Đấu trường Vioedu lớp 4 – Nhân với số có tận cùng là chữ số 0

Đấu trường Vioedu lớp 4 – Nhân với số có tận cùng là chữ số 0.


Đăng ký tài liệu ôn thi Đấu trường toán học Vioedu lớp 4 mới nhất vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).


Xem thêm bộ ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 4 cấp Trường tại đây:

Đề ôn thi VIOEDU lớp 4 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm


Xem thêm bộ ôn thi Đấu trường Vioedu lớp 4 cấp Quận/ Huyện tại đây:

Đề thi VIOEDU lớp 4 cấp Huyện năm 2023 – 2024 ôn thi theo chủ điểm


Đấu trường Vioedu lớp 4 – Nhân với số có tận cùng là chữ số 0


Câu 9:  Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ trống.

Cho A =120 × 35

Kết quả của A là: …………….

Câu 10:  Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ trống.

Cho A = 45 × 100

Kết quả của A là: ……………..

Câu 11: Bạn hãy chọn đáp án thích hợp để điền vào chỗ trống.

Bạn Hoài đổi 20 phút ra 1200 giây bằng cách tính: 60 × 20 = 1200.

Bạn Hoài đổi:                 a/ Đúng                          b/ Sai

Câu 12: Bạn hãy chọn đáp án đúng:

Cho phép tính: 321 × 300.

Bạn Hòa nói: “Kết quả của phép tính bằng 62100.”

Bạn Hảo nói: “Kết quả của phép tính bằng 96300.”

Hỏi bạn nào nói đúng:

a/ Bạn Hảo                      b/ Bạn Hòa

Câu 13: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ trống.

Cho phép tính: 125 × 60.

Số liền trước của kết quả phép tính trên là: …………

Câu 14: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ trống.

Cho phép tính: 36 × 20.

Số liền sau của kết quả phép tính trên là: …….

Câu 15: Bạn hãy chọn đáp án đúng:

Tích của 225 và 20 là: …….

a/ 4500                 b/ 5000                 c/ 4000

Câu 16: Bạn hãy chọn đáp án đúng:

Giá trị của biểu thức A = 1501 × (3 + 17) là:

a/ 3002                 b/ 3020                 c/ 30 020              d/ 30 200

Câu 17: Bạn hãy chọn đáp án đúng:

Một cửa hàng có 16 kiện hàng. Mỗi kiện hàng có 30 gói hàng. Hỏi trong 16 kiện hàng này có tất cả bao nhiêu gói hàng?

a/ 380 gói hàng               b/ 480 gói hàng              d/ 580 gói hàng

………………

Câu 42: Bạn Tùng nói: “Tích của 6 và 31 204 bằng 187 224:.

Hỏi bạn Tùng nói đúng hay sai?

a/ Sai                              b/ Đúng

Câu 43: Cho A = 8 × 1381. Khi đó A – 300 = ………… ………….

Câu 44: Cho hai biểu thức sau:

A = 361 × 40                           B = 415 × 60

Khi đó: A + B = …………………

Câu 45: Điền số thích hợp vào chỗ trống: 256 × 25 × 4 = ……………….

Câu 46: Có 35 bao gạo, mỗi bao nặng 4kg. Hỏi 35 bao gạo nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời: ………………kg.

Câu 47: Cho A = 7 × 2631. Khi đó: A – 200 = …………………..

Câu 48: Một cửa hàng bán trứng có 40 giá để trứng, mỗi giá trứng có 35 quả. Cửa hàng đã bán hết 10 giá trứng. Hỏi cửa hàng đó còn lại bao nhiêu quả trứng?

Trả lời: ………………. quả trứng.

Câu 49: Cho hai thừa số, biết rằng nếu giữa nguyên thừa số thứ nhất và gấp thừa số thứ hai lên 4 lần thì được tích mới là 8400. Tích của hai thừa số đó là: …………

…………..

Để xem tiếp các câu hỏi khác trong tài liệu ôn thi Đấu trường toán học lớp 4 cấp Trường – Huyện – Tỉnh và hướng dẫn giải vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang Toán IQ theo số máy: 0948.228.325 (Zalo).

About admin