Một số bài toán hay trong đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 4 năm 2022 – 2023

Cô Trang đưa một số bài toán hay trong đề thi Violympic Toán Tiếng Việt lớp 4 năm 2022 – 2023 giúp các em học sinh ôn tập tốt trong kì thi Violympic Toán năm nay 2023 – 2024:


Câu 1: Từ ba chữ số 2; 0; 4 lập thành các số có 3 chữ số. Trong các số đã lập, có bao nhiêu số lớn hơn 300?

a/ 6 số                   b/ 2 số                  c/ 9 số                   d/ 11 số

Hướng dẫn

Các số đã lập lớn hơn 300 nên có chữ số hàng trăm là 4.

Có 3 cách chọn hàng chục

Có 3 cách chọn hàng đơn vị.

Số số thỏa mãn đề bài là: 1 × 3 × 3 = 9 (số)


Câu 2: Năm số cách đều nhau có tổng bằng 200. Biết số bé nhất kém số lớn nhất 40 đơn vị. Số lớn nhất là ….

Hướng dẫn

Số ở giữa là: 200 : 5 = 40

Từ số bé nhất đến số lớn nhất có 5 – 1 = 4 (khoảng cách)

Mỗi khoảng cách có giá trị là: 40 : 4 = 10

Số lớn nhất là: 40 + 10 + 10 = 60

Điền 60


Câu 2: Từ ba chữ số 0; 6; 9 lập thành các số có 3 chữ số. Trong các số đã lập, có bao nhiêu số lớn hơn 900?

a/ 8 số                  b/ 9 số                  c/ 11 số                 d/ 12 số

Hướng dẫn

Chữ số hàng trăm là 9.

Chữ số hàng chục có 3 cách chọn

Chữ số hàng đơn vị có 3 cách chọn

Số số thỏa mãn là: 3 × 3 – 1 = 8 (số)

(trừ đi 1 số là số 900, vì 900 bằng 900)


Câu 3: Tìm một số tròn chục có ba chữ số biết trằng số đó chia cho 213 dư 18.

Trả lời: Số đó là: ………

Hướng dẫn

Số đó tròn chục nên ta có:*0 – 18 = *2.

Vậy 213 nhân với 1 số có tận cùng bằng 2 thì số đó là: 4

Số cần tìm là: 213 × 4 + 18 = 870

Điền 870


Câu 4: Tổng các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 73 là ………

Hướng dẫn

Các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 73 là: 1; 3; 5; ….; 71.

Tổng là: (71 + 1) × [(71 – 1) : 2 + 1] : 2 = 1296

Điền 1296


Câu 5: Từ bốn chữ số 2; 0; 6; 7 có thể lập được bao nhiêu số có hai chữ số?

a/ 8 số                   b/ 9 số                  c/ 12 số                          d/ 18 số

Hướng dẫn

Chữ số hàng chục có 3 cách chọn (vì khác 0)

Chữ số hàng đơn vị có 4 cách chọn

Số số thỏa mãn đề bài là: 3 × 4 = 12 (số)


Câu 6: Có 10 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 10. Mai lấy ra một tấm thẻ thì nhận thấy trung bình cộng của các số trên những thẻ còn lại là 6. Hỏi Mai đã lấy ra tấm thẻ nào?

Trả lời: Mai đã lấy ra tấm thẻ chứa số ………

Hướng dẫn

Tổng của 10 tấm thẻ là: 1 + 2 + 3 + … + 10 = 55

Tổng của những tấm thẻ còn lại là: 6 × (10 – 1) = 54

Tấm thẻ Mai đã lấy là: 55 – 54 = 1

Điền 1


Câu 7: Tích của số thứ nhất với số thứ hai là 1740, nếu số thứ nhất tăng gấp 4 lần và giảm số thứ hai đi 6 lần thì được tích mới là:……..

Hướng dẫn

Trong một tích thì thừa số tăng bao nhiêu lần thì tích tăng bấy nhiêu lần và ngược lại, thừa số giảm bao nhiêu lần thì tích giảm bấy nhiêu lần.

Tích mới là: 1740  × 4 : 6 = 1160

Điền 1160


Câu 8: Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau có tổng bằng 15 là ……..

Hướng dẫn

Chọn chữ số hàng chục nghìn là 9 (vì 9 là số lớn nhất trong các số còn lại.

Để số cần tìm lớn nhất có thể thì chữ số hàng nghìn phải lớn nhất có thể suy ra các chữ số hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm phải bé nhất có thể.

Chọn chữ số hàng đơn vị là 0. (vì 0 là số bé nhất)

Chọn chữ số hàng chục là 1 (vì 1 là số bé nhất trong các chữ số còn lại)

Chọn chữ số hàng trăm là 2 (vì 2 là số bé nhất trong các chữ số còn lại)

Chữ số hàng nghìn là: 15 – 9 – 0 – 1 – 2 = 3 (thỏa mãn các chữ số khác nhau)

Vậy số cần tìm là: 93210.

Điền 93210


XEM THÊM ĐỀ THI VIOLYMPIC TOÁN LỚP 4 NĂM 2023 – 2024 CẬP NHẬT THEO TỪNG VÒNG:


Đề thi chính thức Violympic Toán lớp 4 Vòng 1 năm 2023 – 2024 (Có hướng dẫn)

Đề thi Violympic Toán lớp 4 Vòng 2 năm 2023 – 2024 (300 ĐIỂM Có hướng dẫn)

About admin