

2

Luyện tập (Tiết 1)

   

3

Luyện tập (tiết 2)

 

4

Mét (tiết 1)

 

5

Mét (tiết 2)

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 29

 

 

 

Tuần 30

1

Ki-lô-mét (tiết 1)

   

2

Ki-lô-mét (tiết 2)

   

3

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 1)

 

4

Phép cộng (có nhớ) trong phạm vi 1000 (tiết 2)

 

5

Luyện tập

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 30

 

 

 

Tuần 31

1

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000

   

2

Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000

   

3

Luyện tập

 

4

Luyện tập chung (tiết 1)

 

5

Luyện tập chung (tiết 2)

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 31

 

 

 

Tuần 32

1

Luyện tập chung (tiết 3)

   

2

Thu thập – Kiểm đếm (tiết 1)

   

3

Thu thập – Kiểm đếm (tiết 2)

 

4

Biểu đồ tranh (tiết 1)

 

5

Biểu đồ tranh (tiết 2)

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 32

 

 

 

Tuần 33

1

Chắc chắn – Có thể – Không thể

   

2

Em ôn lại những gì đã học (tiết 1)

   

3

Em ôn lại những gì đã học (tiết 2)

 

4

Em vui học toán (tiết 1)

 

5

Em vui học toán (tiết 2)

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 33

 

 

 

Tuần 34

1

Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (tiết 1)

   

2

Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (tiết 2)

   

3

Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) (tiết 1)

 

4

Ôn tập về số và phép tính trong phạm vi 1000 (tiếp theo) (tiết 2)

 

5

Ôn tập về hình học và đo lường

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 34

 

 

 

Tuần 35

1

Ôn tập về hình học và đo lường

   

2

Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất

   

3

Ôn tập chung (tiết 1)

 

4

Ôn tập chung (tiết 2)

 

5

Ôn tập, kiểm tra đánh giá cuối HKII

 
 

BÀI TẬP CUỐI TUẦN 35

136


MẪU BÀI TẬP TOÁN LỚP 2 SÁCH CÁNH DIỀU THEO TIẾT VÀ THEO TUẦN CẢ NĂM HỌC (TẬP 1 VÀ TẬP 2)Để xem tiếp các bài tập bổ trợ Toán lớp 2 sách Cánh Diều Tập 1 và Tập 2 vui lòng liên hệ trực tiếp tới cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Vở bài tập Toán 2 Tập 1 và Tập 2 Sách Cánh Diều

Vở bài tập Toán 2 Tập 2 Sách Cánh Diều

Vở bài tập Toán 2 Tập 2 Sách Cánh Diều

Vở bài tập Toán 2 Tập 2 Sách Cánh Diều


About admin