Đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 – 2023 theo 12 chủ đề

Bộ đề ôn thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 7 cấp Trường năm 2022 – 2023 theo 12 chủ đề có hướng dẫn giải.

Mọi thông tin cần hỗ trợ ôn thi Violympic Toán TV lớp 4 vui lòng liên hệ theo:


XEM THÊM TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024:


XEM THÊM TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG ANH LỚP 4 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM 2023 – 2024:


TUYỂN TẬP 12 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TIẾNG VIỆT LỚP 4 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)


DANH MỤC CÁC CHỦ ĐỀ


 • CHỦ ĐỀ 1 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, SO SÁNH.
 • CHỦ ĐỀ 2 – TRUNG BÌNH CỘNG
 • CHỦ ĐỀ 3 – TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ HIỆU
 • CHỦ ĐỀ 4 – TÌM X
 • CHỦ ĐỀ 5 – SỐ TỰ NHIÊN, CẤU TẠO SỐ, DÃY SỐ, DÃY CHỮ THEO QUY LUẬT.
 • CHỦ ĐỀ 6 – Ý NGHĨA CỦA CÁC PHÉP TÍNH, DẠNG TOÁN RÚT VỀ ĐƠN VỊ
 • CHỦ ĐỀ 7 – PHÉP CHIA CÓ DƯ
 • CHỦ ĐỀ 8 – HÌNH HỌC
 • CHỦ ĐỀ 9 – DẠNG VIẾT NHẦM KHI TÍNH
 • CHỦ ĐỀ 10 – TÌM THÀNH PHẦN CHƯA BIẾT, TÌM TÍCH, TỔNG, HIỆU, THƯƠNG MỚI
 • CHỦ ĐỀ 11 – DẤU HIỆU CHIA HẾT
 • CHỦ ĐỀ 12 – ĐẠI LƯỢNG, THỜI GIAN

TUYỂN TẬP 12 CHỦ ĐỀ ÔN THI VIOLYMPIC TOÁN TV LỚP 4 VÒNG 7 CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2022 – 2023 (Có hướng dẫn giải)CHỦ ĐỀ 1 – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC, SO SÁNH.


MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN NHỚ:


1/ a × b + a × c = a × (b + c)

          Ví dụ: 45 × 15 + 45 × 85 = 45 × (15 + 85) = 45 × 100 = 4500

2/ a × b – a × c = a × (b – c)

          Ví dụ: 76 × 58 – 76 × 48 = 76 × (58 – 48) = 76 × 10 = 760

3/ a × b = b × a

          Ví dụ: 256 × 345 = 345 × 256

4/ a × b × c = (a × c) × b = a × (b × c)

          Ví dụ: 5 × 86 × 2 = (5 × 2) × 86 = 10 × 86 = 860

5/ a × b : c = a × (b : c) = (a : c) × b

          Ví dụ: 25 × 8 : 2 = 25 × (8 : 2) = 25 × 4 = 100

6/ a : b + c : b = (a + b) : b

Ví dụ: 45 : 16 + 19 : 16 = (45 + 19) : 16 = 64 : 16 = 4

7/ a : b – c : b = (a – c) : b

          Ví dụ: 76 : 15 – 16 : 15 = (76 – 16) : 15 = 4

8/ a : b : c = a : (b × c)

          Ví dụ: 560 : 2 : 5 = 560 : (2 × 5) = 560 : 10 = 56


BÀI TẬP TỰ LUYỆN


Câu 1: TÌM CẶP BẰNG NHAU

 43 Số lớn nhất có hai chữ số 1026 : 54 3891 – 4980 : 30
1000 : 20 Số lớn nhất có 1 chữ số 50 3000 : 30
608 : 32 684 : 12 + 132 : 11 1590 : 10 4500 : 500 = 9
150 + 9 Số bé nhất có 3 chữ số 32 2121 : 21 – 1440 : 45
672 : 21 5960 : 40 × 25 3762 : 38 774 : 18

Hướng dẫn

774 : 18 = 43 Số lớn nhất có hai chữ số = 99 = 3762 : 38
1000 : 20 = 50 4500 : 500 = 9 = Số lớn nhất có 1 chữ số
608 : 32 = 19 = 1026 : 54 684 : 12 + 132 : 11 = 69 = 2121 : 21 – 1440 : 45
150 + 9 = 1590 : 10 Số bé nhất có 3 chữ số = 3000 : 30
672 : 21 = 32 5960 : 40 × 25 = 3725 = 3891 – 4980 : 30

….

