Bài tập tính nhanh trong Toán lớp 3

BÀI TẬP TÍNH NHANH

TOÁN LỚP 3


Xem thêm tuyển tập 18 chuyên đề bồi dưỡng HSG Toán lớp 3 tại đây: 
https://www.youtube.com/watch?v=SN1GDKBTiLEA) Dạng 1: Tính nhanh (Rút thừa số chung):

 1. 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2
 2. 24 x 5 + 24 x 4 + 24
 3. 217 x 45 + 50 x 217 + 207 x 5
 4. 456 x 36 + 456 x 61 + 4 x 456 + 456
 5. (16 x 6+ 16 x 3 + 16) – (12 x 65 + 12 x 3 + 2 x 12)
 6. (16 x 6+ 16 x 3 + 16) – 12 x 65 – 12 x 3 – 2 x 12
 7. 213 x 37 + 213 x 39 + 23 x 213 + 213
 8. 9 + 9 x 3 + 18 : 2 x 6
 9. 2007 x 16 – 2007 x 14 – 2007 x 2 + 2007
 10. 3 x 9 + 18 x 2 + 2 x 9 + 9
 11. (145 x 99 + 145) – (143 x 101 – 143)
 12. 2006 x ( 43 x 10 – 2 x 43 x 5) + 100
 13. 64 x 4 + 18 x 4 + 9 x 8
 14. 44 x 5 + 18 x 10 + 20 x 5
 15. 3 x 4 + 4 x 6 + 9 x 2 + 18
 16. 2 x 5 + 5 x 7 + 9 x 3
 17. 15 : 5 + 27 : 5 + 8 : 5
 18. 99 : 5 – 26 : 5 – 14 : 5

B) Dạng 2: Tính nhanh (Một vế bằng không)

 1. (18 – 9 x 2) x (2 + 4 + 6 + 8 + 10)
 2. (7 x 8 – 56 ) : (2 + 4 + 6 + 8 + 112 )
 3. (2 + 125 + 6 + 145 + 112) x (42 – 6 x 7)
 4. (12 x 6 – 12 x 4 – 12 x 2) x ( 347 + 125)
 5. (a x 7 + a x 8 – a x 15) : (1 + 2 + 3 + …….. + 10)
 6. 58 – 58 x (6 + 54 – 60)
 7. 32 + 63 x a x ( a x 1 – a : 1) + 32 x 8 + 32
 8. (1 + 2 + 3 + 4 + …. + 9) x (21 x 5 – 21 – 4 x21)
 9. (9 x 7 + 8 x 9 – 15 x 9) : (1 + 3 + 5 + 7 + ……..+ 17 + 19)
 10. (2 + 4 + 6 + 8 + … + 20) x (56 x 3 – 72 : 9 x 21)

C) Dạng 3: Tính nhanh (Vận dụng tính chất của các phép tính)

 1. 5 x 20 x 4 x 2
 2. 94 + 87 + 81 – 71 – 77 – 84

D) Dạng 4: Tính nhanh (Tổng dãy số)

 1. 7 + 7 + 7 + 7 + ……… + 7 – 777 (Có 111 số 7)
 2. 2 – 4 + 6 – 8 + 10 – 12 + 14 – 16 + 18 – 20 + 22
 3. 10 + 12 + 14 + 16 + ……… + 80
 4. 60 – 61 + 50 – 51 + 40 – 41 + 30 – 31 + 20 – 21 + 10 – 11 + 70
 5. 1999 – 2000 + 2999 – 3000 + 3999 – 4000 + 4999 – 5000 + 5999 – 1000

Xem thêm một số video về chương trình Toán quốc tế:


TUYỂN TẬP 14 CHUYÊN ĐỀ ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ KHỐI 2,3:

Ôn thi toán quốc tế lớp 2 và lớp 3 qua 14 chuyên đề


TUYỂN TẬP CÁC BÀI TOÁN ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ TIMO KHỐI 3:

ĐỀ ÔN THI OLYMPIC TOÁN HỌC QUỐC TẾ TIMO KHỐI 3

About admin