Tuyển chọn một số bài toán hay trong đề thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 1 năm 2022 – 2023

Cô Cúc tổng hợp tuyển chọn một số bài toán hay trong đề thi Violympic Toán tiếng Việt lớp 1 năm 2022 – 2023 giúp các em học sinh lớp 1 ôn tập tốt trong kì thi Violympic Toán lớp 1 năm 2023 – 2024.


Câu 1. Kết quả của phép tính: 2 + 3 + 2 + 1= …………

Câu 2. Kết quả của phép tính: 3 + 3 + 1 + 1= …………

Câu 3. Kết quả của phép tính: 8 – 4 – 2= ……..

Câu 4. Kết quả của phép tính:  9 – 6 – 2 – 1 = ……….

Câu 5. Số thích hợp điền vào chỗ chấm: 8 – 5 – 2 = ……….

Câu 6. Số nào bé nhất?

a. 1                b. 0                       c. 6                       d. 7

Câu 7. Số nào bé nhất?

a. 1                 b. 4                       c. 6                       d. 7

Câu 8. Số nào lớn nhất?

a. 3                  b. 5                       c. 7                       d. 9

Câu 9. Số nào lớn nhất?

a. 6                  b. 8                       c. 10                     d. 7

Câu 10. Số nào lớn hơn 5?

a. 2                  b. 4             c. 5              d. 7

Câu 11. Số nào lớn hơn 7?

a. 1                  b. 4             c. 6              d. 9

Câu 12. Chọn đáp án thích hợp: 8 < …………..

a. 6                  b. 7                       c. 8                       d. 10

Câu 13. Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng 9?

a. 5 + 4             b. 2 + 6                 c. 7 + 1                 d. 1 + 9

Câu 14. Phép tính nào dưới đây có kết quả lớn hơn 9?

a. 1+ 8                 b. 4 + 6                 c. 3 + 6                 d.  4+ 5

Câu 15. Chọn phép tính đúng?

a. 2 + 6 = 9          b. 2 + 5 = 8          c. 4 + 4 = 7           d. 3 + 7 = 10

Câu 16. Một cửa hàng có 9 cái máy vi tính. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 2 cái máy vi tính. Ngày thứ hai cửa hàng bán được 4 cái máy vi tính. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cái máy vi tính?

a. 5 cái              b. 4 cái                  c. 3 cái                  d. 7 cái

Câu 17. Ban đầu Nhung có 10 cái bánh, Nhung cho Nam 5 cái bánh. Sau đó, Nhung được mẹ cho thêm 4 cái bánh. Hỏi sau khi được mẹ cho thêm, Nhung có bao nhiêu cái bánh?

Trả lời: …………..cái bánh.

Câu 18. Bạn Minh có 6 cái kẹo, bạn Minh được mẹ cho thêm 3 cái kẹo. Hỏi sau khi được mẹ cho thêm, bạn Minh có tất cả bao nhiêu cái kẹo?

Trả lời: ……….cái kẹo.

Câu 19. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 4 cái mũ. Ngày thứ hai cửa hàng bán được 5 cái mũ. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu cái mũ?

Trả lời: …………..cái mũ.

Câu 19. Ngày thứ nhất cửa hàng bán được 3 cái mũ. Ngày thứ hai cửa hàng bán được 5 cái mũ. Hỏi cả hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu cái mũ?

Trả lời: …………..cái mũ.

Câu 20. Trong hồ có 10 con vịt, lần đầu có 3 con vịt lên bờ, lần thứ hai 4 con vịt lên bờ. Hỏi trong hồ còn lại bao nhiêu con vịt?

a. 3 con               b. 5 con                c. 6 con                 d. 7 con

Câu 21. Bạn Quân có 8 cái bánh, bạn Quân cho bạn Dũng 4 cái bánh. Hỏi bạn Quân còn lại bao nhiêu cái bánh?

Trả lời: ……………cái bánh.

Câu 22. Trong buổi sáng cả hai anh em trồng được 9 cái cây, anh trồng được 6 cái cây. Hỏi em trồng được bao nhiêu cái cây?

a. 2 cái cây            b. 3 cái cây            c. 4 cái cây            d. 5 cái cây

Câu 23. Trong hồ có 10 con vịt, lần đầu có 3 con vịt lên bờ, lần thứ hai có 4 con vịt lên bờ. Hỏi trong hồ còn lại bao nhiêu con vịt?

a. 3 con vịt           b. 5 con vịt           c. 6 con vịt            d. 7 con vịt


Mọi thông tin cần hỗ trợ tư vấn học tập và ôn luyện thi Violympic Toán 1 vui lòng liên hệ Cô Cúc: 0936.128.126 (Zalo) – 0948.228.325 (Zalo – Cô Trang).


XEM TIẾP ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 1 NĂM 2023 – 2024 CẬP NHẬT THEO TỪNG VÒNG TẠI ĐÂY:


Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 1 năm 2023 – 2024

Đề thi Violympic Toán lớp 1 Vòng 2 năm 2023 – 2024

About admin