GIẢI ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TITAN LỚP 3 NĂM 2019 (VTMO) (Vòng chung kết)

HƯỚNG DN GII ĐỀ THI OLYMPIC TOÁN TITAN LP 3 NĂM 2019 VÒNG CHUNG KẾT (VTMO LỚP 3 NĂM 2019)


TUYỂN TẬP CÁC VÒNG THI BÁN KT VÀ TRUNG KT

OLYMPIC TOÁN TITAN (VTMO) KHỐI 2,3,4,5 QUA CÁC NĂM (2012 – 2019)

(Có hướng dẫn giải chi tiết)

Liên h tư vn tài liu hc tp:


HƯỚNG DN GII OLYMPIC TOÁN TITAN LN 7/ 2019 – LP 3

VÒNG CHUNG KẾT


PHN 1. ĐIN ĐÁP S (Tr li đúng = 8 đim, tr li sai tr 1 đim; không tr li = 0 đim)

PART 1. GIVE ANSWERS (Correct answer = 4 points, wrong answer = minus 1 point; no answer = 0 point).

1) Số kẹo của Dũng và Minh được cho như sơ đồ bên dưới. Hỏi tổng số kẹo của hai bạn bằng bao nhiêu?

The candies of Dung and Minh is given as the diagram below. How much is the sum of their candies?

(A) 20  (B) 15              (C) 40                         (D) 35                         (E) 45

Hướng dn

Minh có số viên bi là: 15 + 5 = 20 (viên)

Cả hai bạn có số viên bi là: 15 + 20 = 35 (viên)

Đáp số: D


2) Cho phép trừ bên dưới. Tính (A + B).

Chung kết Olympic Toán Titan lớp 3 năm 2019

In the subtraction problem below. Find the value of (A + B).

(A) 10              (B) 6                (C) 4                (D) 9                (E) 14

Hướng dn

*2 – B = 8 suy ra B = 4.

A = 3 + 2 + 1 = 6

Vậy A + B = 6 + 4 = 10

Đáp số: A


3) Cô giáo mua một số quyển vở để làm quà tặng cho các bạn học sinh giỏi trong lớp. Mỗi phần quà gồm 15 quyển vở. Cô gói được 12 phần quà và còn dư 10 quyển vở. Hỏi cô đã mua tất cả bao nhiêu quyển vở?

Teacher buys some notebooks as gifts for good students in class. Each gift consists of 15 notebooks. She packs 12 gifts and 10 notebooks left. How many notebooks did she buy?

(A) 180           (B) 170                       (C) 200                       (D) 190                       (E) 210

Hướng dn

Cô mua tất cả số vở là: 15 x 12 + 10 = 190 (quyển)

Đáp số: D


VIDEO HƯỚNG DẪN GIẢI OLYMPIC TOÁN TITAN LỚP 3 NĂM 2019 (VTMO 2019) Đ xem tiếp các câu hi và hướng dn gii chi tiết khác trong b đ thi Olympic Toán Titan vòng bán kết và trung kết các lớp 2,3,4,5 qua các năm vui lòng liên h trc tiếp ti cô Trang: 0948.228.325 (Zalo) đ đt mua tài liu.

About admin