Tuyển tập 234 bài toán ôn thi VIOEDU lớp 6 cấp Trường năm 2022 – 2023

Tuyển tập 234 bài toán ôn thi VIOEDU lớp 6 cấp Trường năm 2022 – 2023 có hướng dẫn giải. 

Đăng ký tài liệu ôn thi VIOEDU lớp 6 cấp Trường năm 2022 – 2023 vui lòng liên hệ:


HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ ÔN THI VIOEDU LỚP 6 CẤP TRƯỜNG NĂM 22 – 23


Đấu trường Toán học lớp 6

Đấu trường Toán học lớp 6 cấp Trường

VIOEDU lớp 6 cấp Trường

Đề thi VIOEDU lớp 6 cấp trường năm 2022 - 2023 (Ôn tập)

VIOEDU lớp 6 năm 2022 - 2023


TUYỂN TẬP 234 BÀI TOÁN ÔN THI VIOEDU LỚP 6 CẤP TRƯỜNG NĂM 2022 – 2023

Câu 25: Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Cho phép tính A = (-150) + 7 + 50.

Phép so sánh nào dưới đây đúng?

a/ A > 0                                 b/ A = 0                                 c/ A < 0

Hướng dẫn

A = (-150) + 7 + 50

A = (-150) + 57

A = – (150 – 57)

A = -93 < 0

Chọn C


Câu 26: Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Kết quả của phép tính (-110) + 100 + 110 là

a/ 100                                    b/ 110                                   c/ 90                          d/ 95

Chọn A


Câu 27: Bạn hãy chọn đáp án đúng.

Cho y = 35. Tổng (-13) + y + (-7) có kết quả là

a/ 15                          b/ 20                          c/ -20                         d/ -15

Hướng dẫn

Với y = 35 thì (-13) + y + (-7) = (-13) + 35 + (-7) = 35 – 20 = 15.

Chọn A


Câu 28: Với a, b, c là các số nguyên, tính chất nào dưới đây không đúng? Bạn hãy chọn tất cả các tính chất không đúng đó.

a/ a + b + c = (a + c) + b                            b/ a + b = b + (-a)

c/ a + 0 = a                                                   d/ a + (-a) = 2a

Chọn B; D.


Câu 29: Bạn hãy điền số thích hợp vào chỗ trống :

Nếu 27 – x = 50 thì số nguyên x có giá trị là: 27 – 50 = -23

Điền -23


Câu 30: Bạn hãy Điền số thích hợp vào chỗ trống :

Tổng của tất cả các số nguyên x thỏa mãn: -9 ≤ x ≤ 7 là………..

Hướng dẫn

Giá trị của x là: -9; -8; -7; …; -1; 0; 1; 2; …; 7

Tổng các giá trị của x là: (-9) + (-8) + … + (-1) + 0 + 1 + 2 + … + 7 = -17

Điền -17


Câu 31. Tìm x biết x − (−43) = (−3).

A. x = 43              B. x = −40                 C. x = −46                 D. x = 46

Hướng dẫn

Ta có:

x − (−43) = (−3)

x = (−3) + (−43)

x = −(3 + 43)

x = −46.

Vậy x = −46.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 32. Chọn đáp án đúng:

Cho x thỏa mãn x – 589 = (−335). Số đối của x là ….

A. x = −452               B. x = −254                           C. x = 542                 D. x = 254

Hướng dẫn

Ta có x – 589 = (−335)

x = (−335) + 589

x = +(589 − 335)

x = 254.

Số đối của 254 là: -254.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 33: Điền số thích hợp vào chỗ trống .

Cho a = (-12) + 5 + 12. Số đối của a là …

Hướng dẫn

Ta có: a = (-12) + 5 + 12 = 5.

Số đối của 5 là -5.

Điền -5.


Câu 34: Bạn hãy chọn đáp án thích hợp.

Cho C là tập hợp gồm năm số lẻ liên tiếp mà số nhỏ nhất là 71. Tập hợp C là

a/ C = {71; 72; 73; 74; 75}                                   b/ C = {71; 70; 69; 73; 68; 67}

c/ C = {71; 73; 75; 77; 79}                                   d/ C = {63; 65; 67; 69; 71}

Chọn C


Câu 35. Một căn phòng hình chữ nhật dài 680cm, rộng 480cm. Người ta muốn lát kín căn phòng đó bằng gạch hình vuông mà không có viên gạch nào bị cắt xén. Hỏi viên gạch có độ dài lớn nhất là bao nhiêu?

A. 5cm                    B. 10cm                 C. 20cm                     D. 40cm

Hướng dẫn

Gọi chiều dài viên gạch là x.
Để lát kín căn phòng mà không có có viên gạch nào bị cắt xén thì x phải là ước của chiều dài và chiều rộng căn phòng
Hay 680 ⋮ x và 480 ⋮ x
⇒ x∈ ƯC(680; 480)
Để x là lớn nhất ⇒ x = ƯCLN(680; 480)
Ta có: 680 = 23.5.17;  480 = 25.3.5
⇒ x = ƯCLN(680;480) = 23.5 = 40
Vậy để lát kín căn phòng mà không có viên gạch nào bị cắt xén thì độ dài cạnh viên gạch lớn nhất là 40cm x 40cm.

Đáp án cần chọn là: D

………


Trong quá trình các con học tập có vấn đề gì cần hỗ trợ giải đáp Toán lớp 6, tài liệu ôn thi Đấu trường Toán học lớp 6 cấp Trường, cấp Huyện, cấp Tỉnh, các tài liệu ôn thi Violympic Toán, Trạng nguyên tiếng Việt, Trạng nguyên toàn tài, tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 6 và các tài liệu ôn thi các cuộc thi Toán học quốc tế (Sasmo, TIMO, HKIMO, Kangaroo, Toán Titan …) có thể liên hệ trực tiếp cho Cô Trang theo số máy: 0948.228.325 (Zalo) – Thầy Thích: 0919.281.916 (Zalo).

About admin