Câu 5: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần

1606 – 56 × 21 = 430 < 2 × 13 × 50 = 1300 < 31 × 16 + 69 × 16 = 1600 <

1068 + 999 = 2067 < 60 × 50 = 3000 < 9073 – 5963 = 3110 < 121 × 34 – 21 × 34 = 3400 < 120 × 30 = 3600 < 2573 × 2 + 9 × 35 = 5461 < 24 × 13 + 7453 = 7765


Câu 6: Tính giá trị của biểu thức a × 4 + b × 4 + c × 4, với a + b + c = 2022

Trả lời: Với a + b + c = 2022, giá trị của biểu thức a × 4 + b × 4 + c × 4 là ……….

Hướng dẫn

Với a + b + c = 2022, giá trị của biểu thức a × 4 + b × 4 + c × 4 là:

a × 4 + b × 4 + c × 4 = 4 × (a + b + c) = 4 × 2022 = 8088

Điền 8088


Câu 7: Kết quả của phép tính 1432 : 2 + (2345 – 25) : 2 là:

a/ 1768                 b/ 1867                 c/ 1876                  d/ 1786

Hướng dẫn

1432 : 2 + (2345 – 25) : 2 = 716 + 2320 : 2 = 716 + 1160 = 1876


Câu 8: Điền dấu (>; <; =) thích hợp vào chỗ chấm:

3685 × 62 ….. 3685 × (48 + 18)

Hướng dẫn

3685 × 62 ….. 3685 × (48 + 18)

3685 × 62 …<.. 3685 × 66

Điền: <


Câu 9: Một phép chia có số bị chia là số liền sau của 3536 và số chia là số liền trước của 28 thì có thương là:

a/ 27                     b/ 132                            c/ 130                             d/ 131

Hướng dẫn

Số liền sau  của  3536 là 3537

Số liền trước của 28 là 27

Ta có: 3537 : 27 = 131

Vậy thương cần tìm là 131.


Câu 11: Cho biểu thức B = (45 × 36 + 90 × 32) : 100 + 25. Giá trị của biểu thức B là:

a/ 72                     b/ 70                    c/ 71                     d/ 73

Hướng dẫn

B = (45 × 36 + 90 × 32) : 100 + 25

B = (45 × 36 + 45 × 64) : 100 + 25

= 45 × (36 + 64) : 100 + 25 = 45 × 100 : 100 + 25 = 45 + 25 = 70


Câu 12: Phép tính nào dưới đây là đúng?

a/ 13 500 : 30 = 405                          b/ 408 000 : 400 = 102

c/ 750 : 25 = 30                                 d/ 5430 : 30 = 1810


Câu 13: Thương của phép chia 96000 : 100 là:

a/96                      b/ 9600                 c/ 960                             d/ 906


Câu 14: Cho 5620 × 25 = 140 500. Hỏi 5620 × 15 + 5620 × 10 bằng bao nhiêu?

a/ 140 500            b/ 95 175              c/ 100 350            d/ 5 620

Hướng dẫn

5620 × 15 + 5620 × 10 = 5620 × (15 + 10) = 5620 × 25 = 140 500.


Câu 15: Chọn đáp án thích hợp để điền vào dấu …..

48 × (90 – 15) = 48 × 90  – 48 × …..

a/ 75                     b/ 65                     c/ 90                     d/ 15


Câu 16: Kết quả của phép tính: 506 × 115 là: ….

a/ 58 830              b/ 58 190              c/ 36 590              d/ 40 430


Câu 17: Tìm một số tự nhiên, biết rằng nếu lấy  số đó trừ đi 11058 thì được kết quả là 100235.

Trả lời: Số cần tìm là: ….

Hướng dẫn

Số cần tìm là: (100235 + 11058) × 3 = 333879

Điền 333879

…….

Để xem tiếp và đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang:  0948.228.325(Zalo).


CHỦ ĐỀ 2 – TRUNG BÌNH CỘNG


MỘT SỐ KIẾN THỨC CẦN NHỚ


1/ Trung bình cộng của các số = Tổng các số : số số hạng

2/ Tổng các số = Trung bình cộng × số số hạng

3/ Trung bình cộng của dãy số liên tiếp (hoặc cách đều nhau) bằng trung bình cộng của số lớn nhất và số nhỏ nhất trong dãy đó.

Ví dụ: Cho dãy số 2; 4; 6; ….; 98. Tìm trung bình cộng của các số đó.

Trung bình cộng = (98 + 2) : 2 = 50

4/ Nếu một số bằng trung bình cộng các số còn lại thì số đó bằng trung bình cộng của số đó với các số còn lại.

