Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo 6 đề trọng điểm (300 điểm)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo 6 ĐỀ trọng điểm (300 Điểm có hướng dẫn giải).


Đăng ký nhận bộ tài liệu Tuyển tập 10 đề ôn thi Violympic Toán lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Bộ ôn 6 đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm nay – Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5: cấp Trường – Huyện – Tỉnh năm 2023 – 2024 // Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên Tiếng Việt lớp 5 cấp  Huyện – Tỉnh năm nay vui lòng liên hệ cho cô Trang: 0948.228.325 (Zalo).


ÔN LUYỆN 6 ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 VÒNG 7 NĂM 2023 – 2024 (CẤP TRƯỜNG)TUYỂN TẬP 7 ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 5 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


Đề ôn thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 - 2024

Đề thi Violympic Toán tiếng anh lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 - 2024 theo 6 đề ôn tập


TÀI LIỆU ÔN LUYỆN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 5 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024


BÀI 3: LEO DỐC

Câu 1: Eddy writes the fractions has both numerator and denominator are 2-digit odd numbers. What is the least fraction he can write?

Eddy viết được phân số có tử số và mẫu số đều là số lẻ có 2 chữ số. Phân số bé nhất anh ấy có thể viết là gì?

Answer : …   (Write your answer as a fraction in the form a/b)

Hướng dẫn

Phân số bé nhất khi tử số bé nhất và mẫu số lớn nhất có thể.

Số lẻ bé nhé nhất có thể là 11, số lẻ lớn nhất có thể là 99.

Vậy phân số cần tìm là: 11/99

Điền 11/99

Câu 2: What is  written as a decimal? Viết phân số 5/8 dưới dạng số thập phân.

a/ 6.25                  b/ 2.5                    c/ 0.25                  d/ 0.625

Câu 3: Find the standard decimal form of 3 × 0.1 + 7 × 0.001

Tìm dạng chuẩn của số thập phân 3 × 0.1 + 7 × 0.001

a/ 730                             b/ 0.307                c/ 0.37                  d/ 3.7

Câu 4: Eddy writes the fractions has both numerator and denominator are 2-digit  even numbers. What is the greatest fraction he can write?

Eddy viết được phân số có tử số và mẫu số đều là số chẵn có 2 chữ số. Phân số lớn nhất anh ấy có thể viết là gì?

Answer : …   (Write your answer as a fraction in the form a/b)

Hướng dẫn

Phân số lớn nhất khi tử số lớn nhất và mẫu số bé nhất có thể.

Số chẵn bé nhé nhất có thể là 10, số chẵn lớn nhất có thể là 98.

Vậy phân số cần tìm là: 98/10

Điền 98/10

………….

Để xem tiếp Tuyển tập 6 Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 và Tuyển tập 10 Đề ôn thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm nay – Đề ôn thi Đấu trường toán học VIOEDU lớp 5 cấp Trường năm 2023 – 2024 // Tuyển tập Bộ đề ôn thi Trạng nguyên TV lớp 5 cấp Huyện – Tỉnh năm 2023-2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


XEM THÊM TUYỂN TẬP 10 ĐỀ LUYỆN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 5 NĂM 2023 – 2024:


Violympic Toán Tiếng Việt lớp 5 Vòng 7 cấp Trường năm 2023 – 2024 ôn thi theo 10 ĐỀ có hướng dẫn giải

About admin