Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 2 năm 2023 – 2024 (300 ĐIỂM Có hướng dẫn giải)

Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 2 năm 2023 – 2024 mở ngày 20/ 09/2023 (ĐẠT 300 ĐIỂM có hướng dẫn giải).


Liên hệ tư vấn đặt mua tài liệu Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 – 2024 vui lòng liên hệ trực tiếp cho cô Trang theo:

  • Tel – Zalo: 0948.228.325 (Cô Trang)
  • Email: HoctoancoTrang@gmail.com
  • Website: www.ToanIQ.com

Nội dung đề thi Vòng 2 Toán Tiếng Anh 4 gồm 3 bài thi:


  • BÀI 1: SẮP XẾP
  • BÀI 2: ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
  • BÀI 3: LEO DỐC

NỘI DUNG MẪU ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TA LỚP 4 VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 2 năm 2023 - 2024

Đề thi Violympic Toán TA lớp 4 Vòng 2 năm 2023 - 2024 có đáp án

Hướng dẫn giải Đề thi Violympic Toán Tiếng Anh lớp 4 Vòng 2 năm 2023 - 2024PHẦN ĐÁP ÁN ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024 (Ra ngày 20/9/2023)


BÀI 1: SẮP XẾP


BÀI 2 – ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI


Câu 1:  The underlined digit is in which place?

Số được gạch chân ở vị trí nào?

76 845

a/ Thousands        b/ Tens                  c/ Ten thousands d/ Hundreds

hàng nghìn            hàng chục             hàng chục nghìn hàng trăm

………..

Câu 3: What number does the Roman Numeral VIII represent?

Số La Mã VIII đại diện cho số nào?

a/ 8                       b/ 13                     c/ 3                       d/ 6

Câu 4: What is the place value of the underlined digit in the number 8756?

Giá trị của số được gạch chân trong số 8756 là gì?

a/ 6                       b/ 60                     c/ 600                             d/ 6000

Câu 5: How many minutes will the minute hand take to move from 4 to 10?

Có bao nhiêu phút khi kim phút di chuyển từ số 4 đến số 10?

a/ 40                      b/ 30                    c/ 60                     d/ 6

Hướng dẫn

Khi kim phút đi từ số 4 đến số 10 thì đồng hồ chạy được số phút là:

5 × (10 – 4) = 30 (phút)

……………

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Toán Tiếng anh 4 Vòng 2 và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


BÀI 3: LEO DỐC


Câu 1:  What is the digit in the tens place of the number 8965?

Chữ số hàng chục của số 8965 là gì?

a/ 0                       b/ 9                       c/ 6                       d/ 8

Câu 2: Fill number in the blank: Điền vào chỗ trống:

The square has …….. sides      Hình vuông có …..cạnh

Điền 4

Câu 3: A monkey eats 100 bananas in 4 weeks. It eats the same number of bananas every week. How many bananas does the monkey eat in one week?

Một con khỉ ăn 100 quả chuối trong 4 tuần. Nó ăn số chuối giống nhau mỗi tuần. Hỏi con khỉ ăn bao nhiêu quả chuối trong 1 tuần?

Answer: ……….bananas

Hướng dẫn

Số quả chuối con khỉ ăn trong 1 tuần là: 100 : 4 = 25 (quả)

Điền 25

Câu 4: Fill (>; <; =) in the blank. Điền (>; =; <) vào chỗ trống:

XI …. IX

11 > 9

Điền >

Câu 5: Find x such that: Tìm x biết rằng: x – 2589 = 1723

Answer: x = …..1723 + 2589 = 4312

Điền 4312

Câu 6: What is the greatest number with 4 different digits and smaller than 9000?

Số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà nhỏ hơn 9000 là gì?

Answer: …………

Điền 8976

……………….

Để xem tiếp phần Đề thi – Đáp án Violympic Toán Tiếng anh 4 Vòng 2 và tư vấn đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang theo: 0948.228.325 (Zalo).


XEM THÊM ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 2 NĂM 2023 – 2024:

Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 2 năm 2023 – 2024 (300 ĐIỂM Có hướng dẫn)

About admin