Ví dụ: Cho các số 34; 38; 39 và a. Biết a bằng trung bình cộng của 3 số còn lại. Tìm trung bình cộng của số 4 đó.

Trung bình cộng của 4 số = (34 + 38 + 39) : 3 = 37.

5/ Trung bình cộng của số lẻ các dãy số cách đều bằng số chính giữa.

Ví dụ: Trung bình cộng của 5 số: 15; 17; 19; 21; 23 là: 19


BÀI TẬP TỰ LUYỆN


Câu 1: Tổng của 90 số tự nhiên là 2700. Trung bình cộng của 90 số đó là:

a/ 35                     b/ 30                     c/ 20                     d/ 25

Hướng dẫn

Trung bình cộng của 90 số đó là: 2700 : 90 = 30


Câu 2: Một vận động viên đua xe đạp trong 35 phút đi được 17km990m. Hỏi trung bình mỗi phút vận động viên đó đi được bao nhiêu mét?

a/ 514                            b/ 515                            c/ 516                             d/ 513

Hướng dẫn

Đổi: 17km 990m = 17990m

Trung bình mỗi phút vận động viên đó đi được số mét là:

17990 : 35 = 514 (m)


Câu 3: Có hai kho gạo. Kho một chứa 2348kg gạo, kho hai chứa 1862kg gạo. Hỏi trung bình mỗi kho chứa bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

a/ 2501kg             b/ 2051kg             c/ 2105kg             d/ 2015kg

Hướng dẫn

Trung bình mỗi kho chứa số gạo là: (2348 + 1862) : 2 = 2105 (kg)


Câu 4: Lớp 4A có 45 học sinh, đã thu được 33 750g giấy vụn. Vậy trung bình mỗi học sinh thu được:

a/ 650g giấy vụn                      b/ 750g giấy vụn

c/ 600g giấy vụn                      d/ 700g giấy vụn

Hướng dẫn

Trung bình mỗi học sinh thu được số giấy vụn là: 33 750 : 45 = 750 (g)


Câu 5: Một đội vận tải chuyển lương thực trong 9 ngày, trung bình mỗi ngày chở được 1028 tấn lương lực. Số lương thực trên được chia đều vào 6 kho. Vậy mỗi kho chứa bao nhiêu tấn lương thực?

Trả lời: Mỗi kho chứa …………….. tấn lương thực.

Hướng dẫn

Tổng số tấn lương thực đội đó vận chuyển là: 1028 x 9  = 9252 (tấn)

Mỗi kho chứa số tấn lương thực là: 9252 : 6 =  1542(tấn)

Điền: 1542


Câu 6: Kho thứ nhất có 530kg vật liệu, kho thứ hai có 168kg vật liệu. Kho thứ ba có khối lượng vật liệu bằng trung bình cộng khối lượng vật liệu trong kho thứ nhất và kho thứ hai. Biết mỗi ki-lô-gam vật liệu sẽ sản xuất được 120 sản phẩm. Hỏi có ba kho sản xuất được bao nhiêu sản phẩm?

a/ 186 200 sản phẩm                b/ 125 640 sản phẩm

c/ 167 520 sản phẩm                d/ 142 440 sản phẩm

Hướng dẫn

Kho thứ ba chứa số vật liệu là: (530 + 168) : 2 = 349 (kg)

Tổng 3 kho chứa số vật liệu là: 530 + 168 + 349 = 1047 (kg) (hoặc 335 x 3 )

Số sản phẩm ba kho sản xuất được là: 120 × 1047 = 125 640 (sản phẩm)


Câu 7: Trung bình cộng của hai số là số lớn nhất có ba chữ số. Biết số lớn là số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau. Tìm số bé.

Trả lời: Số bé là:

a/ 998                             b/ 974                            c/ 975                             d/ 997

Hướng dẫn

Trung bình cộng của hai số là: 999

Số lớn là: 1023

Số bé là: 999 × 2 – 1023 = 975


Câu 8: Trung bình cộng của 2cm, 3dm và 4m là: …

a/ 432cm               b/ 144cm              c/ 144dm              d/ 144m

Hướng dẫn

Đổi: 3dm = 30cm, 4m = 400cm

Trung bình cộng của 2cm, 3dm và 4m là: (2 + 30 + 400) : 3 = 144 (cm)

…….

Để xem tiếp và đặt mua tài liệu ôn thi vui lòng liên hệ trực tiếp cô Trang:  0948.228.325(Zalo).


About admin